For at kunne nå regeringens målsætning om 70% reduktion af CO2-udledningen er der behov for ændringer i det danske gassystem. For at få iværksat disse nødvendige ændringer blev der den 24. februar 2021 fremsat lovforslag L 171 i Folketinget, som netop skal sikre et mere grønt gassystem i Danmark.  

Lovforslaget er et samlelovforslag, som indeholder forslag til ændring af lov om naturgasforsyning, lov om fremme af vedvarende energi samt forskellige andre love. Derudover udmøntes flere dele af Klimaaftale om energi og industri mv. 2020 i lovforslaget.

Indpasning af gas fra vedvarende energikilder og Power-to-X

Hovedformålet med lovforslaget er at sikre indpasning af gas fra vedvarende energikilder, at få en effektiv regulering af danske gasdistributionsselskaber og at justere i markedsdesignet for det danske detailmarked for gas. Desuden vil man med lovforslaget sikre, at der kan afholdes udbud af støtte til produktion af kemiske brændstoffer eller andre produkter fra elektricitet (Power-to-X).

Lovforslaget indeholder blandt andet følgende:

  • Ændring af terminologien i Lov om naturgasforsyning, så lovens nuværende fokus på fossil gas fjernes og i stedet understøtter indpasningen af gas fra vedvarende energi. Loven ændrer således også navn til Lov om gasforsyning.
  • Afholdelse af udbud for opgraderet biogas og andre gasser fra vedvarende energikilder i perioden 2022-2030 samt udbud af støtte til produktion af kemiske brændstoffer eller produkter fra elektricitet (Power-to-X) i samme periode.
  • Justering af den økonomiske regulering af gasdistribution, så reguleringen i højere grad understøtter den grønne omstilling og sikrer lavest mulige omkostninger.
  • Ændring i markedsdesignet for detailmarkedet for gas til gavn for forbrugerne og konkurrencen og for at harmonisere gasmarkedet med elmarkedet, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt.
  • Sidestilling af regioner og kommuner ift. egenproduktion af elektricitet ved selskabsudskillelse.

Lovforslaget er sat på dagsordenen til 1. behandling i Folketinget den 11. marts 2021 og forventes at kunne træde i kraft den 30. juni 2021, dog med undtagelse af en række dele af lovforslaget, som først vil træde i kraft den 1. juli 2021 eller senere.


Læs lovforslaget her - Lovforslag L 171:
Forslag til Lov om ændring af lov om naturgasforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love

Kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner (L)