I en ny principiel dom vedrørende spildevandsselskabernes forpligtelser ved by­udvikling af erhvervsejendomme til boliganvendelse fastslår Københavns Byret, at spilde­vands­selskaberne ved omdannelse af en tilsluttet erhvervsejendom ikke er forpligtet til at føre stik frem til de nye boligmatrikler. Det er derfor i overensstemmelse med betalings­loven, at spildevandsselskabet ved en efterfølgende overtagelse ikke betaler for det spildevandsanlæg, som bygherre opfører til forsyning af de nye boligmatrikler.

Sagen drejede sig om omdannelse af det tidligere “Grønttorvet” i Valby til en ny bydel med ca. 2.200 nye boliger. Da Grønttorvet blev etableret i 1950’erne, blev ejendommen tilsluttet spildevands­forsyningsnettet.

HOFOR Spildevand A/S (HOFOR) og Ny Valby Byudvikling, der ejer ejendommen, hvor den nye bydel er under opførelse, indgik aftale om, at HOFOR efter opførelsen af det spilde­vandsanlæg, som skulle forsyne de nye boligejendomme, skulle overtage anlægget, og herefter fremadrettet eje, drive og vedligeholde anlægget. Parterne var imidlertid ikke enige om, hvorvidt der skulle betales godtgørelse for spilde­vandsanlægget ved over­dragelsen.

Retssagen drejede sig derfor om, hvor­vidt HOFOR var forpligtet til at føre stik frem til grundgrænsen for de nye boliger og som en konsekvens heraf var forpligtet til at betale godt­gørelse for spildevandsanlæggets værdi ved en overtagelse af anlægget efter opførelse som privat bygge­modning.
Under sagen gjorde HOFOR gældende, at forsyningspligten for spildevands­selskabet var opfyldt ved fremføring af stik til den samlede ejendom, og at udstykning af nye ejendomme inden for den oprindelige ejendoms skelgrænser ikke udløste krav på yderligere frem­føring af stik.

Problemstillingen er principiel og har givet anledning til mange tvister blandt spildevandsselskaber og ejendoms­udviklere, særligt de seneste år efter Højesterets dom i den såkaldte Kolding Business Park-dom, U.2013.1332H. Her fandt Højesteret, at der ikke kan opkræves yderligere tilslutningsbidrag ved omdannelse af allerede tilsluttede erhvervsejendomme til boliganvendelse.

Mange spildevandsselskaber har som HOFOR haft den praksis, at ligesom en sådan erhvervsejendom anses for færdigtilsluttet i relation til betaling af tilslutningsbidrag, så må ejendommen anses for fuldt forsynet med det stik, der er fremført til den oprindelige grundgrænse.

Københavns Byret gav HOFOR medhold

Retten gav HOFOR medhold i dette synspunkt og fandt efter bl.a. en gennemgang af forarbejderne til miljøbeskyttelseslovens § 32b, stk. 1, at forsyningspligten ikke indebærer en pligt for spildevandsselskabet til at føre stik frem til udstykninger fra en allerede tilsluttet ejendom.

Retten fandt, at HOFOR havde opfyldt sine forsyningsforpligtelser ved den oprindelige forsyning af Grønttorvet og var derfor ikke forpligtet til at opføre det spildevandsanlæg, som skulle etableres til forsyning af de nye bolig­parceller, der blev udstykket fra ejendommen.

Derudover fastslog retten, at betalings­lovens § 6 og angivelserne i bestemmelsen om godtgørelse for anlæggets værdi ved overtagelse ikke indebærer en forpligtelse for HOFOR til at betale for overtagelse af et nyopført anlæg på en ejendom, hvor HOFOR har opfyldt sine forsyningsforpligtelser – uanset at anlægget opføres i forbindelse med udstykninger fra ejendommen.

Retten lagde ved fortolkningen af betalingslovens § 6 vægt på formålet med indførelsen af betalingsloven og herunder ønsket om at skabe rimelige og ligelige økonomiske vilkår mellem ejerne af de private spildevandsanlæg og for deltagerne i kloakforsyningen som helhed.

Dommen, der blev afsagt 28. juni 2018, har betydning for alle landets spilde­vandsselskaber, da den indeholder en principiel stillingtagen til spildevands­selskabernes forsynings- og betalings­forpligtelser i sammenhæng med omdannelse af tidligere erhvervs­ejendomme til boliganvendelse.

På grund af sagens principielle række­vidde medvirkede tre byretsdommere i den enstemmige afgørelse. Dommen er anket til landsretten af Ny Valby Byudvikling.

Konsekvenser for igangværende og afsluttede sager

For spildevandsselskaber, som hidtil har haft en anden praksis end den, der følger af dommen, bør dommen give anledning til overvejelser i forhold til at ændre praksis, så der fremadrettet ikke længere betales godtgørelse for overtagelse af spildevandsanlæg opført i forbindelse med omdannelse af tidligere tilsluttede erhvervsgrunde til boliganvendelse.

Det forhold, at dommen er anket, kan dog begrunde, at den hidtidige praksis opretholdes, indtil der foreligger en endelig dom, der afklarer problem­stillingen.

En praksisændring kan kombineres med beslutning om, at de aftaler, der fremadrettet indgås om overtagelse af privat opførte spildevandsanlæg i forbindelse med byomdannelser, indeholder en mulighed for økonomisk godtgørelse for spildevandsanlægget, hvis en senere dom tilsidesætter den forståelse af forsyningspligten og betalingslovens § 6, som følger af dommen fra Københavns Byret.

For afsluttede sager vil den nye dom fra Københavns Byret alene have betydning, såfremt der aftaleretligt er taget højde herfor i den aftale om overdragelse af spildevandsanlægget, som oprindeligt er indgået mellem spildevandsselskabet og byggemodner. Er der ikke aftaleretligt givet spilde­vands­selskabet mulighed for at kræve tilbagebetaling af en allerede erlagt godtgørelse, vil dette som udgangs­punkt ikke være et krav, uanset at den nye dom fastslår, at der ikke har været en forpligtelse til at betale godt­gørelsen.

Forfattere

Poul Hvilsted

Advokat (H)

Marie Bockhahn

Specialistadvokat (H)