Indenrigs- og Boligministeriet har udarbejdet en ny bekendtgørelse og vejledning om offentligt udbud ved salg af kommunens og regionens faste ejendomme. De nye regler præciserer bl.a. kommuners og regioners forpligtelser efter statsstøttereglerne.

Den 15. marts 2021 trådte en ny bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme i kraft.

Udbudsbekendtgørelsen fungerer som selvstændigt regelsæt og skal iagttages, når kommuner og regioner sælger fast ejendom. Den nye bekendtgørelse er – modsat sin forgænger - tænkt sammen med flere andre regelsæt, som kommunerne og regionerne skal navigere i ved salg af fast ejendom.

Den tilhørende vejledning til udbudsbekendtgørelsen er også blevet opdateret.

Hvad er nyt?

Med ændringen ophæves fx den tidligere bestemmelse i 2. pkt. i udbudsbekendtgørelsens § 4 (nu § 5) om, at købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. Denne bestemmelse har indtil nu fungeret som en skærpelse af de almindelige regler om aktindsigt og fortrolighed. Spørgsmålet omkring offentlighed er i øvrigt nærmere beskrevet i afsnit 11.3 i den nye vejledning.

Herudover bliver en række bestemmelser præciseret. Det gælder fx bekendtgørelsens § 6, stk. 2, hvorefter salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste købstilbud, kan ske, når der varetages en saglig kommunal eller regional interesse. Det er her præciseret, at dette skal ske i overensstemmelse med anden lovgivning, herunder statsstøttereglerne. I den opdaterede vejledning er forholdet til reglerne om statsstøtte blevet indarbejdet.

Bekendtgørelsen kommer ikke til at ændre drastisk på procedurerne for salg af kommunal/regional fast ejendom, men giver nu lidt yderligere vejledning til, hvordan bekendtgørelsens krav skal forstås.

Bekendtgørelsen fra marts 2021:
Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme

Vejledningen fra marts 2021:
Vejledning om offentligt udbud ved salg af kommunens og regionens faste ejendomme

Kontakt

Bo Juul Jensen

Advokat (L)