Forsyningstilsynet har i syv sager truffet afgørelse om, at fjernvarmeselskaberne ikke måtte indregne omkostninger til at dække finansielle tab i deres varmepriser.

Tabene var opstået som følge af finansielle aftaler, som fjernvarmeselskaberne havde indgået med Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a., der nu er under konkursbehandling. De dele af tabene, som allerede er indregnet og opkrævet via varmepriserne, skal tilbageføres til varmeforbrugerne.

Et af de syv fjernvarmeselskaber havde ud fra et forsigtighedsprincip valgt ikke at indregne tabet i varmeprisen, men i stedet at finansiere det gennem selskabets elsalgsaktiviteter. Selskabet blev derfor – i modsætning til de øvrige seks selskaber – ikke pålagt at tilbagebetale noget til varmekunderne.

Tab som følge af finansielle aftaler

Fjernvarmeselskaberne indgik alle i perioden 2018-2021 aftaler med Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. om salg af optioner på elspotprisen, som gav elhandlere sikkerhed i tilfælde af stigende elpriser ved, at fjernvarmeselskabet skulle dække forskellen, når elprisen oversteg 400 kr. pr. MWh. Til gengæld skulle elhandlerne betale et fast beløb til fjernvarmeselskaberne i hele aftaleperioden.

De stigende el- og gaspriser i 2021 medførte imidlertid, at fjernvarmeselskaberne måtte udbetale store beløb til de elhandlere, som havde indgået aftalerne, hvilket medførte tab for de pågældende fjernvarmeselskaber på mellem 2 og 16 mio. kr.

Betingelser for at indregne tab i varmeprisen

Det følger af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, at kraftvarmeværker kan indregne nødvendige omkostninger i deres varmepriser. Af Forsyningstilsynets praksis kan det udledes, at for at en omkostning kan anses for at være nødvendig, skal beslutningen være truffet på et oplyst grundlag, der skal være handlet økonomisk forsvarligt, og aktiviteten skal være sædvanlig.

I forhold til, om beslutningen er taget på et oplyst grundlag, lægges der generelt vægt på, om selskabet har fået rådgivning om beslutningen. Vedrørende betingelsen om, at fjernvarmeselskabet skal handle økonomisk forsvarligt, har tilsynet fastslået, at der skal anlægges et forsigtighedsprincip, og at der således bør undgås større risici. Sidstnævnte medfører, at selskabet ikke bør spekulere for meget i gevinst, men i stedet bør vælge sikre priser.

Forsyningstilsynets afgørelse

I de syv sager, hvor Forsyningstilsynet kom frem til, at tabene ikke måtte indregnes i varmepriserne, blev der særligt lagt vægt på, at ydelsen efter aftalen havde karakter af et forsikringsprodukt, og at varmeforsyningerne derved agerede som finansielle aktører. Det vil sige, at det ikke var en sædvanlig aktivitet for en varmeforsyning. Sammenholdt med den store risiko, som var forbundet med aftalen, og den forholdsvis lille faste ydelse, som elhandlerne skulle betale, vurderede Forsyningstilsynet, at fjernvarmeselskaberne ikke havde handlet økonomisk forsvarligt.

På den baggrund kunne tabene ikke anses for at være nødvendige omkostninger, der kan indregnes i varmepriserne.

Du kan finde afgørelserne her: Fjernvarmeværker må ikke indregne finansielle tab i varmepriser | Forsyningstilsynet

Kontakt

René Frisdahl Jensen

Partner (L)

Eigil Worm

Senioradvokat (L)

Renée van Naerssen

Advokat