Vandselskaberne får med en ny ændring af ØR-bekendtgørelsen bedre muligheder for at beskytte drikkevandet ved at fordele omkostningerne til drikkevandsbeskyttelse over flere år.

Fremtidens drikkevand er en afgørende ressource for os alle, som vi skal værne om. Pesticider er desværre en stor kilde til forurening. Nye regler giver vandselskaberne bedre mulighed for at beskytte fremtidens drikkevand, fx ved at betale landmænd for at undlade at dyrke bestemte arealer eller ikke at sprøjte med pesticider.

Vandselskaber kan indgå frivillige aftaler om opkøb af jord eller aftaler om, at ejeren af jorden forpligter sig til ikke at sprøjte med pesticider eller til at drive økologisk landbrug på arealer, der har særlig betydning for aktuelle eller fremtidige drikkevandsressourcer.

Den 4. december 2021 indgik regeringen og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne en politisk delaftale om investeringer i et fortsat grønnere Danmark. Som et led heri skal vandselskaberne have bedre muligheder for at beskytte drikkevandet.

Delaftalen er delvist implementeret ved en ændring af ØR-bekendtgørelsen, der trådte i kraft 31. januar 2022.

Korrektion for omkostninger til at beskytte grundvandet

I dag kan vandselskaber fx få korrigeret vandselskabets økonomiske ramme med omkostningerne forbundet med at indgå frivillige aftaler om jordkøb eller aftaler om restriktioner i dyrkningsmetoder.

Vandselskabet kan dog kun få korrigeret omkostningerne til frivillige aftaler, hvis aftalerne er indgået for at gennemføre en kommunal indsatsplan eller kommunalbestyrelsen i øvrigt har vurderet, at aftalen er nødvendig for at beskytte vandselskabets drikkevandsressourcer. Korrektionen effektiviseres ikke.

Hvis et vandselskab får korrigeret indtægtsrammen med omkostningerne til at købe et jordstykke, kunne det tidligere få stor betydning for vandpriserne, da alle omkostningerne til jordkøbet efter de tidligere regler skulle indregnes i taksterne allerede i det efterfølgende år. Det kunne i værste fald føre til store prisstigninger.

Nye muligheder for fordeling af omkostninger

Ændringen af ØR-bekendtgørelsen, der implementerer den politiske delaftale, giver vandselskaberne mulighed for at fordele omkostningerne over flere år.

Vandselskaberne får også mulighed for at fordele indtægter fra salg af jord over flere år, hvis vandselskabet tidligere har fået eller får korrigeret indtægtsrammen med omkostningerne ved at købe jorden med henblik på at beskytte vandselskabets drikkevandsressourcer.

Dette giver vandselskaberne mulighed for at udjævne prisstigningerne og prisfald, så forbrugerne ikke oplever en dramatisk prisstigning.

Vandselskabet skal ansøge om og specificere, hvor lang en periode selskabet ønsker at fordele omkostningerne over. Forventningen i høringsprocessen var, at vandselskaberne ved fastsættelsen af perioden selv afvejer hensynene til stabile takster i forhold til at få dækket omkostningerne over taksterne indenfor rimelig tid.

Opmærksomhedspunkter

Vandselskaberne bør tinglyse aftaler om frivillige restriktioner. Tinglysning kan ske med prioritet forud for alle andre rettigheder i ejendommen.

Vandselskaberne bør også overveje, hvordan de lovligt kan udnytte opkøbt jord efterfølgende, fx ved bortforpagtning.

Kontakt

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Mads Peter Rosenius Olsen

Advokat