EU-Domstolen har i en ny dom fastholdt sin faste praksis om, at et moderselskab kan holdes ansvarlig for konkurrenceretsovertrædelser begået af et datterselskab.

Domstolen fastslog også, at hvis modselskabet ejer hele eller næsten hele kapitalen i datterselskabet, er der en formodning for moderselskabsansvar.

Datterselskaber deltager i kartel

I april 2014 pålagde Europa-Kommissionen bøder på i alt 301 millioner euro til en række virksomheder, herunder Prysmian og datterselskabet Prysmian CS, for at have deltaget i et kartel inden for jord- og/eller undervandskabler (det såkaldte Power Cable Cartel).

I perioden 2005 til 2009 var The Goldman Sachs Group Inc. (Goldman Sachs) gennem nogle mellemliggende selskaber det (indirekte) moderselskab for Prysmian og for sidstnævntes helejede datterselskab Prysmian CS. Goldman Sachs' andel i Prysmians kapital var mellem 100% og 84,4% indtil maj 2007, hvor en del af Prysmians aktier blev tilbudt på børsen i Milano ved en børsintroduktion.

Goldman Sachs hæfter solidarisk i kartelsag

Selvom der ikke var noget bevis for, at Goldman Sachs havde kendskab til overtrædelsen eller havde været involveret i kartellet, fandt Kommissionen, at Goldman Sachs i kraft af sit ejerskab var ansvarlig for overtrædelsen begået af Prysmian og Prysmian CS. Dette var begrundet med, at Goldman Sachs i perioden frem til børsintroduktionen havde udøvet afgørende indflydelse på datterselskaberne. Derfor hæftede investeringsbanken solidarisk for bøden på 37 mio. euro, som Prysmian og Prysmian CS var blevet pålagt.

Efter at have tabt sagen i Retten applerede Goldmans Sachs til EU-Domstolen, som nu har truffet endelig afgørelse i sagen.

Formodning for moderselskabsansvar i kartelsager

Det er fast praksis i EU-konkurrenceretten, at modselskaber kan holdes ansvarlige for datterselskabers konkurrenceretsovertrædelser, hvis moderselskabet udøver afgørende indflydelse over datterselskabet.

EU-Domstolen slog fast, at hvis modselskabet ejer hele eller næsten hele kapitalen eller stemmerettighederne i et datterselskab, så er der en formodning for, at moderselskabet udøver afgørende indflydelse på datterselskabet. Denne formodning kan afkræftes, men det er i praksis meget svært.

Domstolen fastholdt hæftelse for datterselskab i kartelsag

På den baggrund fandt EU-Domstolen, at det kunne formodes, at Goldman Sach havde udøvet en afgørende indflydelse på datterselskabets adfærd. EU-Domstolen afviste derfor Goldmans Sachs' appel og fastholdt, at Goldman Sachs hæfter solidarisk med Prysmian og Prysmian CS for den bøde, som Kommissionen havde pålagt i 2014.

Dommen viser, at princippet om, at et moderselskab kan holdes ansvarlig for sine datterselskabers overtrædelser af konkurrencereglerne, er et fast princip, som også gælder, selvom der er tale om en investeringsbankvirksomhed, som alene indirekte kontrollerer selskaber.

Derudover fastslår dommen, at hvis moderselskabet ejer hele eller næsten hele kapitalen eller besidder alle stemmerettigheder, så gælder der en formodning for, at moderselskabet udøver afgørende indflydelse over datterselskabet.

Dommen understreger også, hvor vigtigt det er, at der foretages en grundig konkurrenceretlig due diligence inden opkøb af virksomheder.

Moderselskabsansvar i ny ændring af konkurrenceloven

En omfattende ændring af konkurrenceloven træder i kraft 4. marts 2021. Lovændringen indebærer, at der indføres moderselskabsansvar for datterselskabers bøder i konkurrenceloven.

Det betyder, at et moderselskab fremover vil kunne gøres ansvarlig for sit datterselskabs overtrædelse af konkurrencereglerne, hvis moderselskabet har udøvet en bestemmende indflydelse over datterselskabet. Denne ændring er i overensstemmelse med det EU-retlige princip om moderselskabsansvar, som kommer til udtryk i dommen vedrørende Goldman Sachs.

Læs om ændring af konkurrenceloven fra den 4. marts 2021:
Få overblik: ændring af konkurrenceloven

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat

Philip Hesselbjerg

Advokat