Nyt lovforslag skal skabe rammerne for etablering af en brintinfrastruktur, der skal understøtte den grønne omstilling og fremme udviklingen af Power-to-X.

Klima-, energi- og forsyningsministeriet har sendt et lovforslag om ændring af lov om gasforsyning, lov om Energinet og lov om elforsyning i høring. Hovedformålet med lovforslaget er at skabe rammer for etablering af en brintinfrastruktur, der skal understøtte en grøn omstilling og fremme udviklingen af Power-to-X (PtX). Yderligere vil lovforslaget give Energinet hjemmel til at etablere et pilotprojekt med lagring af CO2 i undergrunden – såkaldt carbon capture and storage (CCS). Udrulningen af PtX og CCS er midler, som skal være med til at nå målsætningen om 70 pct. reduktion af CO2-udledningen i Danmark.

Etablering af brintinfrastruktur i Danmark

EU-regler på brint er på vej. Europa-Kommissionen har fremsat et forslag til fælles regler for de indre markeder for vedvarende gas, naturgas og brint (COM (2021) 803 final). Det er dog Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets vurdering, at der er et aktuelt behov for regulering af det danske brintmarked, som er under hastig udvikling, og at man derfor ikke kan afvente, at EU-reguleringen kommer på plads.

Forslaget er at regulere brint i gasforsyningsloven. Gasforsyningslovens bestemmelser vil således fremover finde anvendelse på både metanbaseret gas og brintgas. Det forventes, at brintinfrastrukturen vil udvikles ud fra klynger, dvs. mindre systemer med ren brint, men loven vil også finde anvendelse på brint, der injiceres i gassystemet. Det kræver, at brinten har en behørig kvalitet.

For at smidiggøre reguleringen foreslås det, at Klima-, Energi-, og Forsyningsministeren får bemyndigelse til at give dispensation fra reglerne samt fastsætte generelle undtagelser for brint, hvor det skønnes nødvendigt. Dermed kan der også blive brug for justeringer af reguleringen, når den endelige EU-regulering om brintinfrastruktur er på plads.

Pilotprojekt for lagring af CO2 i undergrunden

Det foreslås, at Energinet kan foretage et pilotprojekt med CO2 -lagring i Stenlille. Projektet er relevant med henblik på at tilvejebringe viden om CO2-lagring til fremtidige danske lagringsprojekter. Erfaringerne skal bruges til at fremlægge forslag til en egentlig sektorlov om CO2-transport.

På nuværende tidspunkt har Energinet ikke hjemmel til at varetage CO2-lagringsopgaver. Det foreslås derfor, at lov om Energinet ændres således, at Energinet kan varetage opgaver vedrørende CO2-transportnet og CO2-lagringslokaliteter. Energinet vil alene kunne varetage rørført transport af CO2 hen til lageret. Der åbnes således ikke generelt op for, at Energinet kan varetage transport af CO2.

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2023.

Kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner (L)

Renée van Naerssen

Advokat