Ved årsskiftet 2024 trådte en ny de minimis-forordning i kraft, som medfører ændringer på området. Det betyder blandt andet, at offentlige myndigheder allerede nu kan give virksomheder mere de minimis-støtte end tidligere. Derudover indføres et centralt indberetningsregister for de minimis-støtte. Få et overblik over de væsentligste ændringer her. 

Kommissionen vedtog 13. december 2023 en ny de minimis-forordning (2023/2831). Den nye forordning trådte i kraft 1. januar 2024 og gælder indtil 31. december 2030. Forordningen erstatter den hidtidige forordning, som har været gældende siden 2008 og var forlænget til udgangen af 2023.

Hvad er de minimis-støtte?

De minimis-støtte er mindre støttebeløb, som lovligt kan gives efter en meget simpel procedure. Gøres det, er der tale om lovlig statsstøtte efter statsstøttereglerne. Derudover skal offentlige myndigheder stadig sikre, at eventuel støtte gives i overensstemmelse med et hjemmelsgrundlag.

Der kan som udgangspunkt gives de minimis-støtte inden for alle sektorer, men der gælder særregler for blandt andet transportsektoren, eksportvirksomhed, konsulent-tjenester og inden for landbrug og fiskeri.

Støtteloftet forhøjes til 300.000 euro

Med den nye forordning forhøjes støtteloftet for de minimis-støtte fra 200.000 euro (ca. 1,5 mio. kr.) til 300.000 euro (ca. 2,2 mio. kr.).

Det vil sige, at offentlige myndigheder kan give de minimis-støtte på op til 300.000 euro regnet over en periode på tre år til en enkelt virksomhed.

Perioden for støttevurderingen

Efter den tidligere de minimis-forordning var det et krav, at støtteloftet ikke blev overskredet over en periode på tre regnskabsår.

Vurderingen af støttebeløbet skal nu foretages ud fra, hvor meget støtte en virksomhed har modtaget de foregående tre år. Perioden er fortsat rullende, men følger ikke længere virksomhedens regnskabsår.

Støtte, der er givet før 1. januar 2024, skal tælles med ved opgørelse af modtaget de minimis-støtte.

De øvrige regler om beregning af de minimis-støtte gælder fortsat. Fx skal støtte til koncernforbudne selskaber i EU fortsat vurderes samlet, ligesom støtte stadig anses for ydet på det tidspunkt, hvor virksomheden opnår tilsagn om at modtage støtten (og ikke først ved udbetaling).

Nyt centralt indberetningsregister for de minimis-støtte

Fra 1. januar 2026 skal der indføres et nyt centralt indberetningssystem for de minimis-støtte, der oprettes på nationalt eller EU-plan. Om Danmark opretter et nationalt register, ved vi endnu ikke. De minimis-støtte ydet fra. 1. januar 2026 skal registreres i dette register. Fristen for indberetning til registeret bliver 20 arbejdsdage, fra støtten er ydet. I Danmark har vi ikke tidligere haft et register for de minimis-støtte.

Når en myndighed giver ny de minimis-støtte, skal myndigheden kontrollere, at støtteloftet for støtte givet til den pågældende virksomhed ikke overskrides. Formålet med det centrale register er blandt andet at lette myndighedernes tilsyn med, at en virksomhed ikke modtager for meget de minimis-støtte, og reducere virksomhedernes indberetningsforpligtelser.

Myndighederne har hidtil kunne bero sig på en tro og love-erklæring fra støttemodtager. Indtil registeret har været oprettet i tre år, skal offentlige myndigheder, der vil yde de minimis-støtte, fortsat indhente en de minimis-erklæring fra virksomheden, der modtager støtten. Efter de tre år skal registreringen og kontrol af, hvor meget de minimis-støtte der er modtaget, ske direkte i det centrale register. Metoden om indhentelse af tro og love-erklæringen udfases fuldstændigt.

Læs den nye de minimis-forordning her: KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2023/2831 af 13. december 2023

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat

Andrea Hilt Dyrby

Advokat