Ny politisk aftale skal danne grundlag for ændringer til lovforslaget om regulering af markedet for ladestandere.

Den 28. oktober 2021 indgik regeringen og et politisk flertal en bred politisk aftale, der skal give kommunerne mulighed for at lave udbud samt tildele støtte i områder, hvor markedet ikke selv kan løfte opgaven. Aftalen medfører derudover en række ændringer i forhold til forslaget til lov om infrastruktur for alternative drivmidler. Du kan læse mere om det lovforslag, som man foreslår at ændre med den politiske aftale her: Lovforslag skal give bedre rammer for opladning af elbiler.

Medfinansiering - kommunal støtte til etablering af ladestandere

Kommuner og regioner får hjemmel til at medfinansiere ladestandere på egne arealer, hvis markedet ikke selv løfter opgaven.

Medfinansiering vil kun kunne finde sted, hvis:

  • det foregår inden for kommunen eller regionens egen anlægsramme;
  • medfinansieringsaftalen indgås for en begrænset periode; og
  • der ikke er et kommercielt grundlag for etableringen af ladestandere.

Derfor må der ikke på forhånd afsættes kommunal eller regional medfinansiering til et konkret udbud. Foreløbigt vil muligheden for medfinansiering gælde til og med 2024, og ordningen evalueres i foråret 2024.

Prisregulering og gennemsigtighed

Aftalen skal være med til at opsætte mere klare rammer for betaling. I den forbindelse skal der udarbejdes aftalevilkår mellem myndigheder og operatører af ladestandere, så brugerne bliver mødt med rimelige og ikke-diskriminerende priser på opladning ved ladestandere på offentlige arealer.

For ladestandere med en effekt på 50 kW eller mere skal der kunne betales med almindelige betalingskort. Det krav gælder for offentligt tilgængelige ladestandere på offentlige arealer samt for offentligt tilgængelige ladestandere, der er etableret på baggrund af offentlige tilskud (inklusiv tilskud fra EU). For ladestandere med en effekt på under 50 kW vil kortlæsere ikke være et krav, hvis der i stedet er adgang til roaming – enten bilateralt eller gennem tredjepart.

Reglerne vil omfatte ladestandere, som etableres efter lovforslaget træder i kraft. Ladestandere, som er etableret efter tilladelse fra en kommune efter vejlovens § 80 inden loven træder i kraft, vil dog først blive omfattet af reglerne om betalingsløsninger fra 1. januar 2026. Eksisterende ladestandere vil fra 1. januar 2026 være omfattet af kravene til betalingsløsninger.

Standardvilkår i kommuners, regioners og statens kontrakter

Transportministeren får bemyndigelse til at fastsætte regler om rimelige og ikke-diskriminerende priser for brugerne gennem standardiserede vilkår. Disse vilkår skal anvendes af myndighederne, når de indgår aftale om at tildele ret til at virke som operatør af offentligt tilgængelige ladestandere på offentlige arealer.

Det forventes, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen frem mod primo 2022 vil afdække, hvordan bestemmelserne om rimelige og ikke-diskriminerende priser kan udmøntes i en bekendtgørelse om standardiserede vilkår i det offentliges aftaler med operatører af ladestandere.

Begrænsning af aftaleperiode med operatører

Den politiske aftale indeholder også en justering til det oprindelige lovforslag, hvilket medfører en ramme på maksimalt 10 år i forhold til myndighedernes aftaler om ret til at virke som operatør af ladestandere på offentlige arealer. Aftalen kan dog omfatte en kontraktperiode på op til 15 år, hvis hensynet til ekstraordinære investeringer i infrastruktur, herunder i yderområder med lavt markedstræk, taler herfor. Disse to tidsmæssige begrænsninger var i høringsudkastet til lovforslag hhv. 8 og 12 år.

Derudover fjernes lovforslagets bestemmelse om, at kommuner og regioner skal varsle deres planer om at etablere ladestandere to år i forvejen. Det følger dog af den politiske aftale, at det i udkastet til lovforslaget skal beskrives i lovbemærkningerne, at planerne for etablering af ladestandere skal offentliggøres.

Læs den politiske aftaler her: Aftale om Regulering af ladestandermarkedet

Kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner (L)