Ændringerne af loven får betydning for fusioner under de gældende omsætningstærskler og bødeudmålingen i overtrædelsessager. Myndighederne får desuden ny mulighed for markedsefterforskning og adfærdspåbud.

Folketinget har vedtaget ændringer til konkurrenceloven, som træder i kraft 1. juli 2024. Ændringerne påvirker fusioner under de gældende omsætningstærskler for fusionskontrol og bødeudmålingen i overtrædelsessager. Med lovændringen får konkurrencemyndighederne også beføjelser til at udstede adfærdsregulerende påbud til virksomheder, uden konkurrencereglerne er overtrådt.

Formålet med de nye regler er at sikre en mere effektiv konkurrence. Det sker blandt andet ved at give Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen flere muligheder for at gribe ind over for fusioner og markeder, hvor konkurrencen vurderes at være svækket.

Ændringen får især betydning for virksomheder i forbindelse med fusioner under de gældende omsætningstærskler. I dag skal fusioner kun anmeldes til konkurrencemyndighederne i Danmark, hvis omsætningen overskrider følgende omsætningstærskler:

  1. De deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning i Danmark på min. 900 mio. kr., og mindst to af de deltagende virksomheder har hver en årlig omsætning i Danmark på min. 100 mio. kr., eller
  2. Mindst én af de deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning i Danmark på min. 3,8 mia. kr., og mindst én anden deltagende virksomhed har en global årlig omsætning på min. 3,8 mia. kr.

Konkurrencemyndighederne i Danmark får nu mulighed for at kræve fusioner under disse omsætningstærskler anmeldt, med henblik på myndighederne vurdering af, om transaktionen kan godkendes.

Fusion under omsætningstærsklerne kan kræves anmeldt.

En af de væsentligste ændringer er indførelsen af en såkaldt call-in-option for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Herved får styrelsen mulighed for at kræve visse fusioner anmeldt, selvom de ikke overskrider de gældende omsætningstærskler. På baggrund af erfaringer fra andre lande antages det, at en til to transaktioner, som ikke overstiger omsætningstærsklerne, vil blive pålagt anmeldelsespligt årligt.

Hvornår kan fusioner under omsætningstærsklerne kræves anmeldt?

For at kræve en fusion under omsætningstærsklerne anmeldt skal to betingelser være opfyldt:

  1. De deltagende virksomheder skal tilsammen have en årlig omsætning i Danmark på mindst 50 mio. kr.
  2. Fusionen skal hæmme den effektive konkurrence betydeligt.

Den første betingelse sætter en nedre omsætningsgrænse for, hvilke transaktioner der kan kræves anmeldt. Den anden betingelse om at hæmme den effektive konkurrence betydeligt beror på en vurdering. Det kan først og fremmest omfatte fusioner, der skaber eller styrker en dominerende markedsposition. En fusion kan imidlertid også hæmme den effektive konkurrence i andre tilfælde. Det kan fx være fusioner i markeder med få konkurrenter, eller hvor parterne har tætte samhandelsrelationer inden transaktionen, og fusionen kan gøre det vanskeligt for andre at konkurrere i markedet.

Frister for fusionskontrol under omsætningstærsklerne

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 15 arbejdsdage til at afgøre, om en fusion kræves anmeldt, fra styrelsen er gjort bekendt med den pågældende transaktion. Den frist løber, fra styrelsen har modtaget tilstrækkeligt med oplysninger til at afgøre, om betingelserne for at kræve anmeldelse er opfyldt. En pressemeddelelse eller omtale af transaktionen i medierne er ikke tilstrækkeligt.

Det kræver særlige holdepunkter at kræve en fusion anmeldt senere end tre måneder efter parternes aftaleindgåelse (signing). Særlige omstændigheder foreligger fx, hvis fusionsparterne har holdt fusionsaftalen hemmelig eller orienteret styrelsen tæt på udløbet af de tre måneder.

Fusioner kan under alle omstændigheder senest kræves anmeldt seks måneder efter fusionens gennemførsel (closing).

Markedsefterforskning - adfærdsændring uden overtrædelse af konkurrenceloven

Med lovændringen får Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en ny mulighed for at indlede en markedsefterforskning af adfærd eller strukturer i en erhvervssektor og under visse betingelser udstede påbud om ændring af markedsadfærd. Styrelsen kan allerede med sine eksisterende beføjelser lave sektorundersøgelser, kræve oplysninger fra virksomheder og udstede påbud i overtrædelsessager. Det nye er således muligheden for at påbyde virksomheder at ændre adfærd, uden en overtrædelse af konkurrencereglerne har fundet sted.

Igangsættelse af en markedsefterforskning forudsætter Konkurrencerådets forudgående godkendelse, herunder at Konkurrencerådet finder tegn på svækkelse af den effektive konkurrence i den sektor, som ønskes undersøgt. Det er desuden en betingelse, at et udkast til afgørelsen om at indlede en markedsefterforskning sendes i høring.

Ny bødeudmåling ved overtrædelse af konkurrencereglerne

Med lovændringen bliver principperne for bødeudmåling ved overtrædelse af konkurrencereglerne ændret.

For virksomheders overtrædelse af konkurrencereglerne skal bødeudmåling tage udgangspunkt i Kommissionens retningslinjer. Det betyder, at bøderne i højere grad kommer til at afspejle virksomhedernes omsætning og gevinst ved overtrædelsen.

For virksomheders overtrædelse af andre regler, herunder fusionsreglerne og formelle regler, gælder der andre principper.

Lovændringen påvirker ikke mulighederne for bøde- og straflempelse.

Læs mere om konkurrenceret på vores specialeside om emnetKontakter

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat

Andrea Hilt Dyrby

Advokat

Vibeke Kristine Hammershøi

Erhvervsjuridisk fuldmægtig

Trine Louise Balleby Dahl

Advokatfuldmægtig