Lovforslag nr. 153 om genanvendelse blev fremsat 30. marts 2022 og implementerer dele af Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Vi giver et overblik over indholdet af lovforslaget og kommer med en række gode råd til, hvordan kommunerne kan forberede sig på de nye regler.

Lovforslag nr. 153 om genanvendelse blev fremsat 30. marts 2022 og implementerer dele af Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Vi giver et overblik over indholdet af lovforslaget og kommer med en række gode råd til, hvordan kommunerne kan forberede sig på de nye regler.

Forslaget pålægger kommunerne at have gennemført udbud og tildelt en kontrakt om behandling eller sortering af husholdningsaffald til materialenyttiggørelse senest 1. juli 2023. Det vil være frivilligt for kommunerne at indsamle erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, men hvis det sker, gælder der begrænsninger.

Disse og andre initiativer gør det relevant for kommunerne allerede nu at overveje organiseringen af kommunens affaldshåndtering.

Den aktuelle organisering

I dag er der store variationer i den kommunale organisering af opgaverne på affaldsområdet. Opgaverne varetages
i den kommunale forvaltning,
i et kommunalt aktieselskab eller et § 60-fællesskab, eller
af tredjemand efter gennemført udbudsproces.

Bemærk, at vi heri artiklen ikke skelner mellem organiseringsmodellerne, idet kommunen eller § 60-fællesskabet i alle tilfælde er opgaveejer.

Undersøgelse af markedet

Når kommunen skal udbyde behandlings- og sorteringsopgaverne, er det relevant indledningsvist at undersøge markedet, herunder om det er muligt at afsætte de enkelte fraktioner mod betaling, eller om kommunen må betale for behandling og derfor indgå en aftale på baggrund af et udbud.

En markedsdialog kan afdække, om der er interesse hos private, og dialogen giver grundlag for at målrette et udbud til det aktuelle marked og forventningerne til markedets udvikling. Markedsdialogen kan også give indsigt i, om det er en god idé at gå sammen med andre kommuner for at opnå større voluminer og dermed være mere attraktive for private aktører, som fx skal investere i nye maskiner.

Er der ikke interesse for at håndtere en given fraktion, giver lovforslaget mulighed for, at kommunen kan søge dispensation til etablering af et offentligt privat selskab. Den proces tager dog tid, da det vil kræve to på hinanden følgende udbudsprocesser.

Overgangsordningen og timing i forhold til salg/nedlæggelse af anlæg

Hvis kommunen har et sorterings- eller behandlingsanlæg, kan kommunen fortsat eje anlægget i en overgangsperiode på fem år, hvis det udskilles til et selskab. Anlægget skal konkurrere på lige vilkår med markedet om kommunens affald.

Kommunen skal anmelde deltagelsen i overgangsordningen til Forsyningstilsynet. Anmeldelsen skal formentlig ske senest 30. september 2022, og kommunen skal afhænde anlægget senest ved overgangsordningens udløb 1. januar 2027.

Det er vigtigt, at kommunen allerede nu overvejer timingen af salg/nedlæggelse af sine anlæg: Vil anlægget kunne klare sig i et kommercielt marked? Skal et salg afvente indgåelse af kontrakter med flere kommuner? Eller er det relevant at søge efter en privat medejer, som deltager i selskabet i overgangsordningen og derefter overtager selskabet?

Kommunen kan søge om dispensation for anlæg til automatisk sortering af affald til materialenyttiggørelse fra restaffald, så de fortsat kan ejes og drives efter overgangsordningen.

Kom i gang nu

  • Inden kommunen gennemfører udbud om behandling af de enkelte fraktioner, er følgende overvejelser relevante for at opnå de bedste handlemuligheder:
  • Skal organiseringen af kommunens samlede affaldsaktiviteter (indsamling, genbrugspladser, behandlingsanlæg, deponi, forbrænding) ændres?
  • Har kommunen anlæg, som skal selskabsgøres og/eller sælges?
  • Skal kommunen tilbyde små erhvervsdrivende at indsamle deres affald til materialenyttiggørelse?
  • Skal kommunen udbyde opgaverne alene eller sammen med andre – og i givet fald hvem? Skal kontrakternes varighed tage højde for tidsplanen for de nye regler om producentansvar?

Optimalt bør disse overvejelser gå forud for udbuddet, og processen bør derfor sættes i gang nu.

Forfattere

Henriette Soja

Partner (H)

Line Markert

Partner (L)

Rikke Søgaard Berth

Partner

Renée van Naerssen

Advokat