EU-Kommissionen har fremlagt et forslag om en ny bindende klimalov, der skal sikre klimaneutralitet. Delmålene om reducering af drivgasser møder kritik fra flere medlemslande.

Aftalen om Danmarks første klimalov faldt på plads den 6. december 2019. Denne aftale indeholder en række delmål og et endeligt mål om klimaneutralitet i 2050. EU-kommissionen har nu foreslået en lignende lov på EU-plan med samme endelige mål. Forslaget skal stadig godkendes af Europa-Parlamentet og ministerrådet. Alle medlemslande på nær Polen bakker op om forslaget.

På nuværende tidspunkt står EU for mindre end 10 % af verdens udledning af drivhusgasser. Derfor er det ifølge Kommissionen også vigtigt, at man med forslaget ansporer og presser lande uden for EU til at gøre en indsats på klimaområdet. Forslaget får dog kritik flere steder fra for ikke at være ambitiøst nok.

Hovedindhold af forslaget

  • Kernen i kommissionens forslag er, at EU skal være klimaneutralt i 2050.
  • Målet om klimaneutralitet i 2050 er fastsat ud fra en kollektiv målestok, hvilket indebærer, at EU alene skal være klimaneutralt samlet set.
  • Ligesom den danske klimalov indeholder forslaget en handlepligt, hvis det ser ud til, at det endelige mål ikke kan opnås.
  • Hvis forslaget går igennem, skal al EU-lovgivning være i overensstemmelse med klimaneutralitetsmålet. Det gælder også eksisterende lovgivning, der ifølge forslaget skal undersøges af Kommissionen i lyset af de nye klimamål.
  • Kommissionen vil også fra 2030 have muligheden for at stille nye krav til medlemslandene uden om den normale lovgivningsprocedure i EU. Det indebærer blandt andet, at Kommissionen vil kunne stille og skærpe delmål fra 2030 på en 5-årig basis frem mod 2050.
  • EU har allerede et klimamål for 2030, som lyder på en 40 % reducering af udledningen af drivhusgasser i forhold til 1990. Udledningen er allerede reduceret med 23 %. EU-Kommissionen lægger op til, at dette 2030-delmål skal ændres til at sigte efter en reducering af udledningen på mellem 50 % og 55 % sammenlignet med 1990. Det er dog ikke endeligt fastlagt i lovforslaget, hvad 2030 målet skal indebære.

Kritik af lovforslaget

Den danske klimalov indeholder et vigtigt delmål om, at udledningen af drivhusgasser skal være reduceret med 70 % i 2030 i forhold til 1990. Flere medlemslande har udtrykt et ønske om, at EU's klimalov skal indeholde et lignende delmål. Forslaget indeholder dog ikke et sådan delmål. Et forslag om delmål vil først vil blive fremlagt i september 2020.

En række lande herunder Danmark, Frankrig og Italien vil gerne have, at delmålet bliver fremlagt tidligere og allersenest i juni 2020. Grunden til dette er, at man ønsker at lægge pres på landene uden for EU frem mod klimatopmødet COP26 i Glasgow.

Kontakt

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

René Frisdahl Jensen

Partner (L)