EU-Kommissionen har forholdt sig til en lang række statsstøttesager i forbindelse med coronavirus/COVID-19, og der er udsendt særlige rammebestemmelser for statsstøtte til kriseramte virksomheder i EU. Vi ser nærmere på de nye og eksisterende muligheder for at støtte nødlidende virksomheder – både med og uden godkendelse fra EU-Kommissionen.

Offentlig støtte til virksomheder er som hovedregel omfattet af statsstøttereglerne og skal gives i overensstemmelse med reglerne. Det vil sige, at støtten skal anmeldes til og godkendes af Europa-Kommissionen, medmindre støtten er omfattet af en fritagelse eller undtagelse fra reglerne.

Den danske regering har vedtaget en række foranstaltninger, der skal hjælpe danske virksomheder igennem den igangværende krise. EU-Kommissionen traf i den forbindelse sin første afgørelse om støtte i forbindelse med coronavirus og vurderede, at der er tale om en usædvanlig begivenhed. Det betyder, at støtte, der har forbindelse med Coronavirus, efter en undtagelse i statsstøttereglerne vil være lovlig, hvis støtten er nødvendig (proportional) for at dække tab, der skyldes Coronavirus, når støtten er anmeldt og godkendt. EU-Kommissionen har også godkendt en dansk støtteordning til selvstændige og en støtteordning til små og mellemstore virksomheder.

EU-Kommissionen prioriterer støttesager om coronavirus, så støtte kan komme på plads så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med EU-reglerne.

Støtte til aflyste arrangementer med over 1.000 deltagere

EU-Kommissionen har allerede med rekord hastighed godkendt det danske tiltag om at yde 91 mio. kr. støtte til aflyste arrangementer.

Ordningen omfatter støtte til virksomheder, der har tab efter aflysning af arrangementer med mere end 1.000 deltagere eller arrangementer med flere end 500 deltagere, som er målrettet særligt udsatte menneskegrupper, fx syge eller ældre.

Det betyder, at berørte virksomheder lovligt kan få støtte fra den danske stat til dækning af deres tab.

Særlige rammebestemmelser om støttemuligheder til kriseramte virksomheder som følge af Corona/COVID-19

EU-Kommissionen har den 19. marts 2020 udsendt midlertidige rammebestemmelser om, hvordan EU-Kommissionen vil vurdere statsstøtte til virksomheder, der er nødlidende på grund af coronavirus.

Det overordnede budskab er, at støtte kan være forenelig med det indre marked, hvis støtten gives på grund af tab, der er forårsaget af coronavirus.

Derudover vil EU-Kommissionen godkende forskellige statsstøtteordninger på visse betingelser. Det er blandt andet 1) kontanttilskud, 2) lånegarantier og 3) støtte i form af understøttede renter på lån.

EU-Kommissionen vil efter anmeldelse fra en medlemsstat godkende støtten, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Støtten overstiger ikke EUR 800.000 pr. virksomhed.
  • Støtten tildeles som led i en støtteordning med et estimeret budget.
  • Virksomheden skal være blevet kriseramt efter den 31. december 2019. Det kan fx være, at virksomheden er insolvent.
  • Støtten tildeles senest den 31. december 2020.

Der gælder særlige betingelser for støtte til landbrug og fiskeri.

Støtte tildelt efter de midlertidige rammebestemmelser kan tildeles sideløbende med de minimis-støtte.

Danmark har allerede fået godkendt en garantiordning for udlån til små og mellemstore virksomheder efter rammebestemmelserne. Ordningen administreres af Vækstfonden, og virksomhederne kan søge om garantier frem til den 15. oktober 2020, der skal dække tab i perioden 1. marts 2020 til den 30. september 2020.

Danmark har også fået godkendt en støtteordning på 10 mia. DKK, der gennem kontante tilskud skal understøtte selvstændige.

Eksisterende støttemuligheder, som ikke skal anmeldes til EU-Kommissionen

Der er allerede mange muligheder for at give statsstøtte til virksomheder, hvor det ikke står så slemt til, at de er kriseramte, uden at det skal godkendes af EU-Kommissionen. Disse muligheder kan derfor også være relevante at kigge på netop nu:

  • Generelle støtteforanstaltninger – fx midlertidig udskydelse af skattebetalinger.
  • Lån og garantier der ydes på markedsvilkår.
  • Støtte som opfylder betingelserne i gruppefritagelsesforordningen; det kan fx være støtte til små og mellemstore virksomheder.
  • Mindre støttebeløb, som opfylder betingelserne i de minimis-forordningen. Det omfatter kontakttilskud på under EUR 200.000 inden for en periode på tre år, lån på op til EUR 1.000.000 inden for en periode på 5 år og lånegaranti for lån på op til EUR 1.500.000, når betingelserne i de minimis-forordningen er opfyldt.

Læs mere

Statsstøtte: de minimis-støtte – hvad er det, og hvordan gør man?

Regeringens økonomiske tiltag mod coronakonsekvenser

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat

Mads Peter Rosenius Olsen

Advokat