Folketinget vedtog den 2. maj 2024 en række ændringer af årsregnskabsloven, som implementerer EU's direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering, også kendt som CSRD. De nye regler træder i kraft den 1. juni 2024 og indfases trinvis.

Formålet med reglerne er at sikre relevant, sammenlignelig og troværdig rapportering om virksomheders bæredygtighedsindsats på tværs af EU. Med kravet om gennemsigtighed forventer myndighederne, at virksomheder vil prioritere indsatser, der kan forbedre deres rapportering.

De nye krav

Implementeringen af rapporteringsdirektivet indebærer en markant udvidelse af kravene til bæredygtighedsrapporteringen, som også hidtil har været reguleret i årsregnskabslovens § 99 a.

Fremover skal bæredygtighedsrapporteringen indgå som et selvstændigt punkt i ledelsesberetningen i virksomhedens årsregnskab. Rapporteringen skal ledsages af en revisorerklæring med begrænset sikkerhed. Hidtil har virksomhedens ledelse kunnet vælge at udskille bæredygtighedsrapporteringen til en særskilt rapport.

Rapporteringen skal udformes efter retningslinjerne i de såkaldte ESRS-standarder fra EU, som stiller krav til, hvordan rapporten skal udformes, og hvilke oplysninger der skal gives. Det gælder navnlig oplysninger om miljø- og klimaaftryk, og om arbejdsforhold hos underleverandører.

Prioriteringen af oplysninger, som skal indgå i rapporten, skal ske på grundlag af en såkaldt dobbelt væsentlighedsvurdering. Dette indebærer, at der skal tages højde for forhold, som påvirker virksomhedens udvikling og finansielle stilling, men også forhold, hvor virksomhedens aktiviteter påvirker samfund, miljø og mennesker uden for virksomheden.

Hvem er omfattet af reglerne

Med lovændringen forhøjes grænserne i årsregnskabsloven for, hvornår en virksomhed anses for at være en "stor virksomhed" omfattet af regnskabsklasse C og D i årsregnskabsloven. Størrelsesgrænserne for nettoomsætning og balancesum hæves med ca. 25 %.

De nye regler om bæredygtighedsrapportering gælder med disse ændringer for de virksomheder, som er omfattet af samme regnskabsklasser, som også tidligere skulle rapportere om samfundsansvar efter § 99 a i den dagældende årsregnskabslov. Sidstnævnte medfører, at også erhvervsdrivende fonde omfattes, om end med noget lempede krav.

Reglerne omfatter også koncerner, men ligesom der skal udarbejdes et finansielt koncernregnskab, kan et moderselskab også vælge at lave en konsolideret bæredygtighedsrapportering, og dermed fritage datterselskaberne fra at foretage selvstændig rapportering.

Selvom de nye krav kun gælder direkte for store virksomheder, vil det også være nødvendigt for mindre virksomheder er være bekendte med dem, idet de store virksomheder vil have brug for oplysninger om bæredygtighed fra deres samarbejdspartnere.

Nye vejledninger

Erhvervsstyrelsen har i forlængelse af lovændringen udarbejdet nye vejledninger, som skal hjælpe virksomhederne med at forstå de nye krav, samt at vurdere om virksomhederne er omfattet af dem. Derudover vil Erhvervsstyrelsen udarbejde en vejledning om de EU-retlige ESRS-standarder, der skal rapporteres efter. Endelig kan der hentes yderligere oplysninger på virksomhedsguiden.dk.

Relaterede nyheder fra Horten.dk:
Nyhed om det fremsatte lovforslag
Nyhed om rapporteringsdirektivet (CSRD)
Nyhed om ESRS-standarderne

Link til lovforslag som vedtaget fra ft.dk: L 107 - 2023-24 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven og forskellige andre love. Gennemførelse af EU-direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering og EU-direktiv om forhøjelse af størrelsesgrænser i regnskabsdirektivet m.v.


Kontakter

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Lise Lotte Hjerrild

Partner

Emma Palm Jakobsen

Erhvervsjuridisk fuldmægtig