Amazon, Expedia og Den Blå Avis. Digitale platforme er en integreret del af internethandlen i både Danmark og EU og kommer i endnu højere grad til at være det i fremtiden. Den 12. juli 2020 træder P2B-forordningen i kraft. Forordningen skal sikre fair og forudsigelig onlinehandel og indebærer en omfattende regulering af digitale platforme i hele EU. Her er de fem vigtigste ting, du skal vide om de nye regler.

Den mest almindelige form for internethandel i dag er producenters eller forhandleres salg til forbrugere direkte via egne hjemmesider.

Digitale platforme

En anden salgsform, der de seneste år er vokset markant i hele verden, er salg på digitale platforme. En digital platform er en markedsplads, hvor virksomheder og private kan sælge direkte til kunder via platformen. Det giver typisk mulighed for at komme ud til en bredere kundegruppe, end virksomheden har mulighed for via sin egen hjemmeside. Den digitale platform faciliterer salget og giver mulighed for at udnytte platformens markedsføring, markedskendskab og kundebase.

En anden form for digital platform er digitale søgetjenester. Her foregår salget ikke via platformen, men kunderne kan finde og sammenligne produkterne via søgetjenesten og derefter købe dem på en forhandlers egen hjemmeside.

Øget konkurrence, men…

Digitale platforme kan give virksomheder en bredere kundeadgang og forbrugerne adgang til et større udvalg af produkter. Men de digitale salgsplatforme er også kontroversielle. I de seneste år er der blandt andet kommet et stigende fokus på platformenes samhandelsbetingelser og adgangen til kunde- og salgsdata, som genereres via platformen. Dette gælder særligt for virksomheder som Amazon, der både driver en platform og samtidig sælger egne produkter i konkurrence med platformens andre brugere.

Nye regler på vej

For at sikre fair og gennemsigtig handel på digitale platforme har EU vedtaget Platform-To-Business-forordningen (2019/1150). Forordningen kaldes i daglig tale P2B-forordningen, en forkortelse, som over de næste år muligvis vil blive lige så kendt "GDPR", i hvert fald hos dem der beskæftiger sig med onlinesalg.

Forordningen træder i kraft den 12. juli 2020, og reglerne giver nye rettigheder og forpligtelser for virksomheder, der sælger via platforme, og udbydere af digitale platforme.

Derudover har Danmark netop vedtaget en lov om håndhævelse af P2B-forordningen, hvilket blandt andet bemyndiger de danske konkurrencemyndigheder til at udstede bøder for overtrædelse af reglerne.

5 ting du skal vide

Vi har samlet de 5 vigtigste ting, du bør vide om de nye regler her:

1. Reglerne gælder for…

Forordningens regler gælder for onlinesalgsplatforme (fx Amazon og eBay) og onlinesøgemaskiner (fx Google Search), der tilbydes til eller anvendes af virksomheder i EU til salg af varer eller tjenesteydelser til forbrugere.

illustration Virksomhed onlineformidlingstjenester onlinesøgemaskine Forbruger


Forordningen gælder ikke, hvis platformen udelukkende tilbyder B2B-salg eller forbruger-til-forbruger-salg. Onlinebetalingstjenester er heller ikke omfattet af reglerne.

Hybridplatforme: Platforme, der både faciliterer B2B-salg og salg til forbrugere, skal overholde forordningens regler. Fx er DBA.dk en hybridplatform.

2. Vilkår og betingelser skal være til at forstå

Forordningen stiller krav om, at digitale platforme skal formulere deres vilkår og betingelser i et almindeligt, forståeligt sprog, og at de skal være let tilgængelige for virksomhederne.

3. Ændringer skal varsles

Et væsentligt krav er, at ændringer i vilkår og betingelser skal varsles over for berørte virksomheder. Ændringer i vilkår og betingelser må først indføres efter udløbet af en meddelelsesfrist.

Varslingen skal stå i rimeligt forhold til arten og omfanget af ændringerne og deres konsekvenser for den pågældende virksomhed og skal som minimum gives 15 dage før, at ændringerne træder i kraft.

4. Pligt til at begrunde

Hvis udbyderen af en digital platform beslutter sig for at begrænse eller suspendere en virksomheds adgang til at sælge varer på platformen, skal beslutningen begrundes over for virksomheden.

Det kunne fx være, hvis platformen ikke længere vil tillade salg af et konkret produkt eller produktkategori. En sådan beslutning skal begrundes.

Ophør

Hvis udbyderen af en digital platform beslutter at opsige samarbejdet og dermed bringe virksomhedens mulighed for at sælge på platformen til ophør, skal virksomheden mindst 30 dage inden have en begrundelse for denne beslutning.

En virksomhed kan dermed ikke længere opsiges fra den ene dag til den anden uden nogen begrundelse.

5. Bødestraf for brud på reglerne

I Danmark vil forordningens regler blive håndhævet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det følger af en ny lov om håndhævelse af P2B-forordningen, som netop er vedtaget.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan behandle sager af egen drift eller på baggrund af klager. Styrelsen kan også kræve elektronisk lagrede data, algoritmer og andre elektroniske rangordningsmekanismer, som skønnes nødvendige for deres arbejde.

Hvis Konkurrencerådet eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen konkluderer, at en udbyder overtræder forordningens regler, kan rådet eller styrelsen udstede påbud til platforme om at ændre vilkår og betingelser og begrunde beslutninger om begrænsninger truffet over for en virksomhed.

Udbydere af platforme, der ikke efterkommer påbud eller ikke udleverer krævede oplysninger, vil kunne straffes med bøde. Tilsvarende gælder, hvis en digital platform i forbindelse med sagsbehandlingen afgiver urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.


Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat

Andrea Hilt Dyrby

Advokat