Forsyningstilsynet har delvist taget Dansk Fjernvarmes nye standardleveringsbestemmelser til efterretning. Tilsynet har bemærkninger til enkelte bestemmelser, herunder om fastsættelse af takster, varsling, leveringspunkt og opsigelse.

Forsyningstilsynet har gennemgået Dansk Fjernvarmes vejledning til leveringsbestemmelser for fjernvarme for at vurdere, om fjernvarmeselskabernes korrekte anvendelse af de nye leveringsbestemmelser vil føre til fastsættelse af priser og leveringsbestemmelser, der er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens regler.

Hvis fjernvarmeselskaberne følger vejledningen, vil det i almindelighed styrke deres position ved en eventuel tvist om levering af fjernvarme. Forsyningstilsynets afgørelse i klagesager vil dog altid bero på en konkret vurdering. Forsyningstilsynet tager derfor forbehold for, at en konkret sag kan få et andet udfald, selv om selskabet har holdt sig til standarden.

Fastsættelse af takster

Forsyningstilsynet nævner i tilkendegivelsen udtrykkeligt, at taksterne kan opstilles på anden måde end Dansk Fjernvarmes standard, men har ikke bemærkninger til den måde, som de er opstillet på i vejledningen. Efter vejledningen betales tilslutningsbidrag som engangsbeløb ved tilslutning eller udvidelse. Andre omkostninger, fx for administration, vedligeholdelse og afskrivning af anlæg og forbrug, betales via løbende bidrag.

Det er i branchen blevet mere almindeligt, at også tilslutningsbidrag betales over en periode, fx som et tillæg til varmeprisen i et antal år. Forsyningstilsynet udelukker således ikke, at denne praksis også kan være tilladt, men har ikke udtalt sig konkret om det.

Med hensyn til standardbestemmelserne om byggemodningsbidrag og rabat til bygninger med et lavt energiforbrug gør Forsyningstilsynet opmærksom på, at der er sparsom praksis på disse områder, og at vurderingen af sager herom må bero på den konkrete udformning.

Varsling af væsentlige prisændringer

Efter vejledningen til leveringsbestemmelserne varsles væsentlige ændringer af vilkår og priser med tre måneder. Forsyningstilsynet gør dog opmærksom på, at en rimelig varsling i konkrete tilfælde også kan være kortere eller længere.

Forsyningstilsynet har i 2022 udgivet en ny vejledning om varsling, som netop tager hensyn til, at en kortere frist i en tid med stærkt varierende energipriser også kan være rimelig. Det må dog bero på en konkret vurdering.

Hvis Tilsynets tilkendegivelse ikke giver Dansk Fjernvarme anledning til at ændre standarden, anbefaler vi, at fjernvarmeselskaber tilpasser bestemmelsen om varsling, så væsentlige ændringer af priser og vilkår som udgangspunkt varsles med tre måneder. Dermed undgår selskaberne at afskære sig selv aftaleretligt fra at kunne foretage ændringer med et kortere varsel i særlige tilfælde.

Leveringspunkt for fjernvarme

Leveringspunktet for fjernvarme er efter Dansk Fjernvarmes standardleveringsbestemmelser ved hovedhanerne på stikledningen. Det er under standarden dog muligt at indgå særlig aftale med en kunde om et andet leveringspunkt.

Hvis et fjernvarmeselskab generelt vil flytte leveringsgrænsen, fx hvis fjernvarmeleverancen skal inkludere en fjernvarmeunit, som fjernvarmeselskabet ejer, anbefales det i vejledningen at ændre bestemmelsen, så det angives, at leveringspunktet er på afgangssiden af veksler/unit. I forbindelse med den grønne omstilling er det blevet almindelig praksis i branchen, at fjernvarmeselskaber leverer fjernvarme med unit.

Forsyningstilsynet har på nuværende tidspunkt ikke konkrete bemærkninger til flytning af leveringsgrænsen. Tilsynet tilkendegiver dog samtidigt, at tilsynet overvejer praksis og herunder, hvorvidt der er behov for en selvstændig vejledende udtalelse fra tilsynet om leveringspunktet efter varmeforsyningsloven.

Det kan måske komme til at dreje sig om en stillingtagen til fx valgfri ordninger, som nogle fjernvarmeselskaber har valgt at tilbyde.

Kundens opsigelse af fjernvarmelevering

Efter standarden kan en fjernvarmekunde opsige leveringen med et varsel på 18 måneder. Forsyningstilsynet har ikke konkrete bemærkninger til længden af varslet. Forsyningstilsynet har dermed næppe forholdt sig til den mulige betydning af forbrugeraftaleloven i den forbindelse.

Forsyningstilsynet bemærker, at der bør tages særligt hensyn til kunder, der opsiger med begrundelse i, at de ikke vil deltage i nye investeringer, som fjernvarmeselskabet har planlagt. Det kan fx vedrøre en udvidelse af fjernvarmeområdet. Forsyningstilsynet finder, at udtrædende ejers forhold i så fald bør føres tilbage til de vilkår, som var gældende ved afslutningen af det regnskabsår, der ligger umiddelbart før opsigelsestidspunktet. Det må antages at betyde, at ejeren ikke skal betale afskrivninger af eventuelle nye investeringer i opsigelsesperioden.

Det kan også indebære, at en eventuel udtrædelsesgodtgørelse, som for disse kunder ikke må omfatte sådanne nye investeringer. I vejledningen bygger udtrædelsesgodtgørelse således nu på saldoen på det tidspunkt, der opsiges til. Forsyningstilsynet ønsker øjensynlig, at det i visse situationer ikke skal være tilfældet, så en kunde ved at udmelde sig i protest mod nye investeringer kan slippe for at deltage i disse investeringer, ligesom det tidligere har været muligt.

Ledninger, der efterlades ved ophør

Efter de nye standardleveringsbestemmelser aftales det ved tilslutning, at eventuelle fællesledninger kan blive liggende på grunden uden kompensation og med fravigelse af gæsteprincippet, også hvis ejeren af den pågældende matrikel ikke længere selv vil modtage fjernvarme. Forsyningstilsynet vurderer dog, at det er et urimeligt vilkår, hvis ekspropriation ikke er en mulighed.

Ejeren skal derfor fortsat have mulighed for at kræve spørgsmålet prøvet ved en ekspropriationssag og også kunne kræve erstatning, hvis ejeren ved ophør ikke ønsker at indgå en aftale om, at fællesledninger bliver liggende efter opsigelse. Tilsynet vurderer således, at det vil være et urimeligt vilkår for tilslutning, at ledningerne kan forblive og benyttes med fravigelse af gæsteprincippet og uden erstatning. Tilsynet udelukker derimod ikke, at en sådan aftale som hidtil vil kunne indgås ved opsigelse.

Fjernvarmeselskabets mulighed for opsigelse

Efter de nye standardleveringsbestemmelser kan et fjernvarmeselskab opsige leveringsforholdet med 24 måneders varsel, hvis der ikke er forsyningspligt. Forsyningstilsynet har ikke bemærkninger til varslets længde, men finder, at der i bestemmelsen bør tages højde for godtgørelse til den udtrædende. Forsyningstilsynet har ikke givet nærmere retningslinjer for fastsættelse af en eventuel kompensation af de kunder, der bliver opsagt.

Et fjernvarmeselskab har forsyningspligt over for alle ejendomme i det godkendte forsyningsområde. Opsigelse vil derfor kun være relevant, hvis et fjernvarmeselskab har kunder, der bor uden for forsyningsområdet, og som fx er tilsluttet med en stikledning fra ledningsnettet i området. Opsigelse kan også blive aktuel, hvis et område er udgået af forsyningsområdet. Det kan ske ved projektgodkendelse. I så fald kan fjernvarmeselskabet opsige levering til de kunder, der bor i det område, der ikke længere er en del af forsyningsområdet.

Forsyningstilsynets kommentar antyder, at en sådan opsigelse nok ikke i almindelighed vil blive anset som rimelig uden en kompensation til den opsagte.

Kontakt

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Eigil Worm

Senioradvokat (L)

Renée van Naerssen

Advokat