Arbejdsretten har taget stilling til, om det forhold, at medarbejderne selv skulle vaske deres arbejdstøj, udgjorde et overenskomstbrud.

Sagen handlede om en renovationsvirksomhed, hvis medarbejdere selv skulle stå for vask af arbejdstøj. Virksomheden stillede de nødvendige maskiner og vaskemidler til rådighed på arbejdspladsen. Medarbejderne havde gennem flere år selv udført opgaven med tøjvask, som bestod i, at medarbejderne lagde det snavsede tøj i en vaske- og tørremaskine og tog det rene tøj ud, når vaske-/tørreprogrammet var afsluttet.

Der var mellem parterne uenighed om, hvorvidt den tid, medarbejderne brugte på vask af arbejdstøj, indgik i den arbejdstidsnorm, der var fastsat ved kollektiv aftale, eller om tiden brugt på tøjvask medførte en udvidelse af den aftalte arbejdstidsnorm.

Tøjvask ikke reguleret i overenskomst eller lokalaftale

Retsformanden fandt, at hverken overenskomsten eller lokalaftalen indeholdt bestemmelser om vask af arbejdstøj. Selvom der ikke mellem parterne var taget stilling til, om opgaven skulle aflønnes særskilt, fandt retsformanden, at virksomheden ikke havde begået overenskomstbrud ved at lade medarbejderne udføre den begrænsede opgave i forbindelse med vask af arbejdstøjet. Ved afgørelsen blev det endvidere tillagt betydning, at medarbejderne i hvert fald siden 2015 selv havde vasket deres arbejdstøj. Arbejdsgiveren blev herefter frifundet.

Pålæg om vask af arbejdstøj og accessoriske arbejdsopgaver

Sagen er interessant, fordi den illustrerer, at det ikke er enhver accessorisk arbejdsopgave, som medarbejdere kan kræve betaling for, medmindre det følger af aftalegrundlaget, fx overenskomst, lokalaftale eller individuel aftale.

Kontakt

Christian Vesterling

Advokat