Etablering af store varmepumper med en effekt over 0,25 MW kræver et godkendt projekt efter varmeforsyningsloven.

Det kan være en udfordring at få god­kendt et projekt på grund af visse af projektbekendtgørelsens regler, særligt kraftvarmekravet og aftagepligten for blokvarmecentraler. Kraftvarmekravet er dog delvist ophævet, og aftage­pligten er ophævet for nye kollektive forsynings­områder.

Vi giver her et overblik over de hindringer, der står tilbage for etablering af varmepumper.

Små anlæg og mindre fjernvarmeområder

Hvis varmepumpens effekt maksimalt er 1 MW, stiller projektbekendtgørelsen ikke krav om, at anlægget skal etableres som kraftvarme.

Kraftvarmekravet gælder heller ikke i “mindre fjernvarmeområder”, hvor den leverede mængde varme an net ikke overstiger 500 TJ i gennemsnit pr. år. Grænsen måles for eksisterende områder på basis af varmeleveringen i 2015-2017 og for nye områder på basis af projekt­forslaget.

Et projektforslag om etablering af varme­pumper i “mindre fjernvarmeområder” eller med en effekt mindre end 1 MW skal stadig vise, at varmepumpen er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Ellers kan kommunen ikke godkende det. Projektet skal sammen­lignes med relevante alternativer, men det er ikke påkrævet at se på et alternativ med kraftvarme.

Anlæg over 1 MW i større decentrale fjernvarmeområder

Hvis anlægget er over 1 MW og ikke skal etableres i et mindre fjernvarme­område, gælder kraftvarmekravet i projektbekendtgørelsens § 12.

Dette kraftvarmekrav er ikke en absolut hindring for etablering af en varme­pumpe. Etablering af varmepumpen vil kunne godkendes, hvis det er samfund­søkonomisk bedre end kraftvarme. Det betyder, at der i hvert fald skal sammen­lignes med et alternativ med kraft­varme.

De regler, der skal beskytte den fortsatte benyttelse af naturgas i decentrale områder, er ikke til hinder for etablering af varmepumper, da reglerne kun regulerer brændselsvalg. En eldrevet varmepumpe benytter ikke noget brændsel og kan derfor frit etableres, også i et sådant område.

Anlæg over 1 MW i centrale områder

I områder, der forsynes fra et centralt kraftvarmeanlæg, må anlæg med en effekt over 1 MW efter projektbekendt­gørelsens § 14 kun etableres som kraftvarmeanlæg. I disse områder er det derfor ikke muligt at etablere varmepumper, medmindre Energi­styrelsen meddeler dispensation til at fravige projektbekendtgørelsens regler, eller der er tale om spids- og reservelast, jf. projektbekendtgørelsens § 15.

Blokvarmecentraler

Hvis blokvarmecentralen ligger i et område, der før 1. januar 2019 er udlagt til fjernvarme eller individuel naturgas­forsyning, må blokvarmecentralen kun forsynes med henholdsvis fjernvarme eller naturgas.

I de naturgasforsynede områder vil kravet formentlig kunne anses for opfyldt, hvis varmepumpen er natur­gas­drevet. Etablering af eldrevne varme­pumper og varmepumper i fjernvarme­områder vil kræve dispensation fra Energistyrelsen.

Hvis området er udlagt til fjernvarme eller individuel naturgas efter 1. januar 2019, skal blokvarmecentralen ikke forsynes med områdets kollektive forsyningsform. I sådanne områder er det alene et krav, at etablering af varme­pumpen er det samfunds­økonomisk mest fordelagtige projekt.

Energistyrelsens praksis for dispensation

Da der er et generelt ønske om at fremme varmepumper, er der en lempelig dispensationspraksis fra Energistyrelsens side. Det gælder især fravigelse af kraftvarmekravet til fordel for varmepumper til udnyttelse af overskudsvarme. For blokvarme­centraler er det mindre nemt at få dispensation til at fravælge den kollektive forsyning.

En dispensation medfører normalt ikke, at man kan se bort fra kravet om, at varmepumpeprojektet skal være det samfundsøkonomisk mest fordelagtige.

Dispensation fra kraft­varme­kravet

De fleste sager har vedrørt udnyttelse af eksisterende overskudsvarme fra fx industrianlæg, spildevandsanlæg og kølingsanlæg, herunder datacentre. Energistyrelsen har ud over samfunds­økonomien lagt vægt på:

  • at det kan være lige så hensigts­mæssigt at udnytte overskudsvarme som varme fra elproduktion
  • at det var en begrænset varme­mængde
  • at projektet ikke fortrængte affalds­varme om sommeren, hvor der er varme i overskud (i nogle sager).

Enkelte sager har ikke vedrørt eksisterende overskudsvarme, men etablering af kombinerede køle-/varme­pumper. I disse sager er der blevet lagt vægt på, at projektet var et udviklings- og demonstrationsprojekt. I et enkelt tilfælde dispenserede styrelsen også fra det samfundsøkonomiske krav, hvor et projekt havde fået støtte fra EUDP.

Dispensation fra aftagepligt for blokvarmecentraler

Der er kun sparsom praksis om dispensation fra blokvarmecentralers aftagepligt. Energistyrelsen har i de få sager lagt til grund, at det typisk vil være samfundsøkonomisk bedst med kollektiv forsyning, når området er udlagt til kollektiv forsyning. Kun udviklings- og demonstrationsprojekter vil have mulighed for at få dispensation.

Energistyrelsens praksis om kraft­varme­kravet har vedrørt enkelte sager, hvor det må antages, at varmepumpen blev installeret hos en større varmeaftager (virksomhed eller hospital), der vil kunne kvalificeres som en blokvarme­central, men hvor aftagepligten bortset fra i et enkelte tilfælde ikke kom på tale.

Disse sager har vedrørt fjernvarme­forsynede områder, hvor varmepumpen skulle forsyne det større byggeri, men samtidig skulle indgå som spidslast­anlæg i den kollektive forsyning. I den sag, hvor Energistyrelsen tog stilling til aftagepligten, blev der lagt vægt på, at fjernvarmeværket ikke havde ind­vendinger mod projektet, og at varme­pumpen ville kunne godkendes uden dispensation, hvis fjernvarme­værket havde ejet det.

Industriel overskudsvarme mv.

For varmepumper til udnyttelse af industriel overskudsvarme til fjernvarme gælder de samme regler som for andre varmepumper til forsyning af fjern­varme­områder mv.

Det er også blevet almindeligt at ud­nytte overskudsvarme fra spilde­vands­anlæg. Det sker i betydeligt omfang med benyttelse af varme­pumper.

En sådan varmepumpe kan også etableres af spildevandsselskabet. Vandsektorlovens regler definerer udnyttelse af energi fra spilde­vands­anlægget som en del af spildevands­selskabets hovedvirksomhed. Energis­tyrelsen har givet udtryk for, at dette også omfatter etablering af en varme­pumpe til at udnytte varmen fra spilde­vandet.

En varmepumpe med en effekt på over 0,25 MW vil være omfattet af varme­forsyningslovens projektregler, hvis hovedformålet er at levere fjernvarme, hvilket må forventes at være tilfældet. Her gælder de samme regler som for andre varmepumper, uanset om varme­pumpen etableres af spildevands­selskabet eller af fjernvarme­forsyningen.

Indregning af overskud

Efter den seneste lovændring i varme­forsyningslovens § 20 b om indregning af overskud, er det også muligt at ind­regne et overskud i prisen for varme fra eldrevne varmepumper på samme måde som for vedvarende energianlæg og industriel overskudsvarme.

Afslutning

Store varmepumper vil formentlig få stadig større udbredelse hos de kollektive varmeforsyningsanlæg. Der er ret få situationer, hvor reglerne forhindrer gennemførelse af et varme­­pumpeprojekt, når det er det samfunds­økonomisk mest fordelagtige.

Den forholdsvis lempelige dispensationspraksis betyder, at projektet som regel alligevel vil kunne gennemføres, efter at sagen er forelagt for Energistyrelsen. For blokvarme­centraler vil varmepumper dog formentlig alene kunne etableres, hvis de samtidig skal fungere som spidslast­anlæg i den kollektive forsyning eller som udviklings-/demonstrationsanlæg.

Forfattere

Line Markert

Partner (L)

René Frisdahl Jensen

Partner (L)

Eigil Worm

Senioradvokat (L)

Renée van Naerssen

Advokat