Vi giver et overblik over tiltagene til ny organisering af affalds­sektoren pr. 1. august 2023. Vi ser både på de tiltag, der allerede er vedtaget ved lov, og de tiltag, der er på vej.  

Reglerne om genanvendelse af affald trådte i kraft 1. juli 2022. Kommunerne kan ikke længere behandle affald til materialenyttiggørelse og skal udbyde affaldet. Fristen for at gennemføre udbud og tildele kontrakt var 1. juli 2023.

Forsyningstilsynet kan meddele dispensation for fristen, hvis kommunalbestyrelsen ikke har modtaget antagelige tilbud. Aktiviteter, der er omfattet af dispensationen, skal udøves i et særskilt aktie- eller anparts­selskab med privat medejerskab.

Kommunen kan bevare ejerskabet til behandlingsanlæg, som allerede eksisterende, da Klimaplanen blev indgået, i en overgangsperiode frem til 1. juli 2027, hvis anlægget er tilmeldt overgangsordningen senest 30. september 2022. Anlægget skal udskilles til et selskab senest 1. januar 2024. Selskabet skal konkurrere på lige vilkår med markedet om kommunens affald og behandlingsopgaver for andre, inklusive andre kommuner. Kommunen skal som udgangspunkt afhænde anlægget senest ved overgangsordningens udløb 1. juli 2027.

Affaldsforbrænding

Reglerne for en ny organisering af forbrændingssektoren trådte i kraft 1. juli 2023. Kommunerne skal senest 1. juli 2025 have indgået kontrakt om håndtering af kommunens forbrændingsegnede affald på baggrund af et udbud. Kommunerne må ikke længere anvise deres forbrændingsegnede affald til egne anlæg. Har kommunen indgået kontrakt med et anlæg, kommunen er medejer af, baseret på udbud, skal opgaven udbydes igen senest 1. juli 2028.

Affaldsforbrændingsanlæg skal være selskabsgjort og drives på kommercielle vilkår fra 1. januar 2025. Denne frist kan forlænges i særlige tilfælde, fx hvis reglerne i selskabsloven ikke gør det muligt at udskille og stifte aktie- eller anpartsselskabet, fordi passiverne (lån mv.) overstiger aktiverne.

Affaldsforbrændingsanlæg vil fremover skulle sælge el og affald til markedspris. Varmeprisen skal fortsat fastsættes efter varmeforsyningsloven (prisloft og hvile-i-sig-selv). En ny affaldsvarmeprisloftsbekendtgørelse er sendt i høring, hvor det gældende affaldsvarmeprisloft erstattes af et VE-prisloft. Det nye prisloft vil som udgangspunkt gælde for alle eksisterende anlæg fra 1. januar 2026.

Affaldsindsamling

Fra 1. juli 2023 skal tekstilaffald sorteres på linje med andet affald, og dermed er affaldsordningen foreløbigt fuldendt med sortering af ti affaldsfraktioner.

Miljøstyrelsen har igangsat et arbejde med at revidere vejledningen om indsamling af husholdningsaffald, så henteordninger som udgangspunkt skal etableres som husstandsindsamling og undtagelsesvis som husstandsnær indsamling. Kommunerne kan p.t. frit vælge mellem de to former, uanset boligtyper. Indsamlingen bør dog ifølge Miljøstyrelsens anbefaling foregå så tæt på matriklen som muligt og helst på selve matriklen, da erfaring viser, at sorteringsprocenten derved højnes. Vejledningens ordlyd skal derfor præciseres.

Kommunerne skal på genbrugspladserne etablere et område, hvor private og virksomheder kan aflevere og tage genbrugsgenstande. Reglerne herom er ikke offentliggjort endnu.

Kommunale affaldsydelser, herunder indsamling, genbrugspladser og udbud, skal selskabsgøres, jf. politisk aftale fra august 2022. Et lovforslag forventes at blive sendt i høring i andet halvår af 2023 eller primo 2024. Ifølge den opfølgende klimaaftale om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, også fra august 2022, vil affaldsgebyret underlægges et prisloft. Det forventes, at et lovforslag om et prisloft på affaldsgebyret kan træde i kraft i 2025, og at prisloftet vil gælde efter en overgangsperiode på to år.

Forfattere

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Rikke Søgaard Berth

Partner

Henriette Soja

Partner (H)

Renée van Naerssen

Advokat