Fire tilskudspuljer

Aftalen udmønter 2,3 mia. kr. til brug for omstillingen til grøn opvarmning. Der oprettes fire forskellige tilskudspuljer:

1. Bygningspuljen: Direkte tilskud ved skift til egne varmepumper.
2. Skrotningsordningen: Tilskud til varmepumper på abonnement.
3. Fjernvarmepuljen: Tilskud til omstilling til fjernvarme.
4. Afkoblingsordningen: Finansiering af afkobling fra gasnettet.


Det var allerede fra oktober 2020, muligt at få tilskud via Bygningspuljen og Skrotningsordningen, mens Fjernvarmepuljen og Afkoblingsordningen forventes at være tilgængelige fra starten af 2021.

Tilskud til varmepumper

Bygningspuljen og Skrotningsordningen er målrettet besparelser i helårsboligers energiforbrug. Begge puljer stammer fra Energiaftalen 2018, men er med den nye aftale blevet udvidet.

I Bygningspuljen vil en stor del gå til forbrugernes egne konverteringsprojekter – blandt andet fra olie og gas til varmepumper. Skrotningsordningen vil tildele tilskud til de virksomheder, der udbyder abonnementsordninger, så forbrugernes omkostninger til at få leveret en varmepumpe på abonnement kan sænkes.

Det er en betingelse for at opnå tilskud til konvertering fra olie- og gasfyr til varmepumpe efter begge puljer, at den pågældende bygning ligger uden for et område, som er besluttet udlagt til fjernvarme.

Tilskud til fjernvarme

Tilskudspuljerne skal sikre, at der kan etableres fjernvarme i de områder, hvor fjernvarme vurderes samfunds-, selskabs- og brugerøkonomisk fordelagtigt.

Fjernvarmepuljen yder fjernvarmeselskaberne økonomisk støtte på op til 20.000 kr. per husstand, dog kun op til det antal husstande, der som minimum skal tilsluttes, for at der skabes balance i selskabsøkonomien for konverteringsprojektet. Tilskuddet tildeles fjernvarmeselskaberne, som forventes at foretage omfordeling til forbrugerne via lavere varmepriser.

Det er aftaleparternes håb og forventning, at de lavere forbrugerpriser vil få flere til at tilslutte sig fjernvarmen, hvilket vil sikre en højere tilslutningsandel og dermed bedre økonomi for fjernvarmeselskaberne.

Balancen mellem individuel og kollektiv varmeforsyning

Det fremgår direkte af aftalen, at "Det er vigtigt for partierne, at der er en god balance mellem de kollektive og individuelle opvarmningsformer."

Aftaleparterne har forsøgt at skabe en balance mellem individuelle varmepumper og den kollektive fjernvarme:

  • Der kan fås tilskud både ved omstilling til varmepumper og til fjernvarme.
  • Der skal løbende gøres status på indsatsen for blandt andet at sikre, at der ikke sker en udhulning af grundlaget for nye fjernvarmeområder.

Det fremgår ikke klart af aftaleteksten, hvordan denne løbende status skal iværksættes.

Der er dog ikke ændret ved, at tilskud til varmepumper kan opnås indtil det tidspunkt, hvor et område er udlagt til fjernvarme. Efter forarbejderne til Skrotningsordningen betragtes et område som værende "udlagt til fjernvarme", når der 1) foreligger et godkendt fjernvarmeprojekt, eller 2) foreligger en godkendt lokalplan, der udlægger et bestemt område til fjernvarme.

Det er kommunalbestyrelsen, som har kompetencen til at godkende både fjernvarmeprojekter og lokalplaner. Begge beslutningsprocesser kan imidlertid være langvarige og i praksis ofte mellem 6-12 måneder.

Fjernvarme bagud fra start

Selvom aftaleparterne tilsigter at skabe en god balance mellem individuel og kollektiv varmeforsyning, løser aftalen ikke grundlæggende udfordringen med, at omstilling til varmepumperne kan ske hurtigere end planlægning af fjernvarme.

For at der kan etableres et nyt fjernvarmeområde, skal der være et tilstrækkeligt varmegrundlag. Det vil sige, at der skal være et tilstrækkeligt antal varmeforbrugere, der kan bære investeringerne i det kollektive varmesystem.

Aftalen indebærer imidlertid en tidsmæssig forskydning på baggrund af navnlig to forhold:

  • At der allerede nu kan søges om tilskud til varmepumper, men for fjernvarme først i 2021.
  • At der kan gå lang tid, før et område er udlagt til fjernvarme med den virkning, at der ikke længere kan opnås tilskud til varmepumper i området.

Denne tidsmæssige forskydning kan medføre, at flere i mellemtiden vælger en varmepumpe. Konsekvensen heraf kan være, at der sker en udhulning af grundlaget for fjernvarme i områder, hvor fjernvarme ellers kunne have været samfundsøkonomisk mere fordelagtig end varmepumper.


Læs hele aftalen om udfasning af olie- og naturgasfyr her:
Opfølgende aftale ifm. Klimaaftale for energi og industri mv.

Aftalen om udfasning af olie- og naturgasfyr er en opfølgning på klimaaftalen for energi og industri mv.


Læs også vores nyhed om klimaaftalen her:
Klimaaftale for energi og industri mv. 2020

Kontakt

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

René Frisdahl Jensen

Partner (L)

Eigil Worm

Senioradvokat (L)

Renée van Naerssen

Advokat