EU-Domstolen har for nylig fastslået, at en politisk valgt formand i en fagforening er omfattet af Rådets direktiv 2000/78/EF af 7. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (beskæftigelsesdirektivet) og dermed beskyttet mod forskelsbehandling på grund af alder.

Forskelsbehandlingsloven gennemfører blandt andet dele af beskæftigelsesdirektivet. Forskelsbehandling forbyder herefter direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af blandt andet alder. Loven indeholder imidlertid ikke en eksplicit angivelse af sit personelle anvendelsesområde, som herefter skal findes i beskæftigelsesdirektivet.

Den konkrete sag

Sagen omhandlede en bestemmelse i en dansk fagforenings sektorlove, hvorefter kandidater til posten som formand i en forbundssektor ikke måtte være fyldt 60 år på valgdagen.

Ligebehandlingsnævnet traf afgørelse om, at aldersgrænsen var i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder. Sagen blev herefter indbragt for domstolene.

Østre Landsret anmodede EU-Domstolen om præjudiciel afgørelse i sagen om, hvorvidt en politisk valgt sektorformand i en fagforening omfattes af beskæftigelsesdirektivets anvendelsesområde og dermed af forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder.

EU-Domstolens afgørelse

Efter beskæftigelsesdirektivets artikel 3, stk. 1, litra a) omfattes blandt andet "alle personer for så vidt angår vilkårene for adgang til lønnet beskæftigelse, udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed og erhvervsmæssig beskæftigelse, herunder udvælgelseskriterier og ansættelsesvilkår, uanset branche og uanset niveau i erhvervshierarkiet". EU-Domstolen bemærkede hertil, at anvendelsesområdet ikke er nærmere defineret, og at ordene derfor skal fortolkes i overensstemmelse med direktivets formål og ordenes sædvanlige betydning i almindelig sprogbrug.

Efter en ordlydsfortolkning af direktivet lagde EU-Domstolen blandt andet vægt på, at direktivets anvendelsesområde ikke er begrænset til kun at omfatte arbejdstagere, men at anvendelsesområdet skal fortolkes bredt, hvilket bekræftes af direktivets formål.

Det havde desuden ikke betydning, at hvervet som formand var besat ved et "valg" eller var af politisk karakter.

EU-Domstolen konkluderede således, at aldersgrænsen for at kunne blive valgt til hvervet som formand i en fagforening, omfattes af direktivets anvendelsesområde.

Bred beskyttelse mod forskelsbehandling

EU-Domstolens afgørelse er interessant, da den tager stilling til beskæftigelsesdirektivets anvendelsesområde efter blandt andet artikel 3, stk. 1, litra a). Afgørelsen bekræfter, at anvendelsesområdet, herunder "erhvervsmæssig beskæftigelse", skal fortolkes meget bredt.

Selvom afgørelsen tager stilling til en aldersgrænse for at være valgbar til hvervet som formand i en fagforening, kan det derfor ikke afvises, at sagen også kan få betydning for andre situationer, fx lønnet bestyrelseshverv i private virksomheder, partnere i partnerskaber, interessenter i interessentskaber mv., således at aldersgrænser også i disse tilfælde kan udgøre ulovlig forskelsbehandling på grund af alder.

Kontakt

Marie Sylvest Fosbo

Advokatfuldmægtig