Europa-Kommissionen fremsatte 21. april 2021 forslag til et direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering. Forslaget fastsætter fælles europæiske rapporteringsregler, der vil øge gennemsigtigheden og pålægge virksomhederne at indberette oplysninger om bæredygtighed.

Direktivforslaget er en del af EU's vækststrategi – den europæiske grønne pagt. Direktivet skal revidere de eksisterende rapporteringsregler, der blev indført ved direktivet om ikkefinansiel rapportering (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/95/EU af 22. oktober 2014 om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om mangfoldighed for visse store virksomheder og koncerner).

Nyheder og opmærksomhedspunkter

Sammenlignet med direktivet om ikkefinansiel rapportering, indebærer Europa-Kommissionens direktivforslag som noget nyt bl.a.:

  • At direktivforslagets rapporteringsregler vil gælde for alle store og alle børsnoterede virksomheder, herunder børsnoterede små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Det betyder, at direktivet vil finde anvendelse på omkring 49.000 virksomheder. Til sammenligning finder de eksisterende regler om bæredygtighedsrapportering i direktivet om ikkefinansiel rapportering anvendelse på ca. 11.000 virksomheder.
  • Et krav om, at bæredygtighedsinformationer skal revideres. Europa-Kommissionen foreslår, at revisionen af bæredygtighedsinformationer foreløbigt skal være af 'begrænset' omgang ("limited assurance for reported sustainability information").
  • At der fastsættes mere detaljerede regler om den information, virksomheder skal rapportere, og at virksomhederne rapporterer i overensstemmelse med obligatoriske EU-standarder for bæredygtighedsrapportering.
  • At der fastsættes krav om, at informationer skal offentliggøres i et digitalt, maskinlæsbart format.

Eksempler på indholdet af bæredygtighedsrapporteringen

Virksomhederne, der omfattes af direktivet, skal fx indberette oplysninger om virksomhedens forretningsmodel og strategi, herunder oplysninger om virksomhedens planer for at sikre, at dennes forretningsmodel og strategi er i overensstemmelse med bl.a. klimamålene i Parisaftalen, samt oplysninger om hvordan strategien er blevet implementeret.

De virksomheder, der omfattes af direktivet, skal desuden rapportere om virksomhedens bæredygtighedsmålsætninger og virksomhedens fremgang mod opfyldelse af disse. Dertil kommer, at virksomhederne skal rapportere om ledelsens rolle i forhold til indfrielsen af virksomhedens bæredygtighedsmålsætninger.

Yderligere kan nævnes, at de virksomheder, der omfattes af direktivet, skal rapportere om virksomhedens bæredygtighedspolitik, om relevante due diligence processer, om negative virkninger af virksomhedernes globale forsyningskæder, og om de væsentligste risici for virksomhederne i forhold til bæredygtighed.

Obligatoriske EU-standarder for bæredygtighedsrapportering

De virksomheder, der omfattes af direktivet, vil skulle rapportere i henhold til EU's obligatoriske standarder for bæredygtighedsrapportering. Europa-Kommissionen foreslår, at der udvikles standarder for store virksomheder og særskilte, forholdsmæssigt afpassede standarder for SMV'er. Det første sæt rapporteringsstandarder forventes vedtaget ved udgangen af 2022.

Den videre proces

Direktivet skal vedtages efter den almindelige lovgivningsprocedure. Det betyder, at Europa-Kommissionens direktivforslag skal vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet.

Parallelt med Europa-Parlamentets og Rådets behandling af lovforslaget vil arbejdet med obligatoriske EU-standarder for bæredygtighedsrapportering begynde.

Vil du vide mere?

Kontakt

Henriette Soja

Partner (H)