Folketinget har 25. november 2021 vedtaget et lovforslag, som giver arbejdsgiver adgang til bl.a. at pålægge medarbejdere at fremvise coronapas og blive testet for covid-19. Vi giver et overblik over de nye regler.

Som følge af den stigende smittespredning af COVID-19 i Danmark har regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået en trepartsaftale, der gør det muligt for arbejdsgivere at pålægge medarbejdere at fremvise gyldigt coronapas og at lade sig teste for COVID-19.

På baggrund af trepartsaftalen fremsatte beskæftigelsesministeriet et lovforslag, som nu er blevet vedtaget. Formålet med loven er at give arbejdsgivere mulighed for hurtigt og effektivt at sikre tryghed om smittesituationen på arbejdspladsen. Loven gælder både for offentlige og private arbejdsgivere.

Loven træder i kraft fredag den 26. november 2021.

Pålæg om fremvisning af coronapas

Loven giver først og fremmest arbejdsgiveren adgang til at pålægge en medarbejder at fremvise coronapas, så længe covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom i medfør af epidemiloven. I den forbindelse er arbejdsgiveren dog underlagt en række procedurekrav:

  • Arbejdsgiveren skal skriftligt informere de berørte medarbejdere om pålægget og begrundelsen herfor. Af lovens forarbejder fremgår det, at det er en tilstrækkelig begrundelse, at COVID-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Arbejdsgiveren behøver derfor ikke at angive andet end det i begrundelsen.
  • Information om forevisning af coronapas skal desuden tilgå medarbejderne via tillidsrepræsentanter, repræsentanter i samarbejdsudvalg eller en arbejdsmiljørepræsentant i overensstemmelse med reglerne i lovgivningen og kollektive overenskomster.

Beskæftigelsesministeren kan fastsætte krav om, hvad der forstås ved et coronapas. Et coronapas vil lige nu være gyldigt, hvis man har en negativ COVID-19-test (fx pt. 96 timer ved en PCR-test), er vaccineret mod COVID-19 eller tidligere har været smittet med COVID-19. Dokumentation for et gyldigt coronapas kan fremvises gennem sundhedsmyndighedernes coronapas-app, det digitale coronapas på Sundhed.dk eller i papirformat.

Medarbejdere, der er pålagt fremvisning af coronapas, og i den forbindelse skal lade sig teste for COVID-19, kan naturligvis vælge at indhente testen og selv afholde tid og omkostninger hertil. Medarbejdere vil dog også kunne tage en test i overensstemmelse med de nedenfor beskrevne regler om gennemførelse af test pålagt af arbejdsgiver, og derved få kompensation for den tid, der bruges på testen.

Pålæg om at blive testet for COVID-19

Loven giver desuden arbejdsgiveren adgang til at pålægge en medarbejder hurtigst muligt at blive testet for COVID-19 og at oplyse arbejdsgiveren om testresultatet. Arbejdsgiveren har desuden krav på at få oplyst, hvornår testen er foretaget.

Et pålæg om test for COVID-19 skal være sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19 eller i væsentlige driftsmæssige hensyn, der foreligger i relation til den pågældende virksomhed.

Hvad der nærmere ligger i saglighedskravet er beskrevet i bemærkningerne til lovforslaget. Her er det anført, at der i relation til at begrænse smittespredningen blandt andet sigtes til de almindelige principper for udøvelse af ledelsesretten og myndighedernes regler og retningslinjer. Et pålæg om test skal således tjene et konkret formål og være proportionalt, ligesom det ikke må være til unødig ulempe for den ansatte. Beskæftigelsesministeren præciserer, at når medarbejdere pålægges test på baggrund af relevante myndigheders gældende regler eller anbefalinger herom, vil arbejdsgiveren kunne gå ud fra, at saglighedskravet er opfyldt.

Det er desuden et krav, at arbejdsgiveren skriftligt informerer den berørte medarbejder om, at der vil blive pålagt test for COVID-19 og arbejdsgiverens begrundelse herfor. Som ved pålæg om forevisning af coronapas skal informationen også tilgå tillidsrepræsentanter, repræsentanter i samarbejdsudvalg eller en arbejdsmiljørepræsentant i overensstemmelse med relevant lovgivning og eventuelle overenskomster.

Det er muligt for arbejdsgiveren at pålægge medarbejderen at anvende selvtest på arbejdspladsen, hvis der er tale om CE-godkendte tests, der anvendes i overensstemmelse med anvisningerne. En sådan selvtest vil dog ikke medføre et gyldigt coronapas.

Gennemførelse af test pålagt af arbejdsgiver

Test pålagt af arbejdsgiveren skal så vidt muligt gennemføres i medarbejderens arbejdstid. Hvis det ikke er muligt, skal medarbejderen kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Medarbejderen skal desuden have dækket rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med gennemførelsen af en pålagt test.

En test pålagt af arbejdsgiveren skal desuden gennemføres på betryggende måde i overensstemmelse med de regler og retningslinjer, myndighederne har fastsat, uanset om testen foregår på arbejdspladsen eller uden for arbejdspladsen. Udføres en pålagt test på arbejdspladsen af medarbejdere eller af arbejdsgiveren, kan en medarbejder, som ikke ønsket at blive testet af kolleger eller af arbejdsgiveren, blive testet uden for arbejdspladsen, under forudsætning af, at formålet med testen herved ikke forspildes.

Ansættelsesretlige sanktioner

Medarbejdere, der ikke efterkommer en arbejdsgivers pålæg om at fremvise coronapas eller ikke vil lade sig teste, kan ifølge loven mødes med ansættelsesretlige sanktioner.

Det er dog en betingelse, at medarbejderen skriftligt er blevet oplyst om konsekvenserne ved ikke at efterkomme pålægget. Loven ændrer ikke på, hvordan en arbejdsgiver kan reagere over for de medarbejdere, som ikke følger arbejdsgiverens anvisninger. Sanktioner over for medarbejdere, der ikke efterkommer pålæg om fremvisning af coronapas eller pålæg om test, kan således fx være påtale, advarsel, hjemsendelse uden løn eller afskedigelse i overensstemmelse med gældende rammer for ansættelsesforholdet.

Ændring i udstationeringsloven

Med loven sker der ligeledes en ændring af udstationeringsloven, hvorefter muligheden for at pålægge forevisning af coronapas og test også gælder, når en virksomhed udstationerer medarbejdere i Danmark, uanset hvilket lands ret der i øvrigt regulerer ansættelsesforholdet.

Kontakt

Erik Wendelboe Christiansen

Advokat (H)

Marie Sylvest Fosbo

Advokatfuldmægtig