Kolding Kommune har indgået en aftale med den selvejende institution Kongernes Samling om brugsret til Koldinghus og om tilskud til museumsaktiviteter på slottet.

Koldinghus, der ligger centralt i Kolding by, har en fortid som jysk kongeslot. Det er derfor et rigtigt godt match, at den selvejende institution Kongernes Samling udvider med en filial på Koldinghus. Kongernes Samling har i dag afdelinger på Rosenborg og Amalienborg, hvor udstillingerne består af juveler og kunstskatte, som fortæller historien om det danske monarki. Der er tale om unikke genstande, som har været i kongefamiliens eje i mange hundrede år.

Aftalen mellem kommunen og Kongernes Samling

Aftalen mellem Kolding Kommune og Kongernes Samling indebærer dels, at Kongernes Samling får brugsret til Koldinghus, dels at kommunen forpligter sig til at yde Kongernes Samling et årligt driftstilskud. Begge dele gælder for en periode på 25 år.

Det fremgår af aftalen, at tilskuddet til Kongernes Samling er øremærket til aktiviteter på Koldinghus, og at Kongernes Samling er forpligtet til at anvende Koldinghus til museums­aktiviteter eller andre formål, som kommunen lovligt kan støtte.

De retlige rammer

Det følger af lånebekendtgørelsens § 13, at en kommune ikke uden tilsyns­myndighedens samtykke kan give tilsagn om regelmæssige ydelser, som kommunen ikke er forpligtet til at yde.

Det betyder, at Ankestyrelsen skal give samtykke, hvis en kommune ønsker at forpligte sig til at yde et tilskud i en periode, der er længere end tre år. Der gælder ikke et tilsvarende krav, hvis kommunen indgår en gensidigt bebyrdende aftale, der overstiger tre år – fx i forbindelse med køb af en tjeneste­ydelse eller indgåelse af en OPP-aftale.

Herudover sætter museumsloven og kommunalfuldmagtsreglerne begrænsninger for kommunal støtte, herunder at der skal være en lovlig kommunal interesse, og at lokalitets­princippet skal være overholdt.


Ankestyrelsens udtalelse

Det var vigtigt for parterne, at der var stabilitet og tryghed om aftalen om at få Kongernes Samling til Kolding. Derfor ønskede kommunen at forpligte sig for en periode på 25 år, og det var således nødvendigt at få samtykke fra Anke­styrelsen efter lånebekendtgørelsens § 13.

Samtykket kom 2. oktober 2020, og Ankestyrelsen lagde i sin afgørelse blandt andet vægt på, at støtte til museumsaktiviteter, turisme og branding af kommunen er lovlige kommunale formål, og at kommunens støtte er øremærket til Kongernes Samlings museumsaktiviteter på Koldinghus, det vil sige til aktiviteter i kommunen. Ankestyrelsen lagde også vægt på, at kommunen gennem aftale­grundlaget med Kongernes Samling har sikret sig indflydelse på den over­ordnede anvendelse af det kommunale tilskud.


Tidligere praksis og lokalitets­princippet

Ankestyrelsens afgørelse er særegen ved, at der ikke tidligere ses søgt samtykke til at yde støtte med en så lang varighed. Men herudover ligger af­­gørelsen fint i tråd med tidligere praksis på området, hvor der gives samtykke efter lånebekendtgørelsens § 13, når tilskuddet ydes til selvejende institutioner mv., der varetager museumsaktiviteter.
Udtalelsen giver herudover et interessant fortolkningsbidrag til spørgsmålet om lokalitetsprincippet og muligheden for at støtte aktører, der har aktivitet i hele landet. Udtalelsen giver således et bredt mulighedsrum for – gennem aftale med støttemodtageren – at sikre over­holdelse af lokalitetsprincippet.

Thomas C. Thulstrup, direktør for Kongernes Samling siden 2018, om samarbejdet med Kolding Kommune:

“Kongernes Samling har et unikt ansvarsområde og et helt særligt opdrag. Når vi har valgt at indgå en aftale med Kolding Kommune, skyldes det, at Koldinghus er et gammelt kongeslot. Slottet tilbyder dermed en historisk og menings­fuld ramme for Kongernes Samling. For os har det været afgørende, at der fra kommunens side – også på politisk niveau – er fuld opbakning til, at den kongelige fortælling bliver den røde tråd på Koldinghus. Vi vil sikre, at Koldinghus stadig også byder på andre aktiviteter, der gør stedet til et centralt samlings­punkt for byen, men konge­fortællingen vil være det primære.”


Lokalt vovemod og politisk opbakning

Aftalen med Kongernes Samling om drift af Koldinghus forpligter Kolding Kommune de næste 25 år og har en stor økonomi. Det har naturligt givet anledning til en række kommunale overvejelser, men kommunaldirektør Thomas Boe er ikke i tvivl om, at Kolding Kommune får fuld valuta for pengene.

“Kolding Kommune har i en årrække haft fokus på den fælles, historiske fortælling omkring lokalområdet. Det er blandt andet sket gennem udstillingen “Magtens Smykker” på Koldinghus og i forbindelse med fejringen af 100-året for Genforeningen. Det passer derfor rigtig godt at få Kongernes Samling ind på Koldinghus – det er næste skridt i forhold til at uddybe den fortælling,” fortæller Thomas Boe.

“I samarbejdet med Kongernes Samling har det været afgørende at sikre stabilitet og tryghed. Aftalen er en stor satsning for os, og det kræver en årrække at folde strategien bag satsningen helt ud. Vi har derfor påtaget os en økonomisk for­pligtelse i 25 år. Det gør, at vi ikke kan forhandle fra år til år, men det er ikke uvant for os at arbejde på den måde. Det er ikke sædvanligt at tænke sådan på kulturområdet, men i vores kontrakter og OPP-samarbejder er det jo almindeligt at tænke i lange perioder.”

Kommunaldirektøren mener, at projektet især er kommet i mål på grund af en god portion lokalt vovemod og bred politisk opbakning i kommunen:

“Når vi får det til at lykkes, så er det, fordi vi har et gran af fandenivoldskhed i os. Da vi startede op, var vi flere, der tænkte: Er det overhovedet muligt det her? Men vi fik hurtigt den der holdning: Go for it! Og så må vi bare se, om det holder. Man kan selvfølgelig ikke klare det alene på administrativt niveau, og der er bred politisk opbakning hele vejen rundt.”

At projektet får stor betydning for byen, er Thomas Boe ikke i tvivl om.

“Der er et enormt stort potentiale for både turisme og erhverv. Koldinghus ligger jo midt i Kolding by, og i de sidste par år har vi kunnet se, at der er både nationale og internationale gæster til de store udstillinger. De besøgende går også en tur i byen, de bruger byens café­liv osv. Så med en mere bred kommunal vinkel er der også noget bystrategisk i at tage en satsning som det her. Det forventer jeg mig meget af. Tør man og vil man, så kan man meget som kommune, og jeg er stolt af den aftale, vi er kommet frem til,” siger Thomas Boe.

“Min største frygt, da vi gik i gang, var, om vi ville ramme nogle juridiske spids­findigheder, som gjorde, at vi alle sammen sad og sagde: Det her er en super god idé, men vi er nødt til at lade den falde, fordi juraen giver for stramme bindinger. Alle parter ville gerne det her, og så ville det have været rigtig ærgerligt at have fået et juridisk ben­spænd på målstregen. Det var min største bekymring, men det viste sig heldigvis, at vi kom sikkert i mål – også i forhold til juraen.”

Forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Malene Graff

Specialistadvokat