Europa-Kommissionen er i gang med at vedtage en revision af energibeskatningsdirektivet. Revisionen vil indføre nye energiafgifter på biobrændsler i EU's medlemslande. Satserne for afgifterne vil bl.a. være afhængige af, om brændslerne er bæredygtige.

EU's grønne pagt, hvis hovedformål er at gøre EU klimaneutralt senest i 2050 danner baggrund for revisionen af direktivet. Den mulige tilpasning af beskatning af energiprodukter og elektricitet skal være med til at opfylde det mål.

Formålet med revisionen af energibeskatningsdirektivet er at fastlægge en minimumsafgift for beskatning af energiprodukter og elektricitet samt definere energiprodukter, som ikke er omfattet af direktivet. Minimumssatserne er bindende, men det står medlemslandene frit for at pålægge de omfattede og ikke-omfattede produkter afgifter, der er højere end de fastsatte minimumssatser.

Revisionen lægger yderligere op til, at minimumsafgifterne af de forskellige energiprodukter og elektricitet vil afvige fra hinanden, alt efter hvor bæredygtige brændslerne er. Fossile brændsler som kul og olie vil have den højeste afgift, derefter fossile gasser og ikke bæredygtigt biomasse, efterfuldt af bæredygtig biomasse. Elektricitet samt brændsler bl.a. fremstillet af elektricitet vil have vil have den laveste afgift.

De forskellige beskatningsniveauer

De forskellige minimumssatser vil blive delt op i:

  • Motorbrændsler
  • Motorbrændsler anvendt i landbrug, gartnerier, skovbrug, produktion mv.
  • Brændsler anvendt til varmefremstilling
  • Elektricitet.

De påtænkte afgiftsrater fremgår af bilag 1 i Europa-Kommissionens forslag til direktivet, som både indeholder de ønskede satser for 2023, og hvor de endeligt skal ligge i 2033, efter en overgangsperiode på 10 år.

Minimumssatserne for brændsler anvendt til varmefremstilling afgøres af, om der er tale om bæredygtige eller ikke-bæredygtige brændsler.

Minimumssats for ikke-bæredygtige brændsler

For fossile brændsler som olie og kulprodukter er minimumssatsen på 6,7 kr./GJ både i 2023 og i 2033. For naturgas, LPG, ikke bæredygtig biogas samt ikke vedvarende brændsler fra ikke-biologisk kilde er minimumssatsen på 4,5 kr./GJ i 2023 og vil derefter stige til 6,7 kr./GJ i 2033. Biobrændsler og biogas fremstillet af bæredygtige madvarer og foderprodukter vil have en minimumssats på 3,3 kr./GJ i 2023 og ende på 6,7 kr./GJ i 2033.

Minimumssats for bæredygtige brændsler

For bæredygtige biobrændsler, biogas og bæredygtige træprodukter er minimumssatsen på 3,3 kr./GJ både i 2023 og 2033. For brændsler med lavt indhold af kulstof er minimumssatsen i 2023 1,1 kr./GJ og vil derefter stige til 3,3 kr./GJ i 2033. For biobrændsler fra ikke biologisk kilde og avancerede flydende brændsler er minimumssatsen på 1,1 kr./GJ både i 2023 og i 2033.

Revisionen af energibeskatningsdirektivet vil således betyde beskatning af biomasse, herunder bæredygtigt biomasse, som ikke hidtil er set.

Forslaget er på nuværende tidspunkt under behandling i Kommissionen efter en vedtagelse, hvorfra der forløber en feedbackperiode fra 15. juli 2021 til 28. oktober 2021. Bliver revisionen vedtaget, vil det nye energibeskatningsdirektiv være gældende fra 2023.

Se Europa-Kommissionens forslag til revision af energibeskatningsdirektivet her: Energibeskatningsdirektivet

Kontakt

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Eigil Worm

Senioradvokat (L)

Renée van Naerssen

Advokat