Energistyrelsen har 12. februar 2021 samlet og konsolideret myndighedernes og Kammeradvokatens vurdering af KL's tilpasningsplan for en reduktion af affaldsforbrændingskapaciteten og orienteret aftalepartierne. Den samlede vurdering er, at KL's plan ikke lever op til de kriterier, som er fastsat i klimaplanen.

Nyheden er opdateret den 16. februar 2021.

Efter den politiske aftale af 16. juni 2020 om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” skal affaldsforbrændingskapaciteten reduceres med 30% i 2030.

KL's plan: lukning af 10 anlæg

KL offentliggjorde i december 2020 sin tilpasningsplan. Planen tager udgangspunkt i, at nedlukning skal ske på den samlet set mest miljørigtige og effektive måde. KL's tilpasningsplan indeholder en lukning af 10 anlæg. Du kan læse mere om KL's plan her:

KL's plan for tilpasning af kapacitet for affaldsenergi

Kriterierne

Følgende kriterier er indgået i vurderingen af KL's plan. Skemaet viser hvem, der har vurderet kriteriet, og hvad vurderingen var.

Kriterier er indgået i vurderingen af KL's plan - affaldssektoren

Energistyrelsens samlede vurdering

Som det fremgår af skemaet, er der flere af de valgte kriterier, der ikke umiddelbart kunne godkendes.

Energistyrelsen tillagde det fx vægt, at planen indebærer en reduktion af forbrændingskapacitet på 1,1 mio. tons, mens der efter klimaplanen skal gennemføres en reduktion på 1,2 mio. tons.

Miljøstyrelsen fandt, at en vurdering på udledninger alene ikke var tilstrækkelig for at udpege de miljømæssigt dårligste anlæg. Bl.a. skulle bestykning indgå og de nødvendige investeringer til renseforanstaltninger på baggrund af BAT-vurderinger, ligesom anlæggenes historiske overholdelse af miljøkravene og håndtering af fx specialaffald. Miljøstyrelsen fandt desuden, at transportomkostningerne anvendt til beregning af den effektive fordeling af affaldsmængder mellem anlæggene, var sat for høje.

Forsyningstilsynet fandt ikke, at anlæggenes driftsomkostninger var opgjort således, at de var tilstrækkeligt sammenlignelige. Det var baggrunden for, at kriteriet om, at planen skulle sikre, at de mindst effektive anlæg blev lukket, ikke kunne godkendes.

Samlet set har Energistyrelsen lagt vægt på:

  • at det ikke er tilstrækkeligt dokumenteret og sandsynliggjort, at de 10 affaldsforbrændingsanlæg, som foreslås lukket i KL’s plan, er de mindst effektive anlæg (kriterium 5)
  • at datagrundlaget bag KL’s plan ikke er tilstrækkeligt ensartet og retvisende opgjort til, at der kan laves en retvisende sammenligning af anlæggenes effektivitet og opgørelse af, hvilke anlæg der er de mindst effektive (kriterium 5)
  • at for en del af analysens beregningsantagelser (herunder centrale) er det ikke er dokumenteret eller sandsynliggjort, at de er rimelige og retvisende (kriterium 5)
  • at følsomhedsanalyser udarbejdet af Ea Energianalyse for Forsyningstilsynet sandsynliggør, at rettes de påpegede problemer i metodevalg, datagrundlag og beregningsantagelser, ændrer det på, hvilke anlæg der opgøres som de mindst effektive (kriterium 5)
  • at KL’s plan ikke leverer en tilpasning, der svarer til kapacitetsloftet (kriterium 1)
  • at KL ikke i tilstrækkelig grad har sandsynliggjort, at de 10 anlæg på lukkelisten er de 10 miljømæssigt dårligst fungerende anlæg (kriterium 2)
  • at de valgte indikatorer i form af samfundsmæssige skadesomkostninger af luftemissioner af NOx, SO2, PM2,5, dioxin og CO2 er et spinkelt grundlag at vurdere anlæggenes miljøperformance på (kriterium 2)
  • at KL’s plan ikke forholder sig til elforsyningssikkerheden (kriterium 3b), og
  • at de budgetøkonomiske omkostninger ved transport ikke umiddelbart vurderes retvisende, da enhedsomkostningerne for transport i kr. per ton/km vurderes at være forholdsvis høje samtidig med, at Ea Energianalyses følsomhedsanalyse viser, at Liste B er følsom over for en reduktion i transportomkostninger på 25%. (kriterium 4)

KL's plan lagde op til, at organisering af affaldsforbrændingsaktiviteten i et § 60-fællesskab opfylder kriterie nr. 8 om klar og gennemsigtig organisatorisk ansvarsfordeling. Dette har Kammeradvokaten bekræftet.

Ea Energianalyses svar på kritikken

KL har bedt Ea Energianalyse, som har udarbejdet analysegrundlaget for KL's tilpasningsplan, om at kommentere vurderingen.

Ea Energianalyse påpeger, at det ikke er hensigtsmæssigt at opnå den fulde kapacitetsreduktion ved yderligere lukning af anlæg. Det er derimod samfundsøkonomisk bedre at håndtere de sidste ca. 100.000 tons ved at reducere de tilbageblivende anlægs miljøgodkendelser.

Med hensyn til miljøkravene er der taget højde for de nødvendige investeringer i BAT, som er indgået i beregning af de enkelte anlægs samlede effektivitet. Ea Energianalyse vurderer ikke, at det korrekt at inddrage historisk kravoverholdelse hos de enkelte anlæg i en analyse med fokus på 2030. Kravoverholdelse må håndteres i den fremadrettede regulering.

Ea Energianalyse anerkender, at fastlæggelse af retvisende transportomkostninger for affald er vanskeligt. Det fremgår samtidigt af kommentaren, at det ikke vil få konsekvenser for de 10 anlæg på listen. Ifølge Ea Energianalyse vil en mere effektiv transport dog kunne medføre, at et yderligere mindre anlæg bør listes til lukning.

Ea Energianalyse vurderer, at Forsyningstilsynets kritikpunkter i forhold til datagrundlaget kan have relevans for MEC Bioheat & Power (MEC) og de tre forbrugerejede anlæg på lukkelisten. For resten er listen ret robust. Ea Energianalyse er enig i, at datausikkerheder omkring MEC og forbrugerejede anlæg bør afklares, men at det vil kunne håndteres i en efterfølgende proces.

Konsekvenser

Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvilke konsekvenser det vil få, at KL's plan ikke er godkendt. KL har meldt ud, at der ikke kommer en revideret plan fra KL's hånd. Måske det er tid til plan B, som efter den politiske aftale indebærer en konkurrenceudsættelse af sektoren, så alt affald til forbrænding skal sendes i udbud.

Læs Energistyrelsens samlede vurdering her:
Myndighedernes vurdering af KL’s plan for tilpasning af forbrændingskapacitet

Kontakt

Klavs Gravesen

Partner (L)

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Henriette Soja

Partner (H)

Rikke Søgaard Berth

Partner