Lovforslaget vil utvivlsomt få betydning for en lang række udenlandske investorers investeringer i Danmark. 

Onsdag den 10. marts 2021 forventes lovforslag om screening af udenlandske investeringer i Danmark fremsat i Folketinget. Lovforslaget byder blandt andet på en obligatorisk tilladelsesordning i særligt følsomme sektorer og en frivillig anmeldelsesordning på tværs af sektorer.

Forslag til Lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark - Investeringsscreeningsloven

Med lovforslaget ønskes sikret, at udenlandske investeringer ikke kommer til at udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller mod den offentlige orden i Danmark. Der foreslås to investeringsscreeningsordninger: en obligatorisk tilladelsesordning og en frivillig anmeldelsesordning. Lovforslaget finder anvendelse på udenlandske direkte investeringer m.v. i alle erhvervsdrivende virksomheder hjemmehørende i Danmark, uanset hvordan de er organiserede.

Den obligatoriske tilladelsesordning

Med den obligatoriske tilladelsesordning foreslås det, at en udenlandsk investor som påtænker direkte eller indirekte at erhverve mindst 10% af ejerandelene eller stemmerettighederne i en virksomhed inden for særligt følsomme sektorer og aktiviteter, på forhånd skal ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til en sådan investering. Yderligere er der krav om forudgående tilladelse ved erhvervelse, som forøger ejerandelen til henholdsvis 20%, 1/3, 50%, 2/3 eller 100% af ejerandelene eller stemmerettighederne i den danske virksomhed. Ovenstående vil ligeledes gælde, såfremt man opnår tilsvarende kontrol på anden vis over ledelsesmæssige, finansielle, udviklings- eller driftsmæssige forhold.

Virksomheder indenfor følgende sektorer og aktiviteter vil være omfattede af kravet om tilladelse:

  • Virksomheder inden for forsvarssektoren
  • Virksomheder inden for it-sikkerhedsfunktioner eller behandling af klassificerede oplysninger
  • Virksomheder, der producerer produkter med dobbelt anvendelse, som defineret i § 2, nr. 1 i Rådets forordning nr. 428/2009/(EF) med senere ændringer
  • Virksomheder inden for anden kritisk teknologi end den ovenfor nævnte
  • Virksomheder inden for kritisk infrastruktur.

Ifølge lovforslaget vil de omfattede sektorer blive nærmere fastlagt i bekendtgørelser.

Tilladelsesordningen vil omfatte alle udenlandske direkte investeringer, der foretages af udenlandske virksomheder, selvom de har fast driftssted i Danmark.

Den frivillige anmeldelsesordning

Med den frivillige anmeldelsesordning gives der mulighed for at indgive anmeldelse til Erhvervsstyrelsen, såfremt en investor uden for EU/EFTA direkte eller indirekte opnår besiddelse af eller kontrol over mindst 25% af ejerandelene eller stemmerettighederne eller tilsvarende kontrol ved andre midler i en virksomhed i Danmark.

Der er tale om en frivillig anmeldelsesordning, hvorfor man som udenlandsk investor uden for EU/EFTA ikke er pålagt at anmelde sin investering. Erhvervsstyrelsen kan dog indlede en undersøgelse af en udenlandsk direkte investering i op til 5 år fra investeringens gennemførelse, selvom den ikke er anmeldt til Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen som kompetent myndighed

Erhvervsstyrelsen står for administrationen og håndhævelsen af den nye investeringsscreeningslov. Det er derfor Erhvervsstyrelsen, som modtager ansøgninger og anmeldelser efter de to ordninger. Erhvervsstyrelsen vurderer, om der kan gives tilladelse til investeringen, eller om der skal forhandles vilkår, der kan afbøde trusler mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden.

Vurderer Erhvervsstyrelsen, at en ansøgt eller anmeldt investering efter en af de to screeningsordninger kan medføre trusler mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden, og den ikke kan afbødes ved aftalte vilkår for investeringens gennemførelse, skal investeringen forelægges for Erhvervsministeriet. Erhvervsministeriet skal herefter indlede forhandlinger med Finansministeriet, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Forsvarsministeriet samt eventuelle andre ministerier, som investeringen har relevans for. På baggrund af disse forhandlinger, træffer Erhvervsministeriet den endelige afgørelse.

Lovforslaget har 1. behandling i Folketinget den 16. marts 2021, og loven forventes at træde i kraft den 1. juli 2021.

Læs udkastet til lovforslaget her:
Forslag til Lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark

Kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Hans Christian Pape

Partner (L)

Mikkel Primdal Kæregaard

Partner, Forperson for bestyrelsen

Thomas Francis Beckett

Partner