UPC repræsenterer en vigtig milepæl inden for intellektuel ejendomsret og tilbyder en samlet ramme for håndhævelse af patenter på tværs af de deltagende europæiske lande. 

UPC etablerer et specialiseret domstolssystem, der vil strømline og harmonisere patenttvister og tilbyde virksomheder en hurtigere, mere effektiv og omkostningseffektiv måde at beskytte deres opfindelser og forsvare deres rettigheder på.

UPC forenkler den komplekse proces med patenttvister ved at tilbyde et centralt sted til løsning af tvister. Målet er at give ensartede domme, reducere risikoen for modstridende afgørelser og spare virksomheder for værdifuld tid og ressourcer.

Europæisk enhedspatent

Ikke alene træder UPC i kraft, der bliver også indført et europæisk enhedspatent, hvilket er en ny mulighed for med én ansøgning at opnå patentbeskyttelse med ensartet virkning i hele EU med undtagelse af Spanien, Polen, Tjekkiet, Ungarn og Kroatien. Storbritannien er heller ikke med i UPC-ordningen eller enhedspatentet.

UPC er en strømlining af patentretssagsprocessen

UPC udgør derfor en længe ventet strømlining af patentretssagsprocessen. Med UPC kommer dog også store ændringer til håndhævelsen af patenter, og parterne skal nu agere hurtigt og være mere proaktive end nogensinde før. UPC stiller strenge krav til parternes sagsforberedelse, hvor sagens parter skal arbejde med meget korte frister og hermed ofte hurtigere, end de er vant til fra de nationale domstole, de hidtil har navigeret i.

UPC forventer, at en krænkelsessag kan blive færdigbehandlet i løbet af 1 år i første instans. I forbindelse med krænkelsessager opererer UPC derfor hurtigt og med mulighed for at afskære efterfølgende bevisførelse. Det stiller store krav til sagsøgtes arbejde i de første måneder af sagen. Som sagsøgt skal man være parat til at forsvare sig med meget kort varsel.

Hortens UPC-team

Hos Horten er vi på forkant med intellektuel ejendomsret og har et team af erfarne advokater, der er velbevandrede i de komplicerede forhold i UPC. Vores ekspertise kombineret med en dyb forståelse af vores kunders brancher giver os mulighed for at give skræddersyet og strategisk vejledning, der passer til vores kunders behov, fra IP-strategi til retssager. Med UPC som en banebrydende tilføjelse til europæisk patentlovgivning står vi klar til at navigere i denne nye æra af patentbeskyttelse.Mere om UPC

 • UPC's struktur

  Med UPC kommer en ensartet struktur til håndtering af europæiske patentsager. Hvor parterne indtil nu har været vant til at jonglere med lokale sager i flere jurisdiktioner, kan en patenttvist nu indbringes direkte for og afgøres af UPC alene.

  Domstolen består af en førsteinstansdomstol, en appeldomstol og en sagsadministration. Desuden er der oprettet et mæglings- og voldgiftscenter for patenter.

  Første instans har en decentraliseret struktur og består af en central afdeling i Paris med en afdeling i München, samt forskellige lokale og regionale afdelinger placeret over hele Europa. I Danmark er den lokale afdeling placeret i Sø- og Handelsrettens lokaler i København.

  Første instans behandler forskellige typer søgsmål som anført i artikel 32 i UPC-aftalen, herunder søgsmål om krænkelse, foreløbige forbud og tilbagekaldelse.

  Appeldomstolen har sæde i Luxembourg og træffer afgørelse om appeller af afgørelser truffet af førsteinstansdomstolen og om anmodninger om genoptagelse af Rettens endelige afgørelser.

  Domstolen er sammensat af dommere fra hele Europa. Et dommerpanel ved UPC skal have en multinational sammensætning. Panelerne består af både juridisk og teknisk kvalificerede dommere, der sikrer både teknisk ekspertise og juridisk indsigt i den pågældende sag.
 • Forløbet af en krænkelsessag

  I forhold til danske retssager om patentkrænkelser er processen ved UPC betydelig hurtigere. Det er derfor vigtigt, at man i tilfælde af et sagsanlæg imod sin virksomhed er forberedt på at agere hurtigt og er bevidst om at indhente den korrekte professionelle rådgivning fra start.

  En af de væsentlige forskelle mellem danske patentkrænkelsessager og krænkelsessager ved UPC er, at sagsøgers stævning skal indeholde sagsøgers fulde bevisførelse, inklusive eksperterklæringer. Efter stævningens forkyndelse foretages en skriftveksling mellem parterne med betydeligt kortere frister, end man er vant til i danske sager. Dette indebærer, at parterne meget tidligt i forløbet skal afsætte de rette ressourcer og forberede sagen grundigt, herunder at parternes centrale argumenter og beviser skal præsenteres allerede i starten af sagens forberedelse.

  Når sagen er færdigforberedt, vil hovedforhandlingen efterfølgende blive afholdt. Hovedforhandlingen ved UPC skal gennemføres på en enkelt dag, modsat hovedforhandlinger i danske patentsager, som typisk strækker sig over mange dage. Der er derfor ikke som i danske patentkrænkelsessager mulighed for omfattende afhøringer af sagens eksperter eller en dybdegående forelæggelse af sagens faktum. Med de stramme tidsfrister forventer UPC, at en krænkelsessag vil være færdigbehandlet inden for 1 år.

  Processen for krænkelsessager er derfor på væsentlige punkter anderledes, end hvad parter, som har erfaring med patentkrænkelsessager i Danmark, er vant til. De stramme frister for udveksling af skriftlige indlæg og den betydeligt kortere hovedforhandling indebærer, at parterne så tidligt som muligt bør sikre sig professionel og specialiseret rådgivning, som gør dem i stand til at agere med den fornødne hurtighed, præcision og faglige tyngde.

 • Værneting og processprog

  Ønsker sagsøger at anlægge et søgsmål ved UPC om patentkrænkelse, skal sagen anlægges ved den lokale eller regionale UPC-afdeling i enten det land, hvor den påståede krænkelse har fundet sted, eller dér hvor sagsøgte har sit hovedforretningssted. Krænkelsessager kan også anlægges ved UPC's centrale afdeling i Paris. Her kan du finde et overblik over UPC's afdelinger.

  Hvilket processprog, der skal anvendes i UPC-sager, afhænger af, hvor sagen er anlagt. Processproget ved den lokale/regionale afdeling vil enten være det lokale sprog eller ét af de tre europæiske patentsprog, nemlig engelsk, tysk eller fransk, som den lokale afdeling/regionale afdeling selv har udpeget som processprog. Processproget ved den lokale afdeling i København er dansk eller engelsk. Hvis der er flere valg mellem sprog, er det som udgangspunkt sagsøger, der vælger processproget. Se hvilke sprog UPC's andre afdelinger benytter her.

  Ved den centrale afdeling vil processproget foregå på det sprog, som patentet er udstedt på. Dette vil være et af de tre europæiske sprog, nemlig engelsk, tysk eller fransk. Ved appelsager vil processproget foregå på det samme sprog, som sagen foregik på i 1. instans.

  Med de forskellige valgmuligheder af processprog er der dermed risiko for, at sagen anlægges på et sprog, som sagsøgte ikke forstår. Ressourcer og tidsforbrug til oversættelse af processkrifter og bilag skal dermed også tænkes ind i processen, særligt henset til de korte tidsfrister.

  Læs mere om patentkrænkelsessagers behandling ved UPC her.

Kontakt

Jakob Krag Nielsen

Partner

Anne Louise Vinnes-Weibel

Senioradvokat

Maria Pilh Arendsdorf Bengtsen

Director, advokat (L)