Energistyrelsen har sendt to bekendtgørelser med nye regler for udnyttelse af overskudsvarme i høring. Bekendtgørelserne regulerer energieffektiviseringsordningen og prisloftet.

Den ene bekendtgørelse, 'Udkast til bekendtgørelse om energieffektiviseringsordning for overskudsvarme', indeholder bl.a. de krav, der bliver stillet til de overskudsvarmeleverandører, der deltager i ordningen. Deltagere i ordningen vil være fritaget for at betale overskudsvarmeafgift.

Den anden bekendtgørelse, 'Udkast til bekendtgørelse om fastsættelse af et prisloft på levering af overskudsvarme', indeholder bl.a. reglerne for fastsættelse og udmeldelse af det prisloft for levering af overskudsvarme. Prisloftsreguleringen vil erstatte den gældende regulering med mulighed for overskud op til substitutionsprisen.

Energieffektiviseringsordningen

Energieffektiviseringsordningen er en frivillig ordning. Hvis overskudsvarmeleverandører vil fritages for at betale overskudsvarmeafgift, er det dog en betingelse, at de deltager i ordningen. Deltagelse i ordningen kræver en ansøgning til Energistyrelsen.

Virksomheder, der deltager i ordningen, skal udarbejde en energigennemgang efter ISO 50001:2018, som skal identificere mulige energieffektiviseringer. Energigennemgangen skal verificeres af en uvildig ekspert eller et akkrediteret certificeringsorgan. Hvis der identificeres mulige energieffektiviseringstiltag med en tilbagebetalingstid på op til fem år, skal disse gennemføres.

Energistyrelsen kan udstede påbud om bl.a. efterlevelse af vilkår eller reglerne i ordningen. Styrelsen kan desuden træffe afgørelse om, at en virksomhed udmeldes af energieffektiviseringsordningen, hvis kravene ikke overholdes. Det vil medføre, at virksomheden ikke længere er fritaget for betaling af overskudsvarmeafgift.

Overskudsvarmeprisloft

Efter høringsudkastet til bekendtgørelse om overskudsvarmeprisloft vil Energistyrelsen fastsætte prisloftet for overskudsvarme som et simpelt gennemsnit af de samlede produktionsomkostninger for flisvarme og varme fra en luft til vand varmepumpe.

Produktionsomkostningerne beregnes på baggrund af Teknologikataloget for produktion af el og fjernvarme og de Samfundsøkonomiske beregningsforudsætningerne for energipriser og emissioner. Det betyder, at prisloftet fastsættes med udgangspunkt i et fiktivt standardanlæg.

Det forventes, at prisloftet på sigt vil blive fastsat af Forsyningstilsynet på baggrund af de priseftervisninger, der er anmeldt til tilsynet. Det vil sige med udgangspunkt i priserne på konkrete, eksisterende anlæg.

Prisloftet bliver første gang udmeldt 1. januar 2022 og vil gælde for 2022. Herefter vil prisloftet årligt blive udmeldt 15. oktober med virkning for det følgende kalenderår.

Der vil være en overgangsregulering for eksisterende leveringsaftaler. For disse aftaler vil bekendtgørelsen først finde anvendelse fra 1. januar 2024. Hvis en eksisterende aftale genforhandles før 1. januar 2024, vil bekendtgørelsen dog gælde fra genforhandlingstidspunktet.

Udmøntning af lovforslag L 60

Bekendtgørelserne vil være hjemlet i nye regler i varmeforsyningsloven og afgiftslovene. Lovforslag L 60 om prisregulering af og energieffektiviseringsordning med afgiftsfritagelse for overskudsvarme, som indeholder hjemlerne, er fremsat 10. november 2021.

Du kan læse mere om lovforslaget her: Nyt lovforslag om salg af overskudsvarme i høring

Høringsfrister

Der er frist for afgivelse af høringssvar til udkast til bekendtgørelsen om energieffektiviseringsordningen 29. november 2021. Fristen for afgivelse af høringssvar til udkast til bekendtgørelsen om fastsættelse af prisloftet er 23. november 2021.

Læs udkast til bekendtgørelse om energieffektiviseringsordning for overskudsvarme

Læs udkast til bekendtgørelse om fastsættelse af et prisloft på overskudsvarme

Kontakt

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Eigil Worm

Senioradvokat (L)

Renée van Naerssen

Advokat