Byudvikling kan være en kompleks og tværfaglig øvelse, og mange kommuner ønsker at udvikle medarbejdernes kompetencer på området. Derfor har vi udviklet et nyt kompetenceudviklingsforløb. 

Kommunerne spiller i dag en central rolle i udviklingen af byområder. Fokus fra kommunernes side er typisk på at skabe vækst, sikre eller øge befolknings­tallet og styrke kommunens brand i øvrigt.

Et byudviklingsprojekt involverer mange fagligheder. De juridiske rammer skal alle ikke kunne beherske, men det kan give uheldige tilbageløb, hvis der i projektet opereres med forudsætninger, der ikke er mulige at gennemføre på grund af de juridiske rammevilkår. Det kan fx være en antagelse om, at by­udviklingen kan placeres i et 100 % kommunalt ejet selskab, eller at arealer kan sælges til nærmere bestemte aktører uden udbud.

Hvorfor et kompetenceforløb?

Vi har udviklet et kompetenceforløb for medarbejdere i kommunerne for bedre at klæde dem på til at håndtere de ofte omfattende processer og mange politiske ønsker, der er forbundet med byudvikling. Formålet er at skabe en fælles forståelse af de indbyrdes afhængigheder, der er i byudviklings­projekter – og at forankre denne viden i organisationen, så brugen af rådgivere kan blive mere målrettet.

Forløbet tager afsæt i følgende forhold, der er kendetegnende for byudvikling:

  • En disciplin på tværs af fagligheder og mange juridiske specialistområder
  • Mange aktører med forskellige interesser
  • Vanskelige greb i forhold til proces, rækkefølge og samspil
  • Stor bevågenhed i det politiske system, blandt borgere, virksomheder og presse
  • Fejltrin er lette at begå og vil ofte være dyre (tid, penge, “drive” og branding).

Målgruppe

Forløbet retter sig mod medarbejdere, der beskæftiger sig med byudvikling – uanset faglig baggrund. Det omfatter typisk planmedarbejdere og tekniske medarbejdere, projektledere og jurister.

Kickstart

I mange tilfælde vil det være egnet at kickstarte forløbet med et møde med det øverste ledelsesniveau (direktion og eventuelt borgmester). På mødet drøftes konkrete ønsker til eksisterende og kommende byudviklingsprojekter, og kommunens erfaringer – gode såvel som dårlige – kommer frem, så disse kan indgå i kompetence­udviklings­forløbet.

Mødet byder også på et overblik over basismodellerne for, hvordan en kommune kan arbejde med byudvikling.

Derudover giver mødet et væsentligt indblik i succeskriterierne for projekterne og de forventninger, medarbejderne mødes med.

Medarbejderforløbet

Forløbet skræddersyes til den enkelte kommune, men det vil typisk bestå af 4-6 sessioner af 2-3 timers varighed. Sessionerne afvikles med fx en måneds mellemrum, så der er mulighed for at anvende den opnåede viden, før der bygges videre på kompetencerne.

Det første tema kan fx være lovgrundlaget og organiserings­modeller. Her gennemgås de grundlæggende organiseringsmodeller med fokus på kommunalfuldmagtsreglerne og kommunens rolle i byudviklingen. Under denne del gennemgås den ofte langvarende byudviklingsproces også, herunder de krav det stiller til kommunen undervejs. De konkrete sager, som medarbejderne arbejder med, gennem­gås i forhold til temaet.

Et andet tema vil typisk være planlægning, hvor plangrundlag og planlovens rammer gennemgås, fx spørgsmål om helhedsplaner og detaljeringsgrad i planlægningen. Her ses der også på miljøvurderinger og udbygningsaftaler.
Udbud og statsstøtte er også en del af forløbet. Salg af arealer (forkøbsret, vilkår mv.), kontraktstyring og samarbejde med eksterne aktører er nogle af de centrale emner.

Endelig vil det for mange også være relevant med et tema om økonomi, anlægsramme og markedsforståelse.

Temaer og indhold tilrettelægges efter den enkelte kommunes ønsker. Under hver session er der drøftelse af de konkrete cases, som medarbejderne arbejder med. Forløbet er pakket ind i en introduktion med forventnings- og niveauafstemning og en afslutning, hvor aktindsigt, inhabilitet, politisk involvering, interessenter mv. berøres.

Kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Bo Juul Jensen

Advokat (L)