Regeringen har i folketingsåret 2018/19 sat sig for at gennemføre en række tiltag, der bidrager til at sikre fair og lige konkurrence.

Arbejdsgruppen for fair og lige konkurrence har afgivet sin afrapportering, der er en opfølgning på den politiske delaftale om fair og lige konkurrence fra april 2018. Selvom arbejdsgruppen ikke kom med konkrete forslag, fremgår det af lovprogrammet for folketingsåret 2018/19, at der er mange kommende tiltag på lovgivningsfronten, hvis mål er at styrke fair og lige konkurrence.

Arbejdsgruppen for fair og lige konkurrences afrapportering

Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra DI, Dansk Erhverv, KL, Danske Regioner, Erhvervsministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt Finans­ministeriet (formand) og havde til opgave at komme med konkrete forslag til, hvilke offentlige erhvervs­aktiviteter der skulle begrænses. Partner og advokat Rikke Søgaard Berth var medlem af arbejdsgruppen.

I arbejdsgruppen blev et katalog over lovfæstede hjemmelsbestemmelser for statslig, kommunal og regional erhvervs­aktivitet gennemgået, og spørgsmålet om en lovfæstelse af kommunal- og myndighedsfuldmagten blev drøftet.

Det lykkedes imidlertid ikke at opnå enig­hed om konkrete forslag, og arbejds­gruppen afgav derfor 27. september 2018 i stedet en afrapportering uden samlede anbefalinger.

Lovtiltag om fair og lige konkurrence

Regeringen offentliggjorde 2. oktober 2018 sit lovprogram for folketingsåret 2018/2019 og fastholder her ambitionen om at regulere området for offentlig erhvervsaktivitet. Ifølge lovprogrammet vil der således blive fremsat en række lovforslag, der følger op på den politiske delaftale fra april.

Der varsles blandt andet et forslag til en ny hovedlov om kommunal og regional erhvervsvirksomhed. Lov­forslaget skal lovfæste kommunal- og myndighedsfuldmagten om erhvervs­virksomhed og vil derudover indeholde regler om prissætning for at sikre fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører.

Det fremgår også, at der vil blive fremsat forslag om at begrænse de eksisterende lovfæstede hjemmel­grundlag til kommunal og regional erhvervs­virksomhed. Dette
vil også omfatte prisregulering samt bestemmelser om klageadgang. I forhold til statslig erhvervsaktivitet vil der blive fremsat forslag om at fjerne en række konkrete lovhjemler, der giver adgang til offentlig erhvervs­virksomhed.

Der er desuden planer om at fremsætte et forslag til en ny hovedlov om en klagemyndighed (se boks) for offentlig erhvervsvirksomhed. Dette var det sidste element i delaftalen fra april 2018.

Forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Malene Graff

Specialistadvokat