Efter et år, hvor der er sket meget inden for konkurrenceret, fusionskontrol og foreign direct investments (FDI), ser Horten tilbage på 2023 og giver et bud på, hvad der kommer til at røre på sig i det år, vi netop er trådt ind i. Her er et overblik over fem emner, vi forventer, kommer på dagsordenen i 2024.

1. FDI – Foreign Direct Investment

I 2023 fik vi yderligere erfaring med anmeldelser og FDI-screeninger af transaktioner. Ligesom i 2022 var en lang række transaktioner igennem processen. I 2023 er proces-sen generelt blevet mere gnidningsfri med en sagsbehandlingsfrist på 45 dage i fase 1 og et mere enkelt ansøgningsskema. Derudover blev EU-notifikationen rykket til fase 2, hvilket også letter processen i de ukomplicerede sager. Der kom også et selvstændigt FDI-regime for Energiøen i Nordsøen i 2023. Det indebærer, at der skal ansøges om tilladelse, hvis man vil indgå kontrakt om etablering, medejerskab og drift af Energiøen. Ser vi ud over landets grænser, er der i løbet af 2023 indført FDI-regulering i størstedelen af de europæiske lande. Særligt relevant har Sverige indført FDI-regulering, som vil komme i spil i mange nordiske transaktioner.

2. Gun jumping

Kommission pålagde i 2023 rekordbøder i Illumina/GRAIL-sagen for at gennemføre en fusion, inden der forelå en endelig godkendelse, også kaldet gun-jumping. Efterfølgende blev biotekvirksomheden Illumina også pålagt at frasælge start-up-virksomheden GRAIL. Sagen sætter endnu en gang fokus på overholdelse af konkurrencereglerne mellem signing og closing.

De danske konkurrencemyndigheder traf i 2023 afgørelse om, at Mærsk-selskabet Damco har overtrådt de danske fusionsregler. Erhvervelsen af Pilot Air Freight skulle som følge af den høje omsætning på verdensplan ikke blot fusionsanmeldes i USA, men også i Danmark. Sagen indbringes for domstolene med henblik på at pålægge bøde.

3. Ændring af fusionsreglerne og ny markedsefterforskning på vej

I slutningen af 2023 kom forslag til ændring af konkurrenceloven i høring. Det forslås at give Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen beføjelser til at kræve en transaktion under omsætningstærsklerne fusionsanmeldt i særlige tilfælde, hvor transaktionen påvirker den effektive konkurrence betydeligt. Forslaget er i tråd med en generel europæisk tendens og har til formål at undgå såkaldte "killer acquisitions", hvor nye virksomheder opkøbes for at fjerne en konkurrent.

Det forslås også at give Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vidtgående beføjelser til at foretage markedsefterforskning og gribe ind over for konkurrencehæmmende markedsstrukturer, som ikke rammes af konkurrencereglerne. De forslåede beføjelser omfatter muligheden for at udstede adfærdspåbud eller gøre tilsagn fra virksomheder bindende, uden at der er konstateret en overtrædelse af konkurrencereglerne. Det er planlagt, at forslaget skal træde i kraft 1. juli 2024, og det må derfor forventes fremsat i første halvår af 2024.

4. Kartelsager på elmarkedet

Det blev i 2023 vurderet, at en lang række kraftvarmeværker havde overtrådt konkurrenceloven ved at have koordineret priser og bud ved deltagelse i de såkaldte mFRR-auktioner. Kartelsagerne kommer oveni en lang række andre sager mod elselskaber, herunder sager om markedsmanipulation efter elforsyningsloven. I slutningen af 2023 besluttede Konkurrencerådet at indstævne karteldeltagerne med henblik på udstedelse af bøder. Sagerne såvel som fokus på konkurrencen på elmarkedet fortsætter i 2024.

5. Medvirken til overtrædelse af konkurrencereglerne

Siden AC Treuhand-dommen har det været kendt, at der kan pålægges ansvar for at medvirke til eller facilitere et kartel. Det er blevet understreget i dansk praksis i 2023, hvor der i forlængelse af to kartelsager er truffet afgørelse om, at en tredjepart har været medansvarlig for kartellet og dermed overtrådt konkurrencereglerne. Sagerne fortsætter i 2024 og sætter fokus på et område, som er evigt relevant for rådgivere, brancheforeninger og andre med en koordinerende rolle mellem selvstændige virksomheder.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat

Andrea Hilt Dyrby

Advokat

Sune Schmidt Jensen

Advokatfuldmægtig

Vibeke Kristine Hammershøi

Erhvervsjuridisk fuldmægtig

Troels Rømer

Erhvervsjuridisk fuldmægtig