En ny bekendtgørelse fra Erhvervsministeriet giver kommunerne mulighed for at købe private borgeres huse, når grunden er oversvømmelsestruet. Købet skal ske til markedspris, og der skal ved prisfastsættelsen ikke ske fradrag for den aktuelle oversvømmelsestrussel. Det er op til ejeren selv, om han eller hun ønsker at sælge – og til kommunen, om den ønsker at købe.

Med bekendtgørelse om kommuners køb af oversvømmelsestruede grunde har Erhvervsministeriet fastsat nærmere regler for de tilfælde, hvor en kommune kan købe en borgers oversvømmelsestruede grund.

Bekendtgørelsen skal ses i lyset af, at oversvømmelsestruede boliger nærmest kan blive usælgelige som følge af deres placering. Sådanne boliger kan ofte heller ikke forsikres på almindelige vilkår. Borgeren kan bruge købesummen til at anskaffe sig en ny grund. På den måde medfinansierer kommunerne indirekte købet af en ny grund et sted, hvor der ikke er risiko for oversvømmelse.

Hvornår er en grund oversvømmelsestruet?

Der er fastsat fire nærmere betingelser for, hvornår en grund er omfattet af reglerne:

Der skal (1) være tale om en helårsbolig, der (2) har været oversvømmet flere gange trods rimelige tiltag for at beskytte grunden. Bygningen på grunden skal (3) mindst én gang have været totalskadet som følge af oversvømmelse, og der skal (4) være nærliggende risiko for oversvømmelse igen.

Fritidshuse er alene omfattet, hvis de er godkendt til og anvendes til helårsbeboelse. Erhvervs- og landbrugsejendomme er ikke omfattet af muligheden.

Det er et krav, at skaderne ikke kan forhindres ved at foretage rimelige forebyggende beskyttelsesforanstaltninger af boligejeren selv, kommunen eller forsyningsselskabet. Beskyttelsesforanstaltningerne kan fx være en ændret byggestil i forbindelse med udbedring af skaderne, klimatilpasningstiltag i området mv.

I hvilke tilfælde kan kommunen købe?

Det er bl.a. en betingelse for, at kommunen kan købe en grund, at huset på grunden ikke kan forsikres på almindelige vilkår. Det er også en betingelse, at huset og øvrige bygninger på grunden fjernes efterfølgende.

Bekendtgørelsen giver ikke en ejer af en oversvømmelsestruet grund et retskrav på, at kommunen køber grunden. På samme måde er det op til ejeren, om han eller hun ønsker at acceptere eller afvise et købstilbud fra kommunen.

Prisfastsættelse

Kommunens køb skal ske til markedspris. Dog skal der ved prisfastsættelsen ikke ske fradrag for den aktuelle oversvømmelsestrussel.

Det betyder, at en ejendomsmægler vil skulle se bort fra den aktuelle oversvømmelsestrussel i forbindelse med prisfastsættelsen – og dermed at prisfastsættelsen reelt vil blive højere end markedsværdien. En markedsværdi vil fx kunne findes gennem en sammenligning med lignende nabogrunde, der ikke er oversvømmelsestruede.

Sælger skal betale for at få bygningerne på grunden fjernet, og det skal fremgå af købstilbuddet, om kommunen eller sælger skal forestå selve opgaven. Udgiften hertil får derfor i sidste ende betydning for størrelsen på sælgers provenu.

Finansiering og efterspil

Kommunen kan selv vælge at finansiere købet eller at søge hel eller delvis ekstern finansiering. I bekendtgørelsen nævnes forsikringsselskaber eller Stormrådet som muligheder.

Et køb af en grund resulterer som udgangspunkt i, at den pågældende kommune efterfølgende bliver ejer af grunden. Der må ikke bygges på grunden igen, medmindre oversvømmelsesrisikoen elimineres. Kommunen kan efterfølgende anvende grunden til varetagelse af kommunalt lovlige formål – fx klimatilpasningstiltag.

Kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Bo Juul Jensen

Advokat (L)