Energistyrelsen har sendt to bekendtgørelser i høring, regulerer kommuners deltagelse i tilknyttede aktiviteter til el- og varmeforsyningsvirksomhed. Bekendtgørelserne åbner op for muligheden for CO2-fangst på kraftvarmeproduktionsanlæg som en tilknyttet aktivitet.

Bekendtgørelserne følger op på den politiske aftale om CCS-strategien fra december 2021. Aftalen skal fremme ny infrastruktur og sikre regulering af CCS på markedsbaserede vilkår. Det er en del af strategien, at kommunale forsyninger får klar hjemmel til at etablere og drive CO-fangstanlæg på affaldsforbrændings- og biomasseanlæg. Dermed kan kommunale forsyninger søger midler fra den kommende støttepulje til fangst, lagring og anvendelse af CO.

Varmeområdet: Delvis lovfæstelse af gældende ret

På varmeområdet er der tale om en ny bekendtgørelse. Høringsudkastet lovfæster de gældende betingelser for at udøve tilknyttede aktiviteter og opsummerer de aktiviteter, som virksomhederne allerede har mulighed for at varetage efter gældende ret. Herudover reguleres det udtrykkeligt i høringsudkastet, at kommunale varmeforsyninger som en tilknyttet virksomhed kan installere og drive CO2-opsamlingsanlæg på de (kraft)varmeproduktionsanlæg, som de ejer og driver som en del deres hovedvirksomhed.

De gældende betingelser er for det første, at kommunale varmeforsyninger kan udøve tilknyttet virksomhed, når det sker i et særskilt selskab med begrænset ansvar og på kommercielle vilkår. Det følger af den gældende varmeforsyningslov § 2 f.

For det andet skal den tilknyttede virksomhed have en naturlig og snæver sammenhæng med hovedvirksomheden og have et væsentligt mindre omfang, både arbejdsmæssigt og økonomisk. Det er disse sidste betingelser, som tidligere fremgik af lovbemærkningerne til § 2 f, og som nu foreslås at blive reguleret ved bekendtgørelse.

Elområdet: Ændring af eksisterende bekendtgørelse

På elområdet er der allerede en gældende bekendtgørelse, der regulerer kommunale elforsyningers deltagelse i tilknyttet virksomhed. Der gælder de samme betingelser herfor som på varmeområdet. Høringsudkastet indeholder et forslag til ændring af den gældende bekendtgørelse således, at det fremgår, at kommunale elforsyninger som tilknyttet virksomhed kan installere og drive CO2-opsamlingsanlæg på kraftvarmeproduktionsanlæg.

Ulemper ved CO2-fangst som tilknyttet virksomhed

CO2-fangst vil ikke generere indtægter i starten, hvis CO2 blot skal lagres (CCS). Først når CO2 kan genindvindes (CCU), fx på et Power-to-X-anlæg, forventes det at blive muligt at sælge CO2, men markedet er ikke udviklet endnu. Risikoen er derfor, at indtægterne ikke kan dække udgifterne. Formålet med CCS er i dag heller ikke at få en god forretning, men at nedbringe CO2-udledning fra kraftvarmeproduktion.

Hvis CO-fangst skal ske som tilknyttet aktivitet, bliver det vanskeligt at få det finansieret. En tilknyttet aktivitet skal ske på kommercielle vilkår. Det vil sige, at anlægget ikke kan finansieres over varmepriserne, og der vil ikke kunne stilles kommunegaranti. Derudover er de fremtidige indtægter som nævnt ovenfor usikre.

På biomassebaserede kraftvarmeanlæg vil finansiering kunne ske med eventuelle frie elmidler. Det forudsætter dog, at el og varme er adskilt, og at der er overskud på eldelen. Alternativt kan der anvendes frie varmemidler, hvis biomasseværket gør brug af mulighederne i varmeforsyningsloven til at sælge varme med overskud.

Affaldsforbrændingsanlæg skal derimod hvile i sig selv som helhed, og må derfor kun anvende elindtægterne til at nedsætte affaldstaksterne og varmepriserne, og ikke til en tilknyttet aktivitet.

Kommuners hjemmel i miljøbeskyttelsesloven til regulering af CO2-fangst bør afklares

CO2-fangst på affaldsforbrændingsanlæg vil ikke kunne finansieres, medmindre det kan ske som en del af affaldshåndteringsopgaven. Det vil sige som en opgave, der alene finansieres over affaldstaksterne. Ved at regulere CO2-fangst som en tilknyttet aktivitet på el- og varmeområdet er det fortsat uklart, hvorvidt kommuner har hjemmel til aktiviteten i miljøbeskyttelsesloven. Det bør afklares hurtigst muligt.

Hvis CO₂-fangst på både affaldsforbrændingsanlæg og biomasseanlæg mv. skal fremmes, skal det kunne udøves som en del af hovedvirksomheden, så det kan finansieres. Det er i alles interesse, at CO2-udledningen fra Danmarks fortsat nødvendige termiske kraftvarme- og varmeproduktion nedbringes. Derfor ville det også være rimeligt, hvis omkostninger hertil kan deles mellem affaldskunderne og el- og varmeforbrugerne. Det vil kunne reguleres i en bekendtgørelse om tilknyttet virksomhed, hvor det gøres til en del af hovedaktiviteten. Det er den model, som også er valgt for at muliggøre udnyttelse af energi på de kommunale vandforsyninger, hvor dette i bekendtgørelsen om tilknyttet aktivitet er gjort til en del af hovedvirksomheden. Samme model burde overvejes for CO-fangst.

Høringsfristen er 28. februar 2022 og bekendtgørelserne skal træde i kraft 1. april 2022. Du kan læse høringsudkastene her

Kontakt

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Eigil Worm

Senioradvokat (L)

Renée van Naerssen

Advokat