Falck anker ikke Konkurrencerådets afgørelse om, at Falck har misbrugt sin dominerende stilling til at ekskludere konkurrenten BIOS fra ambulancekørsel i Region Syddanmark. Denne udmelding rejser en række spørgsmål om de juridiske konsekvenser for Falck og ikke mindst de mulige erstatningskrav. Men udmeldingen rejser også spørgsmål om Falcks deltagelse i kommende udbud – og mulige konsekvenser for Falck i eksisterende kontrakter.

Konkurrencerådet fastslog den 31. januar 2019, at Falck Danmark A/S (herefter "Falck") misbrugte sin dominerende stilling på markedet for ambulancekørsel i Danmark i 2014 og 2015. Misbruget bestod ifølge afgørelsen i en samlet strategi om at ekskludere konkurrenten BIOS Ambulance Service Danmark A/S (herefter "BIOS") fra markedet. Det fremgår af Konkurrencerådets afgørelse, at misbruget blandt andet omfatter formidling af negative historier om BIOS i medierne og forsøg på at påvirke ambulanceredderne i Region Syddanmark til ikke at tage arbejde hos BIOS.

Falck meldte først ud, at virksomheden ønskede at anke sagen, men efter kort betænkningstid har Falck nu oplyst, at sagen ikke ankes alligevel.

de juridiske konsekvenser af Falck-sagen

Konkurrencerådet har tilkendegivet, at Rådet vil anmelde sagen til Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet (SØIK), også kaldet Bagmandspolitiet. Herefter skal Bagmandspolitiet tage stilling til, om der skal være et strafferetligt efterspil for Falck samt personer, som har været involveret i Falcks lovovertrædelse.

Sanktionerne for overtrædelse af konkurrenceloven blev skærpet i 2013. Det betyder, at en overtrædelse af konkurrenceloven (f.eks. ved misbrug af dominerende stilling) kan medføre væsentlige bøder. Retspraksis er beskeden, og det er derfor svært at forudsige bødeniveauet. Efter lovforarbejderne til konkurrenceloven skal bøden udmåles under hensyntagen til overtrædelsens grovhed, varighed samt virksomhedens omsætning.

Udgangspunktet for bødeniveauet er et grundbeløb på op til 4 mio. kr. for mindre alvorlige overtrædelser, 4 mio. kr. for alvorlige overtrædelser og 20 mio. kr. for meget alvorlige overtrædelser. En bøde kan efter lovforarbejderne være op til 10 pct. af virksomhedens koncernomsætning.

Derudover kan enkeltpersoner ifalde et strafansvar, som kan medføre bøde ved forsætligt eller groft uagtsomt at være involveret i overtrædelsen af konkurrenceloven. Dette gælder, uanset om personen har været ansat hos Falck eller ej. Ikke-ansatte, eksempelvis konsulenter eller andre rådgivere, som forsætligt eller groft uagtsomt har medvirket til overtrædelsen, vil tilsvarende kunne ifalde bødeansvar. Efter lovforarbejderne ligger grundbeløbet for personlige bøder på 50.000 kr. for mindre alvorlige overtrædelser, 100.000 for alvorlige overtrædelser og 200.000 kr. for meget alvorlige overtrædelser.

Foruden de strafferetlige konsekvenser må det også forventes, at der vil blive rejst erstatningskrav mod Falck. Sådanne erstatningskrav må navnlig forventes fra konkursboet efter BIOS, ligesom det hollandske ambulanceselskab BIOS også har varslet et erstatningskrav mod Falck.

Udelukkelse fra udbud

Ud over de konkurrence- og erstatningsretlige konsekvenser kan Konkurrencerådets afgørelse også medføre, at Falck udelukkes fra at deltage i offentlige udbud.

Om Falck kan udelukkes, hvis ordregivere tilvælger den relevante frivillige udelukkelsesgrund, afhænger af, hvordan udelukkelsesperioden skal beregnes. Udelukkelse kan efter udbudslovens § 138, stk. 6, ske i op til 2 år "fra datoen for den relevante hændelse eller handling […]". I praksis giver beregningen store vanskeligheder, da ordregivere i mange tilfælde først får kendskab til en virksomheds alvorlige forsømmelser, længe efter at disse er ophørt. Det kan f.eks. være i forbindelse med en efterfølgende sag ved konkurrencemyndighederne eller domstolene.

EU-Domstolen udtalte i oktober 2018, at tidsperioden for udelukkelse efter de frivillige udelukkelsesgrunde skal forstås i overensstemmelse med beregningen af tidsperioden for de obligatoriske udelukkelsesgrunde. Det betyder, at udelukkelsesperioden beregnes fra den dato, hvor en kompetent myndighed fastslår, at adfærden udgør en overtrædelse, ikke fra tidspunktet for selve handlingen.

Det er dog uklart, hvilken betydning EU-Domstolens afgørelse får for dansk praksis set i lyset af formuleringen af udbudslovens § 138, stk. 6.

Hvis Falck udelukkes fra udbud, kan Falck fortsat byde på offentlige kontrakter, hvis Falck kan bevise, at virksomheden er pålidelig (såkaldt "self-cleaning"). Dette kan være tilfældet, hvis Falck kan dokumentere, at virksomheden aktivt har samarbejdet med konkurrencemyndighederne, og at de har sikret forebyggelse af lignende sager i fremtiden.

Opsigelse af igangværende kontrakter?

En række offentlige kontrakter indeholder en klausul, som indebærer, at hvis kontraktparten kommer i en udelukkelsesgrund, kan kontrakten opsiges. Afhængig af formuleringerne af disse klausuler risikerer Falck således også at se sine offentlige kontrakter opsagt. Om sådanne klausuler rent udbudsretligt er lovlige, er en sag for sig – foreløbigt er der ikke praksis, som endeligt afklarer spørgsmålet.

Vil du vide mere?

Horten er citeret i flere nyhedsartikler om sagen. Læs nogle af dem her:

TV2-nyhederne: Overblik: Forstå Falck-sagen på 2 minutter

DR-Nyheder: Advokat: Falck kan få store bøder for tilsværtning af konkurrent

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat