To nye aftaler skal skabe rammerne for, at kommuner og fjernvarmeselskaber kan udfase gas til opvarmning. Nye regler i bl.a. varmeforsyningsloven skal sætte fart på udfasningen. Vi giver et overblik over de kommende ændringer.

Et bredt flertal i Folketinget indgik 25. juni 2022 Klimaaftalen om grøn strøm og varme 2022. Desuden blev regeringen og KL 29. juni 2022 enige om Aftale om fremskyndet planlægning og udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne.

Aftalerne indeholder konkrete tiltag om varmeplanlægningen og fjernvarmeprojekter. Desuden lægges der op til en række indgribende ændringer af projekt- og prisreglerne i varmeforsyningsloven, der skal fremme udrulning af fjernvarme. De nye regler skal både forenkle godkendelsesproceduren og skabe bedre vilkår for investeringer.

Konkrete tiltag til hurtig udfasning af gas

Kommunerne, fjernvarmeselskaberne og Evida skal samarbejde om hurtig udfasning af gas. Det dette formål vil der blive oprettet lokale energifora eller koordinationsfora, hvori også andre relevante interessenter vil kunne deltage, fx virksomheder med potentiale for udnyttelse af overskudsvarme.

Kommunernes opgaver:

 • Gennemføre varmeplanlægningsindsats for omlægning af gasområderne i 2022.
 • Give ejendomsejerne med gas- og oliefyr besked om udrulning af fjernvarme inden udgangen af 2022, herunder om de skal overveje en anden løsning.
 • Godkende fjernvarmeselskabernes projektforslag senest ved udgangen af 2023.

Fjernvarmeselskabernes opgaver:

 • Udarbejde projektforslag for nye fjernvarmeområder, herunder konvertering af gasområder i 2023.
 • Udarbejde en plan for udfasning af ledningsgas på egne gaskedler inden udgangen af 2023.
 • Gennemføre projekterne.
 • Ambition: Fjernvarme skal være udrullet helt i 2028.

Evidas opgaver:

 • Kortlægge de områder, hvor det vurderes hensigtsmæssigt at lukke for gassen, bl.a. under hensyntagen til gasforbrugende virksomheder.
 • Aftalekredsen præsenteres for kortlægningen primo 2023.

I 2026 vil regeringen fremlægge mulige initiativer og finansiering for udfasning af gasfyr i 2035 og 100 pct. grøn gas i 2030.

De kommende projektregler

 • Udvidelse af principperne for udvikling af fjernvarmesystemet.
 • Varmeforsyningslovens formålsparagraf, hvorefter udviklingen i dag styres af princippet om god samfundsøkonomi, skal afspejle relevante målsætninger, fx klimamål.
 • Evt. udvidelse af varmeforsyningslovens anvendelsesområde til termonet.
 • Projektforslag, der udmønter kommunens varmeplan, kan undtages fra det samfundsøkonomiske krav. Det er herved forudsat, at den samlede varmeplan:
  • er samfundsøkonomisk fordelagtig,
  • har været i offentlig høring, og
  • er godkendt af kommunalbestyrelsen.
 • Det samfundsøkonomiske krav afskaffes ved indførelse af en prisloftregulering, jf. nedenfor.
 • Evt. automatisk ja-tak-ordning, hvor forbrugerne i et nyt fjernvarmeområde automatisk blive tilmeldt fjernvarme, men med mulighed for at vælge fjernvarme fra, hvis forbrugerne kan dokumentere, der er truffet et andet valg. Der nedsættes en task-force, der undersøger mulighederne og konsekvenser.
 • Fjernvarmeselskaber kan i de godkendte nye fjernvarmeområder tilbyde forbrugerne en midlertidig varmeforsyning, hvis gasfyret bryder sammen inden, fjernvarme er udrullet i området.
 • Forbud mod godkendelse af nye projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der anvender fossile brændsler som hovedbrændsel. Forbuddet vil dog ikke gælde reservelastanlæg.

De kommende prisregler

 • Et prisloft for forbrugerpriser på fjernvarme, som fastsættes ud fra en individuel VE-varmeforsyningsløsning, fx en varmepumpe. Regeringen vil komme med et udspil inden udgangen af 2022. Der vil være en tilpasningsperiode, som tager hensyn til grønne varmeplaner og særlige individuelle rammevilkår.
 • Mulighed for undtagelse fra prisreguleringen for selskaber, der er underlagt tilstrækkeligt konkurrencepres fra andre opvarmningsformer. Kriterierne fastlægges af Forsyningstilsynet med inddragelse af branche-, erhvervs- og forbrugerorganisationer.
 • Justering af substitutionsprisprincippet, så den ikke kan gælde med bagudrettet virkning.
 • Afskrivningsperioden, som i dag er maksimalt 30 år, skal forlænges, så den kan afspejle anlæggets forventede levetid.
 • Under- og overdækning vil kunne afvikles over en længere periode i stedet for i næste års priser, som er hovedreglen nu.
 • Justering af reglerne for forrentning af indskudskapital for at skabe bedre finansieringsvilkår.
 • Ophævelse af henlæggelsesregler.

Kommuners hjemmel

 • I kommunale fjernvarmeselskaber skal der være en klar adskillelse af myndighed af drift. Der vil formentlig stilles krav om selskabsgørelse.
 • Bestyrelsen skal bestå af mindst to uafhængige bestyrelsesmedlemmer. Dvs. at bestyrelsen ikke udelukkende kan udgøres af kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Kontakt

Line Markert

Partner (L)

Eigil Worm

Senioradvokat (L)

Renée van Naerssen

Advokat