Højesteret fastslår, at vandforsyninger gerne må opkræve et fast driftsbidrag for boligenheder, hvor vandforsyningen ikke har etableret en individuel vandmåler til den enkelte boligenhed.

Den 21. maj 2021 afsagde Højesteret dom i en principiel retssag om fast driftsbidrag for vand. Højesteret fandt, at vandforsyninger har ret til at opkræve fast driftsbidrag for boligenheder, hvor der ikke er etableret en vandmåler ejet af vandforsyningen til den enkelte boligenhed. Det resultat var Østre Landsret også nået til i tidligere instans.

Den konkrete sag

Sagen drejede sig om en ejendom, hvor der var opsat en enkelt fælles afregningsmåler for hele ejendommen, hvor der var etableret 20 lejligheder. Vandværket havde opkrævet fast bidrag svarende til antallet af lejligheder på ejendommen.

Ejeren af ejendommen anlagde sag mod vandværket med påstand om tilbagebetaling af de opkrævede faste bidrag, idet ejer under retssagen blandt andet gjorde gældende, at der ikke kunne opkræves faste bidrag for boligenheder, der ikke afregnes individuelt med vandforsyningen.

Højesteret fandt, at regulativet og takstbladet for det pågældende vandværk måtte forstås sådan, at der var hjemmel til at opkræve bidraget pr. lejlighed.

Højesteret: Bidraget er ikke i strid med vandforsyningsloven

Herefter udtalte Højesteret principielt om hjemmelsgrundlaget, at det ikke er i strid med vandforsyningsloven eller lovens formål at opkræve det faste bidrag pr. boligenhed, uanset om den enkelte boligenhed afregnes individuelt med vandforsyningen.

Højesteret udtalte desuden, at der ikke er grundlag for at fastslå, at opkrævningen af bidrag pr. boligenhed uden samtidig individuel afregning fører til en urimelig byrdefordeling mellem vandværkets forskellige brugere.

Med Højesterets dom er der sat et endeligt punktum for diskussionen om mulighederne for at opkræve fast bidrag pr. boligenhed også for ejendomme, der ikke afregnes individuelt med vandforsyningen.

Danske Vandværker førte sagen på vegne af det private vandværk, og Horten repræsenterede Danske Vandværker i sagen.

Kontakt

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Marie Bockhahn

Specialistadvokat (H)