Københavns Byret har i forlængelse af Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. februar 2019 idømt Staten og Kommunernes indkøbssystem (SKI) en bøde på 220.000 kr. for ikke at have konkurrenceudsat indkøbte reservedele som en del af rammeaftalen 50.75 Elevatorservice.

Efter næsten 2 år, er der faldet dom i sagen om SKI's bøde for ikke at have konkurrenceudsat reservedele, som en del af SKI's udbud af rammeaftale 50.75 Elevatorservice.

Klagesagen - helt kort

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. februar 2019 fastslog, at SKI havde handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudslovens § 2 ved ikke at have anvendt en evalueringsmetode, der var egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet den evalueringstekniske scenariepris ikke indeholdt priser på reservedele (udover lovpligtige reservedele).

På den baggrund annullerede Klagenævnet for Udbud SKI's beslutning om tildeling af rammeaftalen og erklærede de dele af rammeaftalens delaftaler, som angik reservedele, for uden virkning fra og med den 1. april 2019.

Da aftalerne blev erklæret for uden virkning fra et tidspunkt i fremtiden, skulle der fastsættes en alternativ sanktion i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 18, stk. 2, nr. 3. Da SKI ikke er en del af den offentlige forvaltning, blev den alternative sanktion fastsat som en bøde udstedt af anklagemyndigheden.

Bødens størrelse

Anklagemyndigheden fastsatte bøden til 440.000 kr. på baggrund af retningslinjerne i forarbejderne til Lov om Klagenævnet for Udbud, og med udgangspunkt i en værdiansættelse af kontrakten fra Klagenævnet for Udbud på 22 mio. kr. for de ikke konkurrenceudsatte reservedele.

Det fremgår af forarbejderne til Lov om Klagenævnet for Udbud, at den økonomiske sanktion - i dette tilfælde bøden - i en sag, hvor der er tale om opretholdelse af 25-50% af kontrakten og hvor den pågældende overtrædelse vedrører manglende konkurrenceudsættelse af en udbudspligtig aftale, skal beregnes som 5% af 40% af kontraktens anslåede værdi.Da SKI nægtede at betale bøden, indbragte anklagemyndigheden sagen for retten. SKI anfægtede ikke selve bøden, men bestred alene den værdiansættelse på 22 mio. kr., som klagenævnet og anklagemyndigheden havde lagt til grund for deres beregning af bødens størrelse.

SKI gjorde således gældende, at bøden skulle beregnes med udgangspunkt i en værdiansættelse på 11 mio. kr. SKI henviste som støtte for sin påstand blandt andet til, at ikke alle kunder havde tilsluttet sig rammeaftalen på samme tidspunkt, samt at uudnyttede optioner vedr. forlængelse af delaftalerne ikke skulle indgå i værdiansættelsen.

Københavns Byret fulgte langt hen ad vejen SKI's argumenter og værdiansættelse og fastsatte på den baggrund bøden til 220.000 kr.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)