Med afsæt i De europæiske menneskerettigheder og henvisning til forskelsbehandling har en familie fra Hjørring vundet over kommunen i en sag om vegansk kost i deres datters daginstitution.

En familie har ved Retten i Hjørring fået dom for, at det var i strid med forbuddet mod forskelsbehandling i EMRK artikel 14, jf. artikel 9, at familiens datter i en kommunal daginstitution hverken kunne få serveret udelukkende vegansk kost som del af daginstitutionens frokostordning eller kunne få egen vegansk madpakke med.

Hvad handler sagen om?

Sagen, der blev ført af Dansk Vegetarisk Forening på vegne af familien mod Jammerbugt Kommune, handlede om en kommunal daginstitution, der i overensstemmelse med reglerne i dagtilbudsloven havde en frokostordning, der gjaldt for alle børn i institutionen. Familien ville gerne have deres datter indmeldt i daginstitutionen og spurgte under et besøg til muligheden for, at datteren kunne få vegansk mad. På institutionen forklarede personalet, at selv om der kunne tilbydes enkelte veganske retter, var en fuld vegansk frokostordning ikke mulig for institutionens madleverandør. Familien opfattede også personalets svar sådan, at de ikke kunne give datteren en vegansk madpakke med.

I en efterfølgende korrespondance mellem Dansk Vegetarisk Forening og kommunen redegjorde kommunen for, at det efter reglerne i daginstitutionsloven ikke ville være muligt for familien at opnå fritagelse for, at datteren blev omfattet af institutionens madordning (og betaling for denne), idet reglerne i dagtilbudsloven kun giver mulighed for fritagelse for madordningen, hvis barnet lider af sygdom eller allergi, som kræver specialkost. Kommunen oplyste også om, at der i en række af kommunens andre daginstitutioner ikke var madordning, hvorfor børnene i de institutioner fik madpakke med hjemmefra.

Hertil svarede Dansk Vegetarisk Forening, at henvendelsen i denne omgang ikke drejede sig om fritagelse for betaling, men om familiens ret til at leve efter deres overbevisning, dvs. enten få serveret et vegansk måltid eller medbringe madpakke. Kommunen opfattede desuagtet familiens ønske sådan, at det handlede om at blive fritaget for den kommunale madordning i den aktuelle børnehave, herunder betaling af ca. 550 kr. om måneden til ordningen.

Efter bevisførelsen gav retten familien medhold i, at kommunens svar måtte opfattes som et afslag på at kunne medbringe madpakke, uagtet månedlig betaling til institutionens madordning. Kommunens svar betød derfor, ifølge retten, at familiens datter i realiteten skulle fravige sin veganske overbevisning, hvis hun skulle gå i den pågældende børnehave.

Er der tale om retsstridig forskelsbehandling?

Det er i tidligere praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedskommission vurderet, at vegansk overbevisning falder ind under artikel 9 om ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed.

Retten i Hjørring fandt herefter, at familiens datter ved den manglende mulighed for at få serveret udelukkende vegansk kost i den ønskede børnehave og samtidige afvisning af at kunne medbringe egen madpakke blev behandlet ringere end børn, der ikke lever efter en vegansk overbevisning, da hun alene som følge af sin veganske
overbevisning blev afskåret fra at benytte den kommunale daginstitution, som hendes forældre vurderede, var bedst for hende. Hun var derved udsat for indirekte
forskelsbehandling i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 14 sammenholdt med artikel 9.

Kommunen blev herefter dømt til at betale en godtgørelse på 10.000 kr. til familiens datter.

Bemærkninger til dommen

Dommen, der som følge af Dansk Vegetarisk Forenings medvirken har fået en del opmærksomhed, handler først og fremmest om en kommunikationsbrist – og at ansvaret for misforståelsen konkret ligger hos myndigheden. Jammerbugt Kommune havde ingen interesse i eller intention om at nægte familien, at de kunne give deres datter vegansk madpakke med i den ønskede daginstitution. Derimod havde kommunen fokus på, at kommunens administration skulle være i overensstemmelse med reglerne i daginstitutionsloven, hvorefter der ikke var hjemmel til at fritage familiens datter fra institutionens almindelige frokostordning.

Hvis familien imidlertid ønskede både at betale til den almindelige frokostordning og give datteren madpakke med, skal de have lov til det. Som Jammerbugt Kommune skriver på kommunens hjemmeside, har det ”aldrig været hensigten at forbyde veganske madpakker”. Kommunen vil derfor have fokus på at undgå lignende misforståelser i fremtiden.

Set i et menneskerettighedsperspektiv, er der intet nyt i, at en vegansk overbevisning kan være en beskyttet ret efter menneskerettighedskonventionens artikel 9. Dommen fra Retten i Hjørring udtrykker imidlertid ingen forpligtelse for daginstitutioner til at tilbyde vegansk kost. Den beskyttede ret til at leve vegansk kan udleves, må man forstå, hvis der er mulighed for at medbringe egen madpakke.

Download dommen her (anonymiseret).

Kontakt

Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll

Partner (H)

Bo Juul Jensen

Advokat (L)