Regeringen har vedtaget tre initiativer, der alle har til formål at hjælpe virksomheder og lønmodtagere, der er økonomisk berørt af COVID-19. Initiativerne indeholder mulighed for lønkompensation til private virksomheder, udvidet adgang til sygedagpengerefusion og mulighed for fleksibel arbejdsfordeling. Alle initiativerne blev vedtaget med bred opbakning i Folketinget. 

Se seneste opdatering fra den 7. april COVID-19 Støtteinitiativer til arbejdsgivere

Trepartsaftale om lønkompensation til private virksomheder

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale, som giver mulighed for lønkompensation til private virksomheder, som er væsentligt påvirket af situationen med COVID-19. Ordningen gælder foreløbigt i perioden fra den 9. marts til 9. juni 2020 og gælder private virksomheder inden for alle brancher.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter understregede i forbindelse med offentliggørelsen af aftalen, at de fortsat ser positivt på, at virksomhederne lokalt kan indgå frivillige ordninger eller låne medarbejdere ud til hinanden for at kunne fastholde medarbejderne i arbejde.

Kompensationsordningen i hovedtræk

Hvem kan anvende ordningen?

Ordningen gælder for virksomheder, som rammes ekstraordinært hårdt af situationen med COVID-19 og de tiltag, der følger heraf. Dette er defineret som virksomheder, der står overfor at skulle varsle afskedigelser:

 • Af minimum 30 pct. af medarbejderstaben
 • eller mere end 50 ansatte.

Hvilken form for kompensation kan virksomhederne få?

Ordningen differentierer mellem kompensation til funktionærer og kompensation til ikke-funktionærer. Således indebærer ordningen at:

 • For fuldtidsansatte funktionærer får virksomheden får 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn i kompensation, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.
 • For fuldtidsansatte ikke-funktionærer får virksomheden får 90 pct. af de pågældende medarbejderes løn i kompensation, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned.

Virksomhederne kan indtil videre maksimalt være omfattet af ordningen i tre måneder. Virksomhederne forpligter sig ligeledes til at betale den resterende del af medarbejdernes løn, herunder pension mv., som er en del af medarbejderens fulde løn.

Det er en forudsætning for at kunne blive omfattet af ordningen, at virksomhederne rent faktisk hjemsender sine medarbejdere, således at disse ikke udfører arbejde i perioden, hvor virksomheden kompenseres. Der er tillige en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager. Virksomheden skal dog ikke tilbagebetale den kompensation, som den allerede har modtaget. Virksomheden kan opsige medarbejdere af anden årsag end økonomiske.

I henhold til bemærkningerne til lovforslaget er det muligt for virksomheden at opsige nogle medarbejdere af økonomiske årsager og så efterfølgende søge lønkompensation for andre medarbejdere. Der kan i så fald alene søges lønkompensation for perioden, efter at opsigelserne er varslet, da man ellers ikke opfylder de generelle betingelser for lønkompensation, som bl.a. omfatter, at man ikke må opsige medarbejdere i kompensationsperioden grundet virksomhedens økonomiske forhold.

Man kan ikke få lønkompensation for de afskedigede medarbejdere, ligesom disse heller ikke tæller med i opgørelsen af de påtænkte afskedigelser, som er afgørende for, om man kan anvende lønkompensationsordningen.

Ordningen kan ikke kombineres med arbejdsfordeling, hjemsendelse uden løn m.v.

Det er derimod muligt at indgå en aftale om lønnedgang med medarbejderne og samtidig anvende ordningen med lønkompensation. Det er vigtigt, at aftalen om lønnedgang indgås, før ansøgning om lønkompensation indgives. Aftalen skal indgås med en tillidsrepræsentant eller et flertal af de berørte medarbejdere. Hvis der ikke er en medarbejderrepræsentant på virksomheden, skal der indgås individuelle aftaler om lønnedgang.

Hvad skal medarbejderen bidrage med?

Den enkelte medarbejder, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie, afspadsering eller lignende svarende til fem dage i forbindelse med kompensationsperioden. I det tilfælde, hvor medarbejderen ikke har uafholdt betalt ferie eller anden opsparet frihed mv. svarende til fem dage tilbage, skal medarbejderen holde fem tjenestefri dage uden løn eller ferie fra det nye år.

Hvis virksomheden søger lønkompensation for en kortere periode end de tre måneder, mindskes antallet af feriedage forholdsmæssigt. Virksomheden modtager ikke lønkompensation for disse dage.

Hvis der er aftalt lønnedgang i kombination med lønkompensationen, får virksomheden lønkompensation i hele perioden, og medarbejderne skal ikke anvende ferie i kompensationsperioden.

Hvor ansøges der?

Virksomheder, der ønsker at benytte ordningen, kan ansøge om kompensationen på virk.dk.

Erhvervsstyrelsen har oplyst, at de håber at kunne begynde at udbetale de første lønkompensationer i løbet af uge 14.

Ansøgning – dokumentation og udbetaling

Kompensation udbetales på baggrund af virksomhedens oplysninger om det antal medarbejdere, som ellers ville blive opsagt som følge af COVID-19.

For hver medarbejder, der hjemsendes, skal følgende dokumentation haves klar:

 • CPR-nummer
 • Fulde navn
 • Periode start (første dag med kompensation)
 • Periode slut (sidste dag med kompensation)
 • Ansættelsestype (hhv. funktionær, ikke-funktionær eller elev/lærling)
 • Månedsløn (i kr.)
 • Antal dage undtaget (dage der ikke søges om kompensation)
 • Beskæftigelsesgrad (i timer), hvor 37 timer (eller derover) svarer til fuldtid


Desuden skal virksomheden have dokumentation klar for følgende:

 • Ansættelseskontrakt på nyansatte


Efter at kompensationsperioden er udløbet, skal virksomheden indsende yderligere dokumentation i form af:

 • Dokumentation for at virksomheden har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode.
 • Dokumentation for at medarbejderne var ansat før den 9. marts 2020.
 • Hvis der er en faglig repræsentant ansat, skal der i dokumentationen indgå en bekræftelse fra denne på, at medarbejderne har været hjemsendt uden arbejde.
Hvis der ikke er en faglig repræsentant, kan den relevante faglige organisation gøre indsigelse.

Hortens ansættelsesretseksperter står til rådighed, hvis du har spørgsmål til ordningen, din virksomheds håndtering af COVID-19 eller brug for sparring i forhold til at finde ud af, om kompensationsordningen er relevant for din virksomhed.

Udvidet adgang til sygedagpengerefusion

Folketinget vedtog den 17. marts 2020 en hastelov vedrørende en udvidet adgang til refusion for løn og sygedagpenge.

Det nye tiltag vedrørende den udvidede adgang til refusion for løn og sygedagpenge indebærer bl.a., at arbejdsgiverperioden delvist suspenderes. Virksomhederne kan derfor få økonomisk refusion i form af sygedagpenge allerede fra den første dag, når en medarbejder bliver syg eller sat i karantæne på baggrund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne på grund af COVID-19.

Efter dagældende regler havde arbejdsgivere som udgangspunkt først ret til sygedagpengerefusion efter de første 30 dage. Arbejdsgiveren skal anvende det almindelige indberetningssystem Nemrefusion i forbindelse med anmodning om refusion.

Desuden har selvstændige erhvervsdrivende fået ret til sygedagpenge fra første fraværsdag, når de bliver syge eller sættes i karantæne på baggrund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne. Efter dagældende regler havde selvstændige erhvervsdrivende som udgangspunkt først ret til sygedagpenge efter de første to ugers fravær. Anmeldelse af fraværet skal ske til kommunen senest tre uger efter første fraværsdag ved at udfylde en blanket, som udleveres af kommunen.

Både selvstændige erhvervsdrivende og arbejdsgivere kan søge refusion med tilbagevirkende kraft fra den 27. februar 2020, hvor det første tilfælde af COVID-19-smitte ramte landet. Det betyder således, at virksomheder, der har haft COVID-19 relaterede sygemeldinger eller karantæneramte medarbejdere, inden denne lov blev vedtaget, kan søge refusion for perioden, der ligger tilbage fra den 27. februar 2020.

Er en medarbejder sygemeldt af andre grunde, eller hvis en selvstændig er syg af andre grunde end COVID-19, så gælder de almindelige sygedagpengeregler.

Den udvidede adgang til sygedagpengerefusion er ikke gældende, hvis arbejdsgiver selv hjemsender medarbejdere af forsigtighedsårsager.

Ordningen vil gælde fra den 27. februar 2020 til den 1. januar 2021.

Mulighed for fleksibel arbejdsfordeling

Regeringen besluttede den 12. marts 2020 at gøre reglerne for arbejdsfordeling mere fleksibel.
Ordningen med arbejdsfordelingen betyder, at en virksomhed i en midlertidig periode kan nedsætte den overenskomstmæssige arbejdstid, mens medarbejderne kan få supplerende dagpenge. Ordningen bliver gjort mere fleksibel, så virksomheder kan tilpasse sig situationen og derigennem undgå, at medarbejdere bliver fyret.

Efter den nye ordning vil en arbejdsfordeling kunne igangsættes, så snart den anmeldes til jobcentret. De almindelige regler for arbejdsfordeling krævede tidligere, at arbejdsfordelingen skulle anmeldes til jobcentret senest en uge før, at den kunne træde i kraft.

Samtidig bliver det muligt for virksomheder at skifte mellem typerne af arbejdsfordeling, når en cyklus i arbejdsfordelingen er afsluttet. Dette skal sikre, at tilpasninger til produktionen kan ske hurtigere.

Før der kan etableres en arbejdsfordeling, skal der være indgået en overenskomst med adgang til at etablere arbejdsfordeling. På områder, hvor der ikke er overenskomst, eller hvor overenskomsten ikke indeholder regler om arbejdsfordeling, kan der indgås en kollektiv aftale mellem arbejdsgiver og samtlige – dog mindst 2 – ansatte i den virksomhed, virksomhedsafdeling eller produktionsenhed, som arbejdsfordelingen skal omfatte.

Alle ansatte i den pågældende virksomhed, virksomhedsafdeling eller produktionsafdeling skal være enige om at indgå aftalen. Hvis bare én af de ansatte i den pågældende virksomhed, virksomhedsafdeling eller produktionsenhed ikke vil tiltræde aftalen, kan arbejdsfordelingen ikke etableres. De enkelte ansatte kan således vælge, om de vil være omfattet af arbejdsfordelingen eller ej.

De ansatte, der er omfattet af arbejdsfordelingen, vil få supplerende dagpenge, så længe de er omfattet af en arbejdsfordeling, som opfylder betingelserne herfor, og de i øvrigt opfylder betingelserne for at få supplerende dagpenge.

Hortens COVID-19 beredskab

Vi har nedsat et COVID-19 beredskab, der løbende følger de juridiske konsekvenser af COVID-19 og myndighedernes tiltag og anbefalinger i relation hertil. Har du spørgsmål, så tag fat i den relevante ekspert - klik her.