Bekendtgørelsen om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen) blev ændret 26. oktober 2022. Ændringerne vedrører høringsfristen og de samfundsøkonomiske beregninger. Ændringen blev ikke sendt i høring.

Baggrunden for ændringerne i projektbekendtgørelsen er Klimaaftale om grøn strøm og varme af 25. juni 2022 og Aftale om fremskyndet varmeplanlægning af 29. juni 2022. Begge aftaler forventes at blive udmøntet i en cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse, som blev sendt i høring 4. september 2022.

Kommunal planlægning for udfasning af gas fra boligopvarmning

Efter cirkulæreskrivelsen skal kommunerne inden udgangen af 2022 udarbejde en samlet varmeplan for omstilling af områder forsynet med individuel naturgasforsyning til grøn varme. Kommunerne skal planlægge for omstilling til fjernvarme. Områder, der ikke kan fjernvarmeforsynes, må omstille til individuelle varmepumper.

Kommunerne skal desuden sikre, at der inden udgangen af 2023 udarbejdes og træffes afgørelse om godkendelse af de konkrete projektforslag, der skal implementere fjernvarmeudbygningen.

I den forbindelse er projektbekendtgørelsen ændret.

Ændringerne i projektbekendtgørelsen

Et forslag for et fjernvarmeprojekt skal ledsages af en samfundsøkonomisk analyse, og kommunen skal sende projektforslaget i høring. Ændringerne i projektbekendtgørelsen vedrører anvendelse af de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger og fristen for høring af projektforslag.

Efter de tidligere regler skulle projektansøgere anvende Energistyrelsens seneste beregningsforudsætninger på ansøgningstidspunktet, når de udarbejdede en samfundsøkonomisk analyse. Hvis projektforslaget ikke blev godkendt inden for et år, skulle kommunen anmode om opdatering af beregningerne med anvendelse af de seneste forudsætninger.

Høringsfristen for projektforslag var mindst fire uger. Det er nu ændret.

For det første er det ikke længere et krav, at høringsfristen er mindst fire uger, hvilket kan forkorte godkendelsesprocessen.

For det andet er der ikke længere pligt til at anvende de seneste beregningsforudsætninger på ansøgningstidspunktet. Energistyrelsen har oplyst, at det betyder, at de seneste beregningsforudsætninger på tidspunktet for udarbejdelse af den samfundsøkonomiske analyse kan anvendes. Det vil sige, at beregningerne ikke skal opdateres, hvis der kommer nye beregningsforudsætninger i tidsrummet mellem udarbejdelsen af analysen og forelæggelsen af projektforslaget til kommunens godkendelse. På den måde kan de beregninger, der er udarbejdet i forbindelse med varmeplanen, også anvendes ved projektansøgningen. Hvis der i mellemtiden er kommet nye beregningsforudsætninger, skal kommunen dog vurdere, om de medfører væsentlige ændringer i beregningerne, og i så fald kræve en opdatering.

Der er ikke ændret på kravet om, at kommunen skal anmode om opdatering af beregningerne, hvis projektforslaget ikke er godkendt senest ét år fra ansøgningstidspunktet. Beregningsforudsætningerne vil i så fald skulle opdateres til de senest udmeldte forudsætninger, hvis Energistyrelsen har udstedt nye beregningsforudsætninger, siden projektansøgningen blev forelagt kommunen.

Læs ændringsbekendtgørelsen her.

Kontakt

Line Markert

Partner (L)

Eigil Worm

Senioradvokat (L)

Renée van Naerssen

Advokat