Den 18. marts 2022 blev en bekendtgørelse for pilot- og demonstrationsprojekter, en plan samt en miljøvurdering vedrørende Carbon Capture and Storage ("CCS") sendt i høring. 

Forslaget til den nye bekendtgørelse omhandler geologisk lagring af mindre end 100 kilotons CO2 med henblik på forskning, udvikling eller afprøvning af nye produkter og processer.

Forslag til ny bekendtgørelse om geologisk lagring af mindre end 100 kilotons CO2

Udkastet til den nye bekendtgørelse indeholder regler om:

• Hvilke områder, der kan meddeles tilladelse i.
• Krav til ansøgninger om tilladelser, herunder krav til oplysninger i ansøgning.
• Meddelelse af tilladelser, herunder vilkår for tilladelsen.
• Offentliggørelse af oplysninger om meddelte tilladelser, herunder projektbeskrivelse, og om CO2-lagringslokalitet.

Tilladelse kan meddeles for et tidsrum indtil to år. Bekendtgørelsen indeholder en række minimumskriterier for, hvad ansøgning om tilladelse til geologisk lagring af mindre end 100 kilotons CO2 skal indeholde. Udkastet til den nye bekendtgørelse indeholder også en regel om, at Energistyrelsen skal revurdere og om nødvendigt ajourføre – eller i yderste konsekvens tilbagekalde – tilladelsen, hvis Energistyrelsen har fået meddelelse om eller fået kendskab til udsivning eller væsentlige uregelmæssigheder.

Udkastet til den nye bekendtgørelse er omfattet af miljøvurderingslovens bestemmelser om planer og programmer. For så vidt angår bekendtgørelsen om geologisk lagring af CO2 på under 100 kiloton, fastsætter klima-, energi- og forsyningsministeren ikrafttrædelsen, da bekendtgørelsen ikke kan sættes i kraft, før planen med tilhørende miljørapport er vedtaget. Høringsfristen for bekendtgørelsen er 22. april 2022.

Du kan læse udkastet til den nye bekendtgørelse i høring her.

Planen for udbud af geologisk CO2-lagring i Nordsøen

Der er tale om en høring af planen for udbud af arealer med henblik på geologisk lagring af CO2 i den vestligste del af Nordsøen med tilhørende miljørapport. Der gennemføres en 5-ugers offentlig høring af planen. Høringsfristen er 27. april 2022.

Planen for udbud af geologisk CO2-lagring i Nordsøen kan læses her.

Miljøvurdering

Miljøvurdering af bekendtgørelse for pilot- og demonstrationsprojekter for lagring af CO2 i Nordsøen har, ligesom ovenfor beskrevne plan, høringsfrist 27. april 2022.

Miljørapporten for miljøvurderingen af bekendtgørelse for pilot- og demonstrationsprojekter kan læses her.

Tendenser inden for CCS

I Danmark er der i øjeblikket igangsat to offshore CCS-projekter: GreenSand og Bifrost. Greensand vedrører CO2-lagring i Nini-feltet og inddrager hele værdikæden fra fangst til transport og lagring. Bifrost vedrører Harald-feltet og omhandler udelukkende selve lagringen.

CCS vinder frem og har blandt andet åbnet en dør for olie- og gasselskaber til en ny rolle i den grønne omstilling. Vi forventer, at CCS kommer til at spille en væsentlig rolle i den grønne omstilling og følger området tæt.

Kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner (L)