Lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger er trådt i kraft 1. november 2022. El- og gaskunder kan allerede fra denne dato få indefrosset en del af deres energiregning til senere betaling. For varmekunder kan indefrysning ske fra 1. januar 2023.

Loven er en udmøntning af aftalen om vinterhjælp af 23. september 2022.

Frivillig ordning

Ordningen giver husstande og virksomheder ret til indefrysning af en del af deres energiregning efter anmodning. Der er ikke stillet bestemte krav til anmodningen og anmodning kan fx ske via energivirksomhedens hjemmeside, e-mail eller pr. telefon. Kunden kan dog ikke deltage i ordningen uden, at energivirksomheden har verificeret kundens identitet og registreret de nødvendige oplysninger. Energivirksomheden skal derfor fastsætte en tilmeldingsproces, der sikrer dette.

Kunden kan løbende vælge at afmelde indefrysningsordningen og melde sig ind igen, dog kun mens indefrysningsperioden varer.

Kunder har ret til indefrysning

Det er slutbrugerne, der kan deltage i ordningen.

På el- og gasområdet gælder det:

  • Husstande, herunder ejer-, andels- eller lejeboligforeninger uden CVR, der køber til eget forbrug eller på vegne af beboelsesenheder, der ikke råder over et aftagenummer.
  • Virksomheder, der har et aftagenummer eller køber til eget forbrug.

På varmeområdet er det kun fjernvarmeselskaber med høje varmepriser, der skal tilbyde en indefrysningsordning. Det vil sige, selskaber med en samlet varmepris for et enfamilieshus på mere end 26.000 kr., jf. seneste prisanmeldelse til Forsyningstilsynet.

Varmekunder, der kan deltage i ordningen, er:

  • Husstande med et direkte kundeforhold, herunder også lejere og andelshavere.
  • Virksomheder, der køber til egen slutanvendelse.

Ordningen er kun tilgængelig for varmtvandskunder, ikke for dampkunder.

Midlertidig ordning for ét år

Kunder, der deltager i ordningen, har ret til at få indefrosset en del af deres energiregning i en periode på maksimalt 12 måneder fra, ordningen træder i kraft. Ordningen gælder for energiregninger, der enten er udsendt eller har forfaldsdato i indefrysningsperioden.

Beløb, der kan indefryses

Elkunder, der deltager i indefrysningsordningen, betaler maksimalt en rå elpris på 0,8 kr. pr. kWh før tariffer (net- og systemydelser), afgifter og moms. Indefrysning sker således kun for den del af energiregningen, der overstiger den rå elpris, men ikke for de øvrige priselementer. Det samme gælder for gaskunder, som betaler maksimalt en rå gaspris på 5,84 kr. pr. m3 før tariffer, afgifter og moms.

En virksomheds indefrosne beløb kan maksimalt være 15 mio. kr. samlet for el og gas. Virksomheder skal selv melde sig ud af indefrysningsordningen, senest samtidig med at beløbsgrænsen er nået. Energiintensive virksomheder kan dog få særlige likviditetslån for merudgifter til el og gas (ikke varme).

Varmekunder, der deltager i indefrysningsordningen, betaler maksimalt 1.440 kr. pr. MWh. På varmeområdet vedrører det den samlede varmepris, inkl. variable og faste bidrag, herunder til moms, afgifter mv.

Energivirksomheder har ret til likviditetslån fra staten til dækning af de indefrosne beløb.

Fraflytning, leverandørskifte og ophør af leveringsaftale

Hvis en kunde fraflytter sin adresse, skal kunden på den nye adresse anmode om indefrysning, hvis kunden ønsker indefrysning dér.

Hvis kunden fortsætter aftalen med den samme leverandør på den nye adresse, fx samme elhandelsvirksomhed, gasleverandør og/eller fjernvarmeselskab, kan kunden indgå aftale om at videreføre den eksisterende indefrysningsordning på den nye adresse. Ved fjernvarmeselskaber forudsætter det, at den nye adresse er beliggende inden for forsyningsområdet.

Hvis kunden bringer aftalen til ophør, fx ved fraflytning eller leverandørskifte, afvikles det allerede indefrosne beløb efter de almindelige gældende regler, jf. nedenfor.

Afdrag

Kunden skal senest 12 måneder efter udløbet af indefrysningsperioden begynde at afvikle det indefrosne beløb. Kunden har således ret til et afdragsfrit år, før beløbet skal afvikles. På dette tidspunkt beslutter kunden, om beløbet skal afvikles straks eller over fire år. Kunden vil dog til enhver tid kunne vælge at indfri den samlede indefrysning.

Hvis en kunde misligholder forpligtelsen til rettidigt at betale et afdrag, skal energivirksomheden gennemføre sin almindelige rykkerprocedure, som skal indeholde mindst to rykkerskrivelser. Betaler kunden fortsat ikke, forfalder hele restgælden til betaling. Staten overtager fordringen efter anmodning fra energivirksomheden. Det skal energivirksomheden underrette kunden om.

Rente

Ved afvikling over fire år skal afdrag og renter betales i lige store månedlige eller kvartalsvise ydelser. For husstande er renten 2 % pr. år, for virksomheder er renten 4,4 % pr. år. Energiministeren kan ændre rentesatsen for virksomheder med en varslingsfrist på seks måneder.

Renterne påløber under hele forløbet og ikke kun under afviklingen.

Dækning af administrationsomkostninger

Det forventes, at ordningen vil medføre væsentlige administrative omkostninger hos energivirksomhederne. Energivirksomhederne kan dække de faktiske administrationsomkostninger ved opkrævning af et gebyr hos de kunder, der deltager i ordningen. Der kan være store prisforskelle i gebyret. For kunderne kan det derfor godt betale sig at tjekke, hvilket gebyr ens energivirksomhed opkræver, og sammenligne det med andre energivirksomheders gebyr. Der findes gode sammenligningssider på internettet.

Små varmeforsyningsvirksomheder kan få tilskud til implementeringsomkostninger. Erhvervsstyrelsen kan desuden yde lån til implementeringsomkostninger. Fristen for ansøgning om tilskud eller lån er 1. december 2022.

Vil du vide mere?

Kontakt

René Frisdahl Jensen

Partner (L)

Eigil Worm

Senioradvokat (L)

Renée van Naerssen

Advokat