Miljø- og Fødevareklagenævnet har i marts 2019 stadfæstet et forsyningsselskabs delvise afslag på aktindsigt i leverandøroplysninger. Der var i sagen ikke pligt til sammenstilling af oplysninger efter miljøoplysningsloven eller pligt til aktindsigt i øvrigt.

Forsyningen havde modtaget en omfattende aktindsigtsanmodning fra en journalist, der blandt andet ønskede en oversigt over de 20 største leverandører hos selskabet de seneste fem år. Oversigten skulle indeholde både navne, cvr-numre, den samlede omsætning hos leverandørerne, hvilke og hvor mange konkrete opgaver leverandørerne hver havde udført for forsyningen, samt hvorvidt og hvorfor samhandlen med leverandørerne havde været sendt i udbud eller ej.

Ikke pligt til dataudtræk og sammenstilling af oplysninger efter miljøoplysningsloven

Forsyningen meddelte afslag på aktindsigt, og journalisten påklagede afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der hjemviste sagen til forsyningen. Det fremgik af nævnets afgørelse, at forsyningen ikke har pligt til at foretage dataudtræk og sammenstille oplysninger efter hverken offentlighedsloven eller miljøoplysningsloven.

Efter fornyet behandling af sagen traf forsyningen afgørelse om delvist afslag på aktindsigt. Efter princippet om meroffentlighed havde forsyningen lavet en liste over de 20 største leverandører og udleveret denne til journalisten. Oplysningerne kunne skabes med få ressourcer for forsyningen. Forsyningen gav derimod afslag på at udlevere yderligere oplysninger med den begrundelse, at oplysningerne ikke eksisterende i forsyningen, og at anmodningen om aktindsigt derfor alene kunne besvares ved en sammenstilling af oplysninger, hvilket forsyningen ikke var forpligtet til.

Journalisten påklagede igen afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet stadfæstede forsyningens afgørelse om delvist afslag på aktindsigt i marts 2019.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse fra marts 2019

Miljø- og Fødevareklagenævnet behandlede den påklagede afgørelse efter miljø-oplysningslovens regler. Nævnet vurderede, at retten til aktindsigt i miljøoplysninger også omfatter oplysning indeholdt i databaser, men at det dog ikke uden videre medfører en pligt for myndigheden til at foretage og udlevere en sammenstilling og forarbejdning af oplysninger fra myndighedens databaser (dataudtræk).

Idet oplysningerne enten ikke eksisterede hos forsyningen eller alene kunne udleveres ved, at forsyningen foretog forarbejdning og sammenstilling af oplysningerne i forbindelse med generering af dataudtræk, ville forsyningens udlevering af de ønskede oplysninger være forbundet med en større forarbejdning eller forudgående behandling. Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderede derfor, at forsyningsselskabet efter miljøoplysningsloven ikke var forpligtet til at foretage og udlevere en sammenstilling og forarbejdning af de anmodede oplysninger.

Nævnet bemærkede, at forsyningen i øvrigt ikke var forpligtet til at udarbejde nye dokumenter med henblik på at imødekomme en anmodning om aktindsigt, og at forsyningen derfor var berettiget til at meddele afslag på aktindsigt.

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæstede således forsyningens afgørelse.

Afgørelsens betydning for forsyningsselskaberne

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er godt nyt for de forsyningsselskaber, der har været i tvivl om sammenstillingsforpligtelserne i sager om aktindsigt i miljøoplysninger, herunder tidligere praksis om dette fra Folketingets Ombudsmand. Afgørelsen viser, at Miljø- og Fødevareklagenævnet er enig i forsyningsselskabernes fortolkning og anvendelse af de til tider komplekse regler i miljøoplysningsloven.

Kontakt

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Rikke Søgaard Berth

Partner

Malene Graff

Specialistadvokat