Som led i den grønne omstilling af transportsektoren til el er der fastsat nye regler om, at der ved visse bygninger skal etableres ladestandere til elbiler. Vi ser nærmere på reglerne og kommunernes muligheder for at fremme elbilismen.

Ifølge Klimarådets seneste rapport ud­gør manglende ladestandere en betydelig barriere for udbredelsen af elbiler, og der er ifølge Klimarådet behov for, at det offentlige bidrager til at sikre, at der er tilstrækkelige opladningsmuligheder.

Der er allerede iværksat en lang række initiativer, der skal være med til at øge incitamentet til at udskifte benzinbiler med elbiler. Som eksempel er der for nyligt indgået en bred politisk aftale om at anvende 50 mio. kr. til flere ladestandere, som skal placeres langs rastepladser ved motorveje, på lande­veje og foran etageejendomme.

Herudover er der udstedt en ny bekendt­gørelse, som stiller krav om, at der i tilknytning til visse bygninger enten skal etableres ladestandere eller foretages forberedelser (fx trækning af kabel­bakker), så der på et senere tidspunkt relativt nemt kan etableres ladestandere til elbiler. Det er den enkelte kommunes ansvar at indsætte kravene i bygge­tilladelsen.

Men hvilke bygninger er omfattet af reglerne? Og hvor mange ladestandere skal der som minimum etableres?

Kravene i ladestander­bekendt­gørelsen

Ladestanderbekendtgørelsen er udstedt i medfør af byggelovens § 4D og har til formål at implementere kravene om opsætning af ladestandere til elbiler i EU’s bygningsdirektiv.

Ladestanderbekendtgørelsen gælder både for visse allerede eksisterende bygninger, større ombygninger på bygninger og nybyggeri. Der sondres i bekendtgørelsen mellem beboelses­bygninger og bygninger, der ikke er til beboelse. Reglerne omfatter alene de anførte typer bygninger. De anførte krav til antallet af ladestandere/forberedelser til ladestandere er deri­mod minimumskrav. I forbindelse med udstedelse af byggetilladelse kan den enkelte kommune således fastsætte højere krav.

Som udgangspunkt kan beboelses­bygninger være alle bygninger, der anvendes til beboelse – i praksis vil der dog ofte være tale om etageboliger. Bygninger, der ikke er til beboelse, kan fx være kontorbygninger, hospitaler eller uddannelsesinstitutioner.

Det afgørende for, om der er krav om at etablere eller forberede etablering af ladestandere, er det antal af parkerings­pladser, der er knyttet til den pågældende bygning. Kravene i ladestanderbekendt­gørelsen er således afhængig af antallet af parkeringspladser.

Der gælder således ikke krav om etablering af ladestandere ved allerede eksisterende beboelsesbygninger.

Se Hortens skema med minimumskravene til antallet af ladestandere her.

Kommunernes muligheder for at fremme elbilismen

Ifølge Klimarådet er det afgørende, at det offentlige indtager en aktiv rolle i forhold til at skabe gode og attraktive rammer for opladning af elbiler.

For at imødegå Klimarådets anbefaling kan kommunen som vejmyndighed fx forbeholde visse offentlige parkerings­pladser til elbiler. Der er dog ikke på nuværende tidspunkt mulighed for at forbeholde parkeringspladser til “ladende” elbiler, og kommunen kan derfor ikke begrænse parkeringen til det tidsrum, hvor elbilen er under opladning. Kommunen må derfor i stedet fastsætte parkeringsrestriktioner i form af fx tidsbegrænset parkering. I en vejledning fra Region Hovedstaden foreslås det, at tidsbegrænsningen fx kan være på tre-fem timer i dagtimerne fra kl. 8-17. På den måde sikres en vis rotation, så pladserne ikke optages en hel dag af ikke-ladende elbiler.

Herudover kan kommunen overveje at fritage elbiler for betaling af parkerings­billet/licens, hvilket kan være med til at skabe incitament til at skifte til el.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for kommunerne at stille særlige krav til operatørerne for at sikre konkurrencen blandt aktørerne på området. Det indebærer, at det fx ikke er muligt at kræve, at en operatør skal give andre selskaber tredjepartsadgang til ladestandere, som det ellers er tilfældet for andre dele af den kritiske infrastruktur.

Vi ser frem til at følge udviklingen og se, hvilke yderligere initiativer der vil blive iværksat på baggrund af Klimarådets rapport for at udbygge og forbedre det danske ladenetværk for elbiler.


Forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Thomas Krucov Jensen

Partner

Tue Trier

Director, advokat (L)