Folketinget har efter hastebehandling vedtaget lovforslaget om ny midlertidig arbejdsfordelingsordning. Loven træder i kraft med virkning fra 14. september 2020. 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik d. 31. august 2020 en aftale om at lette adgangen til at iværksætte arbejdsfordeling. Beskæftigelsesministeren fremsatte i den forbindelse det nu vedtagende lovforslag, der udmønter aftalens indhold.

Vi har omtalt trepartsaftalen her: Covid-19: trepartsaftale om ny midlertidig ordning om arbejdsfordeling

Forbud mod anvendelse af vikarer

Det er med loven blevet præciseret, at virksomheder ikke må anvende vikarer fra vikarbureauer i den del af virksomheden, hvor der er iværksat arbejdsfordeling. Hvis arbejdsfordelingen gælder hele virksomheden, vil forbuddet mod brug af vikarer gælde hele virksomheden.

Hvis der på tidspunktet for arbejdsfordelingens iværksættelse anvendes vikarer, må anvendelsen heraf afsluttes, inden arbejdsfordelingen kan træde i kraft. Virksomheder der ønsker at gøre brug af den nye arbejdsfordelingsordning må således ophøre med at anvende vikarer, inden arbejdsfordelingen kan igangsættes.

Undtagelse af nøglemedarbejdere og medarbejdere under uddannelse

Udgangspunktet for arbejdsfordelingsordningen er, at alle medarbejdere i den relevante virksomhed, virksomhedsafdeling eller enhed deltager i arbejdsfordelingen. Der åbnes dog op for, at nøglemedarbejdere kan undtages, hvis den relevante medarbejderrepræsentant og virksomheden indgår aftale herom. Hvis der ikke er en medarbejderrepræsentant på virksomheden, kan flertallet af de berørte medarbejdere indgå samme type aftale. Det forventes, at reglerne for undtagelse af nøglemedarbejdere præciseres yderligere ved bekendtgørelse.

For medarbejdere under uddannelse gælder det, at de kan undtages fra arbejdsfordeling, hvis det aftales mellem virksomheden og den pågældende medarbejder.

Medarbejdere i arbejdsfordeling forbruger ikke deres ret til dagpenge

I tillæg til lovforslaget om den midlertidige arbejdsfordelingsordning er det blevet vedtaget, at medarbejdere omfattet af den midlertidige arbejdsfordelingsordning ikke forbruger deres ret til dagpenge.