EU-kommissionen har fremsat et forslag til en nødforordning. Formålet med nødforordningen er at sætte rammerne for en accelereret udvikling af den grønne omstilling via "midlertidig, proportionelle og ekstraordinære" initiativer.

EU's forslag til den nye nødforordning skal ses i lyset af initiativet REPowerEU fra 18. maj 2022. Nødforordningen skal fjerne en række barrierer, så projekter, der skal fremme den grønne omstilling, kan gennemføres hurtigere. Da der er tale om en forordning, finder den, hvis den bliver vedtaget, direkte anvendelse i alle EU's medlemslande.

Tidsrammen for forslaget

Forslaget til forordningen indeholder en såkaldt "solnedgangsklausul". Det vil sige, at forordningen, hvis den bliver vedtaget, udløber af sig selv. Der er lagt op til, at forordningen skal gælde et år efter, den er blevet vedtaget. EU-Kommissionen kan dog foreslå, at forordningens gyldighed forlænges efter den evaluering, der skal sættes i gang senest 1. juli 2023.

Væsentlige nedslagspunkter i forslaget

Forslaget til forordningen indeholder initiativer inden for følgende områder:

  • Formodningsregel om tungtvejende offentlig interesse ved VE-projekter
  • Udrulning af varmepumper skal simplificeres
  • Solcelleanlæg på bygninger og mindre anlæg undtages fra miljøvurdering
  • Acceleration af processen for repowering-projekter.

Formodningsreglen

Initiativet om formodningsreglen ved VE-projekter vil medføre, at vedvarende energiprojekter formodes at have "tungtvejende offentlig interesse" (overriding public interest), hvilket får særlig betydning i forhold til adgangen til tilladelser efter naturbeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet. Det omfatter også nettilslutning. Konkret vil det betyde, at undtagelsesbestemmelserne i naturbeskyttelsesdirektivet udvides, og at undtagelsesbestemmelserne i habitatdirektivet vil kunne anvendes. Initiativet gælder dog kun for nye tilladelsesprocesser, der sættes i gang efter at forordningen er trådt i kraft.

Varmepumper

Initiativet vedrørende varmepumper har til formål at tilskynde udrulningen ved at forkorte og simplificere tilladelsesproceduren for etablering af varmepumper. Forordningen lægger op til en frist på maksimalt tre måneder for godkendelse af varmepumper.

Solceller

Forordningens initiativer inden for solcelleområdet indebærer en lempelse af tilladelsesproceduren for solcelleanlæg på bygninger og solcelleanlæg med en kapacitet under 50 kW. Det er blevet foreslået at begrænse tilladelsesprocessen for anlæg på bygninger, og anlæg der ikke har solenergiproduktion som sit primære formål, til en måned. Derudover undtages denne type anlæg fra miljøvurderingsreglerne, hvilket i sig selv forenkler processen. For solcelleanlæg under 50 kW introduceres en positiv formodningsregel, som går på, at ansøgningen kan anses som godkendt, hvis tilladelsesmyndighederne ikke svarer inden for en måned efter ansøgning.

Repowering

For så vidt angår repowering-projekter, hvor eksisterende VE-projekter opgraderes til en højere kapacitet, introduceres en frist på maksimalt seks måneder for den samlede tilladelsesproces (inklusivt relevante miljøvurderinger). Hvis kapacitet alene øges med op til 15 % fastsættes en frist på en måned for myndighedernes godkendelse, medmindre der er tale om særlige omstændigheder.

Betydningen af forordningen

Hvis forordningen bliver vedtaget, vil det medføre mulighed for en væsentlig accelereret proces for projekter inden for grøn omstilling. Centrale barrierer for VE-projekter fjernes (formodningsreglen), og adgangen til at igangsætte mindre projekter inden for solceller og varmepumper forøges.

Hortens specialister inden for Energi, Forsyning & Infrastruktur samt ESG følger forordningen tæt, herunder hvilke muligheder forordningen kan give for kommende VE-projekter, hvis den vedtages.

Kontakt

René Frisdahl Jensen

Partner (L)

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen