Få overblik over regeringens økonomiske tiltag i form af lovforslag og politiske aftaler. Epidemiloven er ændret, og der er lanceret hjælpepakker til erhvervslivet.

Regeringen har med ny hastelovgivning ændret epidemiloven med den følge, at danske erhvervsdrivende mister den ret til erstatning fra det offentlige, som de havde med den tidligere version af epidemiloven. Samtidigt lancerer regeringen en bred vifte af hjælpepakker til erhvervslivet, som skal give erhvervslivet støtte til at modstå den økonomiske modgang, som coronavirussen forventer at påføre erhvervslivet.

Om epidemiloven

Epidemiloven træder alene i kraft i tilfælde af, at der opstår risiko for spredning af alvorlig sygdom. I den tidligere ordlyd af epidemiloven lød det, at "hvis der i forbindelse med de forebyggende foranstaltninger, der iværksættes for at hindre udbredelse af smitsomme og andre overførbare sygdomme, påføres nogen tab, har vedkommende krav på erstatning herfor fra det offentlige".

Denne bestemmelse og det direkte krav på erstatning udgår af epidemiloven. Regeringen arbejder samtidigt på lanceringen af økonomiske støttetiltag i forbindelse med coronavirussen.

Læs mere om epidemiloven i Hortens artikel Coronavirussen og den seneste hastelovgivning.

Her et overblik over regeringens økonomiske tiltag i form af lovforslag og politiske aftaler:

Tiltag vedrørende lønmodtager-arbejdsgiver-forholdet

Regeringen har iværksat tre tiltag til at sikre jobs hos lønmodtagere og samtidig mindske lønudgifterne hos virksomhederne. Læs mere om de tre tiltag i Hortens artikel Tre nye tiltag fra regeringen skal forebygge afskedigelser.

Refusion af sygedagpenge fra første sygedag

I et lovforslag fremsat 13. marts foreslås nye regler for sygedagpengerefusion, hvorefter virksomhederne får ret til refusion betalt af staten fra den første sygedag hos en medarbejder, når medarbejderen er uarbejdsdygtig på grund af COVID-19. Lovforslaget indeholder desuden bestemmelser som åbner op for, at arbejdsgiveren kan få refusion for medarbejdere i karantæne, hvis karantænen forhindrer dem i at passe arbejdet.

Se "Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge" her.

Staten dækker løn for fyringstruede medarbejdere

Regeringen har sammen med arbejdsmarkedets parter indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked. Aftalen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt af COVID-19, og som derfor står til at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderne i virksomheden eller mere end 50 medarbejdere.

For disse virksomheder yder staten lønkompensation for medarbejderne, som virksomheden hjemsender frem for at afskedige på grund af COVID-19. De private virksomheder skal betale fuld løn under kompensationsperioden, og disse medarbejdere må ikke arbejde i perioden. Det er yderligere en forudsætning for modtagelse af lønkompensation, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskedige ansætte som følge af økonomiske årsager. Derudover skal lønmodtagerne hver især anvende ferie eller afspadsering på mindst 5 dage i tilknytning til kompensationsperioden eller forholdsmæssig andel hvis lønkompensationsperioden er kortere end tre måneder. Har lønmodtageren ikke ferie, kan lønmodtageren i stedet afholde ferie for det næste ferieår eller tjenestefri uden løn.

Efter ovenstående betingelser vil det være muligt for de private virksomheder at få lønkompensation på op til 90 % af de samlede udgifter. Der gælder dog begrænsende regler, og lønkompensationen udgør 90 % af lønnen dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat ikke-funktionær og 75 % af lønnen dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat funktionær. Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020.

Ansøgning om lønkompensation kan ske på virk.dk.

Ny fleksibel ordning med arbejdsfordeling

Regeringen har valgt at gøre ordningen med arbejdsfordeling mere fleksibel, hvilket skal gøre det muligt for virksomheder at lade medarbejdere gå ned i tid midlertidigt. Medarbejderne vil i perioden have mulighed for at modtage dagpenge.

Tiltag i regeringens aftale af 19. marts 2020

Regeringen har 19. marts indgået en aftale, som indeholder tre initiativer om kompensation til selvstændige erhvervsdrivende og freelancere. Derudover indeholder aftalen en kompensationsordning vedrørende virksomheders faste udgifter.

Initiativerne vil formentlig blive præciseret og muligvis ændret ved det endelige lovforslag.

Kompensation til selvstændige erhvervsdrivende

Efter initiativet i regeringens aftale vil selvstændige erhvervsdrivende kunne få kompenseret omsætningsnedgang, hvis virksomheder forventer et omsætningstab på 30 % for perioden 9. marts til 9. juni 2020, som skyldes COVID-19.

Følgende betingelser skal være opfyldt, før man kan søge kompensation efter ordningen:

  • Virksomheden skal have en omsætning på 15.000 kr. pr. måned i en forudgående periode.
  • Du skal eje mindst 25 % af virksomheden og samtidigt arbejde i virksomheden.
  • Virksomheden skal have 10 eller færre fuldtidsansatte.
  • Virksomheden skal være registreret senest 1. februar 2020.

Virksomheder vil kunne få kompenseret 75 % af nedgangen i omsætningen – dog ikke mere end 23.000 kr. pr. måned. Er der flere ejere i virksomheden eller har en ejer en ægtefælle, som arbejder i virksomheden, vil det være muligt at modtage mere end 23.000 kr. pr. måned.

Virksomhederne vil efterfølgende skulle dokumentere nedgangen i omsætningen. Virksomhedsejere vil skulle betale kompensationen tilbage, hvis deres personlige indkomst overstiger 0,8 mio. kr. i regnskabsåret 2020.

Kompensation til freelancere
Freelancere har en ordning i tråd med ordningen for selvstændigt erhvervsdrivende, og du vil som freelancer kunne søge om kompensation, hvis du opfylder følgende betingelser:

  • Du skal have haft en B-indkomst på mindst 15.000 kr. pr. måned i gennemsnit i 2019.
  • Du skal have et indkomsttab på mindst 30 % i perioden 9. marts til 9. juni 2020.

Man vil kunne få dækket 75 % af det forventede B-indkomsttab, dog ikke mere end 23.000 kr. pr måned.

Kompensation til virksomheder med faste udgifter og væsentlig omkostningsnedgang

Efter kompensationsordningen vil virksomheder kunne få kompensation for faste udgifter, hvis de forventer en nedgang i omsætningen på mindst 40 %, og deres faste udgifter for perioden 9. marts til 9. juni 2020 overstiger 25.000 kr.

Virksomhedens udsigt til kompensation afhænger både af størrelsen af de faste udgifter og den forventede nedgang i omsætning.

Ved et omsætningstab på 40-60 % vil virksomheder kunne få dækket 25 % af deres faste udgifter. Ved et omsætningstab på 60-80 % bliver 50 % af de faste udgifter dækket, og ved omsætningstab på mere end 80 % bliver 80 % af de faste udgifter dækket.

Andre tiltag

Udskydelse af betalingsfrister på moms og skat

Regeringen har 13. marts 2020 fremsat lovforslag om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af frister for angivelse og betaling af moms.

Lovforslaget indebærer mulighed for udskydelse for betaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for alle virksomheder, hvorimod alene store virksomheder med omsætning på over 50 mio. kr. omfattes af lempelserne vedrørende moms. Fristerne for betaling af skat rykkes med lovforslaget med fire måneder.

Forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister og forlængelse af afgiftsperioder for moms m.v.

Kompensation til arrangører for aflyste arrangementer

Regeringen har varslet at yde kompensation til aflyste arrangementer. Ordningen om kompensation til arrangører vedrører aflysninger af arrangementer med mere end 1.000 deltagere, samt arrangementer med flere end 500 deltagere, som er målrettet særligt udsatte menneskegrupper, fx syge eller ældre. EU-Kommissionen har i en pressemeddelelse 12. marts 2020 givet grønt lys til at fordele 91 millioner kroner til arrangører af events, som ikke kan blive gennemført på grund af udspredelsen af coronavirus.

Som arrangør med udsigt til aflysninger bør man sørge for at dokumentere udgifter og tabte indtægter, hvis man ønsker at søge kompensation efterfølgende.

Flere tiltag på vej

En lang række tiltag er under opsejling, men endnu ikke udmøntet i konkrete lovforslag. Der arbejdes blandt andet på etableringen af en ordning, som giver små og mellemstore virksomheder mulighed for at få statsgaranti på 70 % af bankernes nye udlån til dækning af driftstab, som forårsages af coronavirus.

Kontakt

Poul Hvilsted

Advokat (H)