I kølvandet på COVID-19 spår mange en stigning i antallet af konkurser. En del af disse konkurser vil også ramme virksomheder, der leverer til det offentlige.

Når en virksomhed bliver erklæret konkurs, opstår der en ny juridisk person: Et konkursbo. Samtidig udpeger skifte­retten en kurator, hvis primære opgave er at sikre flest mulige penge til kreditorerne.

Kurator disponerer

Kurator overtager den fulde dispositionsret over virksomheden. Derfor vil en offentlig kontraktpart skulle henvende sig til kurator, fx om fortsatte leverancer i en periode. En tidligere projektleder eller kontaktperson har ingen beføjelse til at disponere på vegne af virksomheden. Også for offentlige kontraktparter er det derfor vigtigt at have sig for øje, hvem der kan tegne en konkursramt virksomhed.

Kontrakten

Der gælder en ufravigelig konkursretlig regel om, at konkursboet har ret til at indtræde fuldt ud i virksomhedens aftaler. Dette gælder, uanset hvad der står i kontrakten.

Hvis en offentlig kontraktpart vil afskære konkursboets mulighed for at indtræde, skal kontrakten være væsentligt mislig­holdt, fx på grund af forsinkelse eller mangelfuld levering. Misligholdelsen skal være indtrådt og gjort gældende, inden konkursens indtræden. Det er derfor – som altid – vigtigt, at indsigelser om misligholdelse gøres gældende og dokumenteres med det samme.

Ændringer af kontrakten

Kurator vil kun indtræde i kontrakter, der giver overskud til konkursboet. Kurator vil derfor som udgangspunkt ikke ønske at indtræde i/videreføre en tabsgivende kontrakt. Omvendt kan en offentlig kontraktpart have en interesse i at få videreført kontrakten i en periode, hvis der er tale om kritisk infrastruktur såsom dagrenovation eller hjemme­pleje.

Derfor ser vi ofte, at den offentlige kontraktpart og kurator forhandler en (ny) aftale om, at levering fortsættes i en begrænset periode og på ændrede vilkår. Kurator vil typisk kun medvirke til at opretholde driften, hvis kontraktparten afholder omkostningerne ved driften, og hvis konkursboet kan skaffe aktiver eller løfte forpligtelser (fx erstatningskrav som følge af konkursen) ud af konkurs­boet gennem aftalen.

En offentlig kontraktpart er aldrig for­pligtet til at genforhandle kontrakten med kurator. Derudover skal en offentlig kontraktpart i denne situation iagttage udbudsreglerne. Rent udbuds­retligt gælder der et forbud mod – uden nyt udbud - at foretage ændringer af grund­læggende elementer af en kontrakt, der er underlagt udbuds­reglerne. Adgangen til at foretage ændringer i en kontrakt er som ud­gangspunkt ikke større, selv­om ændringerne er affødt af en konkurs.

Hvornår en ændring i udbudsretlig henseende skal betragtes som grund­læggende, er en konkret vurdering, men hvis ændringen betyder, at kontrakten bliver en overskuds­forretning, vil der hurtigt kunne opstå en formodning for, at der ændres på grundlæggende elementer. I dén situation vil det ofte være bedre at indgå en ny midlertidig kontrakt, mens opgaven genudbydes eller hjemtages. En sådan midlertidig kontrakt vil typisk have en værdi, som ligger under de relevante tærskel­værdier for EU-udbud.

Tag kontakt

Selvom kurator og den offentlige kontraktpart har modstridende interesser, er det oftest muligt at etablere et fornuftigt samarbejde. Tag kontakt til kurator, så snart I hører om konkursen. Husk også, at kurator ofte ingen for­kundskab har i forhold til den konkurs­ramte virksomhed, branchen og muligvis intet ved om udbudsret og offentlig forvaltning. Vær derfor forberedt på at klæde kurator på til opgaven.

Forfattere