I en nyere faglig voldgiftskendelse havde en medarbejder i en styrelse i flere tilfælde modtaget fordele fra flere af styrelsens leverandører i strid med styrelsen gavepolitik. Opmanden fandt, at der var tale om klare overtrædelser af gavepolitikken, hvilket medarbejderen måtte have været klar over. Derfor var bortvisningen berettiget.

I sagen havde en af styrelsens medarbejdere, gennem sit arbejde, hyppig kontakt med flere af styrelsens leverandører. Medarbejderen havde en privat konto til indkøb hos én af leverandørerne, hvor indkøbene i en række tilfælde var faktureret til kostpris. Desuden havde medarbejderen efter invitation fra leverandører deltaget i flere arrangementer med stærkt begrænset fagligt indhold som fx et go-cart arrangement. Medarbejderen havde også igennem flere år modtaget julegaver i form af vin.

Medarbejderens teamleder havde også selv foretaget private indkøb hos leverandører, deltaget i arrangementer hos leverandører og modtaget vingaver.

Retningslinjer for modtagelse af gaver

De generelle retningslinjer for offentligt ansattes adgang til modtagelse af gaver og andre fordele er beskrevet i ”God adfærd i det offentlige", men der kan konkret fastsættes skærpede regler hos den enkelte ansættelsesmyndighed.

I sagen havde styrelsen fastsat strengere regler for bl.a. modtagelse af julegaver fra leverandører. Det fremgik fx at gaver som udgangspunkt skulle returneres, medmindre markedsværdien var mindre end 30 kr., var modtaget som sædvanlig lejlighedsgave, fx i forbindelse med jubilæum, eller var en mindre værtsgave ved tjenstligt udlandsbesøg.

Kendskab til gavepolitikken

Gavepolitikken var tilgængelig på styrelsens intranet og medarbejderne blev mindet om den hvert år. Opmanden fastslog derfor indledningsvist, at medarbejderen burde have været klar over gavepolitikken og vigtigheden af at overholde den.

Medarbejderens egne klare overtrædelser af gavepolitikken

Opmanden fandt, at medarbejderen i mindst tre tilfælde havde foretaget private indkøb hos leverandøren, der blev faktureret til kostpris. Medarbejderen havde derfor opnået en fordel, som efter opmandens opfattelse alene kunne forklares med det tætte samarbejde, som vedkommende gennem sin ansættelse havde med leverandøren.

Desuden lagde opmanden vægt på, at medarbejderen havde deltaget i flere arrangementer med stærkt begrænset fagligt indhold – ofte med bespisning – og at medarbejderen gennem flere år havde modtaget julegaver i form af vingaver.

Opmanden fandt på denne baggrund, at bortvisningen var berettiget, da samtlige forhold var i strid med styrelsens gavepolitik, hvilket måtte have været klart for medarbejderen. Det forhold, at medarbejderens leder selv havde foretaget private indkøb hos styrelsens leverandører, deltaget i arrangementer og modtaget vingaver, kunne ikke fritage medarbejderen for sit ansvar for sine egne klare overtrædelser af gavepolitikken.

Overholdelse af gavepolitikken er medarbejderens eget ansvar

Afgørelsen illustrerer vigtigheden af, at den enkelte offentlige arbejdsplads har en klar gavepolitik og at medarbejderne jævnligt bliver påmindet om gavepolitikken.

Afgørelsen er endvidere interessant idet den viser, at medarbejderen har et selvstændigt ansvar – i hvert fald ved klare overtrædelser – uanset om andre kollegaer, fx den nærmeste leder, også foretager dispositioner, der er i strid med gavepolitikken.

Kontakt

Erik Wendelboe Christiansen

Advokat (H)

Christian Vesterling

Advokat